Analysis of population of bacteria belonging to genus Staphylococcus isolated from bovine mastitis towards production of bacteriocins - Project - Bridge of Knowledge

Search

Analysis of population of bacteria belonging to genus Staphylococcus isolated from bovine mastitis towards production of bacteriocins

Katedra Technologii Leków i Biochemii Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej od kilku lat współpracuje z Zakładem Mikrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w zakresie genotypowej i fenotypowej charakterystyki bakterii z rodzaju Staphylcoccus izolowanych od krów, u których stwierdzono zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis). Efektem współpracy jest kolekcja około 150 szczepów bakterii Staphylococcus aureus i około 50 szczepów gronkowców zaliczanych do innych gatunków (głównie Staphylococcus epidermidis). Celem powyższego projektu jest sprawdzenie izolatów pod kątem zdolności wytwarzania bakteriocyn o aktywności gronkowcobójczej. Nieliczne dane literaturowe wskazują na możliwość wytwarzania takich substancji przez szczepy gronkowców. Wstępne badania przesiewowe niewielkiej części posiadanych przez nas szczepów S. aureus i S. epidermidis umożliwiły wyselekcjonowanie kilku szczepów, które produkują związki o aktywności bakteriobójczej (względem bakterii Escherichia coli oraz Staphylococcus aureus). Nie prowadziliśmy jednak do tej pory testów, które zaklasyfikowałyby te substancje jako bakteriocyny. Wynik ten daje podstawę do dalszych, bardziej zaawansowanych badań naszej kolekcji oraz nowych pozyskanych szczepów pod kątem produkcji bakteriocyn przez te bakterie. W trakcie trwania projektu planujemy powiększyć kolekcję o kolejnych 100 - 150 izolatów. W przypadku wyselekcjonowania szczepów produkujących bakteriocyny planowane jest opracowanie procedury oczyszczania co najmniej trzech najbardziej aktywnych peptydów, ich izolacja i charakterystyka. Ponadto planowane jest sprawdzenie aktywności bakteriobójczej otrzymywanych bakteriocyn w stosunku do szczepów referencyjnych bakterii: Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis a także gronkowców izolowanych od zwierząt, ludzi i z produktów żywnościowych. Planowane jest także ustalenie sekwencji genów kodujących bakteriocyny. Wyniki prowadzonych badań zostaną wykorzystane w pracy doktorskiej autora projektu. W przypadku izolacji peptydu o interesujących właściwościach planuje się przygotowanie publikacji w zakresie mikrobiologii (planowane są przynajmniej dwie publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej). Brany pod uwagę jest także udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2012/07/N/NZ9/00939 z dnia 2016-09-09
Realisation period:
2013-09-09 - 2016-03-08
Project manager:
Magdalena Zalewska
Realised in:
Department of Pharmaceutical Technology and Biochemistry
Project's value:
123 500.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 102 times