ICT diffusion trajectories - determinants and implications for economic development. New theoretical approach and empirical analysis results. - Project - MOST Wiedzy

Search

ICT diffusion trajectories - determinants and implications for economic development. New theoretical approach and empirical analysis results.

Zasadniczym celem projektu „Ścieżki dyfuzji nowych technologii - determinanty oraz implikacje dla procesu rozwoju gospodarczego. Nowe ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych", jest przeprowadzenie pogłębionych badań dotyczących procesu dyfuzji nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w wybranych krajach Europy, Azji oraz Ameryki Łacińskiej w latach 1980-2016. W ramach projektu zdefiniowano trzy zasadnicze cele naukowe. Są nimi: [1] Opracowanie nowego podejścia metodologicznego pozwalającego na kwantyfikację „masy krytycznej” oraz wyizolowanie czasu technologicznego startu na ścieżce dyfuzji technologii; [2] Identyfikacja, specyficznych dla krajów, ścieżek dyfuzji ICT wraz z określeniem cech charakterystycznych tego procesu, kwantyfikacja „masy krytycznej” oraz wyizolowanie czasu technologicznego startu; [3] Identyfikacja ekonomicznych oraz poza-ekonomicznych determinant dyfuzji ICT. [4] Identyfikacja wpływu wdrożenia ICT na proces rozwoju gospodarczego. Motywacją do podjęcia tematu, jest obserwowany, w większości krajów świata, proces dynamicznego rozprzestrzeniania się technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Co ważne, proces ten jest obserwowany nie tylko w krajach wysokorozwiniętych, ale również w tzw. krajach rozwijających się, które cechuje niski poziom produktu krajowego brutto per capita, silny niedorozwój podstawowej infrastruktury, a ich permanentne technologiczne i informacyjne wykluczenie stanowi istotną barierę wejścia na ścieżkę stabilnego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę powyższe, kluczowym staje się podjęcie badań dotyczących identyfikacji ścieżek dyfuzji oraz określenie dynamiki dyfuzji ICT, a także identyfikacja najważniejszych ekonomicznych oraz poza-ekonomicznych determinant tego procesu. Umożliwi to pogłębienie wiedzy w danym zakresie oraz szersze zrozumienie zachodzących w badanym obszarze zależności. Efektem projektu będą również 3 publikacje książkowe, oraz 3 artykuły w wysoko punktowanych czasopismach.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2015/19/B/HS4/03220 z dnia 2016-06-14
Realisation period:
2016-06-14 - 2021-12-13
Project manager:
dr hab. Ewa Lechman
Team members:
Realised in:
Faculty of Management and Economics
Project's value:
153 240.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 50 times