Pomoc - Bridge of Knowledge

Search

Help

Ogólne

Tak, można. Wszystkie publikacje zamieszczone w MOŚCIE Wiedzy są importowane z serwisu Moja PG. Do Mojej PG można wprowadzić także te publikacje, które posiadają afiliację innej instytucji niż Politechnika Gdańska. Wystarczy podczas zgłaszania nowej pracy naukowo-badawczej przy pozycji „Instytucja/Wydział”, wybrać „Spoza PG”. Taka publikacja nie będzie oczywiście brana pod uwagę podczas parametryzacji jednostki, jednak jej dodanie umożliwi pokazanie jej w serwisie MOST Wiedzy, a co za tym idzie zwiększy jej widoczność w Internecie.

To, jaka wersja artykułu może zostać opublikowana w serwisie MOST Wiedzy jest ściśle związane z warunkami umowy dotyczącej autorskich praw majątkowych, którą autor zawiera każdorazowo z wydawcą przed publikacją artykułu. Wydawca może wyrazić zgodę na udostępnienie wersji preprint (czyli artykułu przed recenzją) lub/i ostatecznej wersji tekstu w postaci postprintu (czyli wersji po recenzji i poprawkach, ale pozbawionej wszelkich oznaczeń wydawniczych) bądź też wersji wydawniczej. W serwisie Moja PG można załączyć jednocześnie preprint oraz którąś z ostatecznych wersji artykułu. Jest to związane z faktem, że wydawcy często zgadzają się na udostępnienie preprintu równolegle z publikacją artykułu, natomiast ostateczna wersja pracy może znaleźć się w repozytorium dopiero po upływie okresu tzw.embargo. Politykę wydawców autor może sprawdzić samodzielnie w serwisie Sherpa Romeo otwiera się w nowej karcie. Pracownicy Biblioteki także weryfikują to, kiedy i w jakiej postaci można umieścić tekst w repozytorium, nie ma zatem niebezpieczeństwa, że zostanie naruszona polityka wydawców odnośnie samoarchiwizacji.

Podstawową korzyścią płynącą z archiwizacji swego dorobku jest zwiększenie jego widoczności w Internecie. Publikacje znajdujące się w repozytorium są indeksowane przez wyszukiwarki, w tym przez najpopularniejszą wyszukiwarkę naukową jaką jest Google Scholar. Dzięki temu artykuły mogą dotrzeć do większej liczby naukowców, co z kolei może wpłynąć na zwiększenie się liczby cytowań. Dodatkowo mamy pewność, że nasz dorobek publikacyjny jest zarchiwizowany na platformie, która zarządzana jest przez Politechnikę Gdańską, co daje gwarancję trwałości i ciągłości, czego nie mogą zapewnić serwisy komercyjne np. Research Gate.

Samodzielne udostępnianie pełnych tekstów publikacji stanowi realizację tzw. zielonej drogi Open Access. Większość wydawców umożliwia autorom udostępnienie artykułów poprzez własną stronę internetową, czy też repozytorium instytucjonalne bądź dziedzinowe. W zależności od warunków zawartych w umowie zawieranej między autorem i wydawcą, różna może być wersja, jaką wolno udostępnić (preprint, postprint, wersja wydawnicza), jak również czas, po jakim może się ukazać w wolnym dostępie (embargo). Samoarchiwizacja w MOŚCIE Wiedzy odbywa się poprzez serwis Moja PG. Podczas dodawania pełnego tekstu, autor musi także określić, co mogą z nim zrobić użytkownicy MOSTu, czyli udzielić jednej z licencji Creative Commons otwiera się w nowej karcie, bądź zastrzec prawa. O tym, na jakich zasadach publikacja może być zamieszczona decyduje najczęściej wydawca. Jeśli autor nie ma pewności co do możliwości i warunków archiwizacji, może wybrać opcję „Ustala Biblioteka PG”. Pozwoli mu to być pewnym, że umieszczenie tekstu w repozytorium nie narusza polityki wydawcy.

Dostępność

Multimedia w portalu powinny zawierać prezentację alternatywną. Oznacza to, że materiałów filmowych należy dodać napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. W przypadku zgłoszenia żądania dotyczącego materiału prywatnego, takie zgłoszenie zostanie przekazane do osoby udostępniającej dany plik multimedialny.
You didn't find answer to Your question? Try user manual.

Open Access logo

Explore Open Access

Visit the PG website dedicated to the issue of AO.

You have questions?

Questions related to the implementation of the Open Access idea Open Access can be send to the email address: open-access@pg.edu.pl