Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej - Research Potential - MOST Wiedzy

Search

Zespół Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej

Business contact

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Location
Al. Zwycięstwa 27, 80-219 Gdańsk
Phone
+48 58 348 62 62
E-mail
biznes@pg.edu.pl

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

Robert Jankowski

prof. dr hab. inż. Leader

Description

The Department of Construction Management and Earthquake Engineering continues the tradition of the Department of Building Economics, brought to life in 1965. In the Department, the first in Poland specialisation of Organization and Management in Building Industry was introduced in 1974 and it is conducted continuingly by the Department staff members up till now. In its long-time history, the Department undertook numerous organizational changes, including its name updating (e.g. the following names were used: Department of Technology and Management, Department of Technology and Management in Building Industry, Department of Metal Structures and Construction Management). The Department of Construction Management and Earthquake Engineering, in its present form, is the first and the only one in Poland to direct its scientific-research targets into a broad range of building enterprise management, investment schedules, optimization of investment process, investment risk, cost estimations, Bayesian networks, neural networks, dynamics of metal structures and earthquake engineering. In its scientific-research studies, the Department cooperates with a number of research institutions in Poland and abroad.

Within the teaching framework conducted by the staff members of the Department, at both full-time and part-time courses in the fields of civil engineering, transportation, environmental engineering, geodesy and cartography, the legacy of technical, economic and social sciences is used. The teaching domain of the Department covers a wide spectrum of problems, such as building economics, building work contracts, organization of building manufacture, cost estimation and technology of specific works, management modelling of enterprises, decision theory and engineering diagnostics, management and marketing, numerical methods, structural design, dynamics of metal structures and earthquake engineering. The staff members of the Department conduct classes in Polish and English, including the classes of the graduation profile of Technology and Organization in Building Industry (1st cycle) as well as Technology and Management in Building Industry (2nd cycle).

Offer for industry

 • Schedules of construction works
 • Optimization of investment process in its all phases
 • Risk assessment of construction projects
 • Cost estimates and bills of works
 • Technical expert opinions concerning e.g. technology, organization and cost estimation of building engineering works
 • Experimental tests and numerical analyses of the behaviour of metal structures subjected to dynamic loads
 • Measurements of structural vibrations
 • Seismic resistance tests
 • Analyses of the effectiveness of vibration reduction methods

Equipment

 • shaking table
 • 16 channel vibration measurement system with a set of acceleration and displacement sensors
 • 64 channel system for dynamic strain measurements

Research topics

Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest kontynuatorem tradycji Katedry Ekonomiki Budownictwa, powołanej na Politechnice Gdańskiej w 1965 r. W 1974 r. powstała pierwsza w Polsce specjalność Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, która nieprzerwanie od tego czasu prowadzona jest przez pracowników katedry. W swojej długiej historii, katedra podlegała licznym przekształceniom organizacyjnym, kilkakrotnie zmieniała się również jej nazwa (katedra funkcjonowała m.in. pod nazwą: Technologii i Zarządzania, Technologii i Zarządzania w Budownictwie, Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie). W swoim obecnym kształcie Katedra Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej jest pierwszą i jedyną w Polsce, której obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje m.in. zagadnienia związane z szeroko pojętym zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym, harmonogramowaniem inwestycji, optymalizacją procesu inwestycyjnego, ryzykiem inwestycyjnym, kosztorysowaniem, sieciami Bayesa, sieciami neuronowymi, dynamiką konstrukcji metalowych oraz inżynierią sejsmiczną i parasejsmiczną. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych, katedra aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi z Polski i z zagranicy. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników katedry na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku budownictwo, transport, inżynieria środowiska oraz geodezja i kartografia, szeroko wykorzystywany jest dorobek nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Obszar działalności dydaktycznej katedry obejmuje rozległe spektrum zagadnień, m.in. z zakresu ekonomiki budownictwa, kontraktów na roboty budowlane, organizacji produkcji budowlanej, kosztorysowania i technologii robót specjalnych, modelowania zarządzania przedsięwzięciami, teorii decyzji i diagnostyki inżynierskiej, zarządzania i marketingu, metod numerycznych, projektowania konstrukcji budowlanych, dynamiki konstrukcji metalowych oraz inżynierii sejsmicznej. Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim, w tym m.in. w ramach profilu dyplomowania Technologia i Organizacja Budownictwa (I stopień) oraz specjalności Technologia i Zarządzanie w Budownictwie (II stopień).

OFERTA USŁUGOWA

• Sporządzanie harmonogramów robót budowlanych, • Optymalizacja procesu inwestycyjnego we wszystkich fazach, • Ocena ryzyka inwestycji budowlanych, • Przedmiary robót i kosztorysów budowlanych (m.in. inwestorskich, ofertowych), • Ekspertyzy techniczne, m.in. z zakresu technologii, organizacji i wyceny robót budowlanych • Badania eksperymentalne i analizy numeryczne zachowania się konstrukcji metalowych poddanych oddziaływaniom dynamicznym, • Pomiary drgań konstrukcji, • Badania odporności sejsmicznej konstrukcji, • Analizy efektywności metod redukcji drgań.

Research methods

• Stół sejsmiczny, • 16-kanałowy system do pomiarów drgań wraz z zestawem czujników przyspieszeń i przemieszczeń • 64-kanałowy system do dynamicznych pomiarów tensometrycznych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 73 times