Mechanism of substrate recognition and binding by γ-secretase on the example of the amyloid precursor protein - Project - MOST Wiedzy

Search

Mechanism of substrate recognition and binding by γ-secretase on the example of the amyloid precursor protein

W ramach niniejszego projektu planowane jest wykorzystanie dynamiki molekularnej i metod pochodnych do ustalenia mechanizmu rozpoznania oraz wiązania substratów przez γ-sekretazę na przykładzie białka βCTF, które jest bezpośrednim prekursorem polipeptydów β-amyloidowych. Agregacja tych peptydów w postaci oligomerów prowadzi do dysfunkcji synaps i zaburzeń homeostazy wapnia, zaś w postaci złogów amyloidowych do uszkodzeń struktury neurytów, stanowiąc bezpośrednią przyczynę rozwoju choroby Alzheimera. Planowane symulacje obejmują: i) zbadanie termodynamiki oraz mechanizmu zmian konformacyjnych miejsca wiążącego γ-sekretazy, umożliwiających dostęp substratu do reszt katalitycznych, ii) ustalenie funkcji nikastryny w mechanizmie rozpoznawania substratów przez γ-sekretazę oraz iii) zidentyfikowanie molekularnych sił napędowych wiązania substratów peptydowych przez γ-sekretazę. Zdobyta wiedza pozwoliłaby na scharakteryzowanie molekularnego mechanizmu działania γ-sekretazy, co mogłoby w przyszłości pozwolić na zaprojektowanie związków modulujących jej aktywność. Wyniki uzyskane w ramach tego projektu zostaną zaprezentowane w postaci artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach z Listy Filadelfijskiej, jak również w postaci doniesień konferencyjnych na konferencjach o zasięgu międzynarodowym. Mają one również stanowić istotny element rozprawy doktorskiej kierownika projektu.

Details

Project's funding:
PRELUDIUM
Agreement:
UMO-2016/23/N/ST4/00378 UMO-2016/23/N/ST4/00378 z dnia 2017-08-24
Realisation period:
2017-08-24 - 2020-08-23
Project manager:
mgr inż. Łukasz Nierzwicki
Realised in:
Department of Physical Chemistry
Request type:
Krajowy Program Badawczy
Domestic:
Domestic project
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 11 times