Otrzymywanie i charakterystyka domieszkowanych węglowych materiałów elektrodowych - Project - Bridge of Knowledge

Search

Otrzymywanie i charakterystyka domieszkowanych węglowych materiałów elektrodowych

Przedmiotem dotychczasowych badań wnioskodawczyni jest otrzymywanie i charakterystyka węglowych materiałów elektrodowych oraz ich wykorzystanie dla konwersji i magazynowania energii elektrycznej. Otrzymane elektrody są testowane jako aktywne względem redukcji tlenu (ang. ORR), a ich odpowiednia porowatość i strukturalność czyni je zdolnymi do magazynowania ładunku elektrycznego w ogniwach Li-S i/lub Na-ion. Efektem badań były również liczne wystąpienia konferencje, w tym zagraniczne. W projekcie proponowana jest nowa metodologia otrzymywania sferycznych struktur węglowych na bazie chitozanu z wbudowanym azotem oraz metalami i pełna charakterystyka materiałów węglowych. Dzięki właściwościom chelatującym chitozanu, jest możliwe kompleksowanie odpowiednich metali. W układzie zakłada się syntezę bezmatrycową opartą na karbonizacji w fazie aerozolu i/lub połączona z syntezą hydrotermalną. Mechanizm formowania sferycznej struktury jest oparty o zjawisko wzbogacania powierzchni ugrupowaniami chemicznymi, które może występować, gdy piroliza aerozolu jest realizowana w systemie wieloskładnikowym, w obecności rozpuszczalników o odpowiedniej polarności. Chitozan jako produkt uboczny powstały przy przetwarzaniu skorupiaków morskich na produkty żywnościowe może być punktem wyjściowym do otrzymania bogatych w azot materiałów węglowych o wysokim stopniu porowatości domieszkowanych niemetalami. Węgiel domieszkowany azotem może stanowić adsorpcyjnego centrum aktywnego dla ORR. Oczekuje się pojawienia katalitycznego efektu synergicznego heteroatomu i metalu oraz możliwość kontroli kształtu i rozmiarów, m.in. w obecności sfunkcjonalizowanego heteroatomami szkieletu węglowego.

Details

Project's acronym:
MINIATURA2
Financial Program Name:
MINIATURA
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Realisation period:
2019-03-16 - 2020-03-15
Project manager:
dr inż. Maria Rybarczyk
Realised in:
Department of Process Engineering and Chemical Technology
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 359 times