SOA (ang. Service Oriented Architecture) SOWI - usługowy system antyplagiatowy Politechniki Gdańskiej - Project - MOST Wiedzy

Search

SOA (ang. Service Oriented Architecture) SOWI - usługowy system antyplagiatowy Politechniki Gdańskiej

Cel główny projektu Głównym celem projektu jest modyfikacja istniejącego systemu antyplagiatowego SOWI, w system SOA SOWI zorientowany na architekturę usługową SOA. Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu Rezultatem projektu będzie wdrożenie zmodyfikowanego systemu SOA SOWI, który przyczyni się do wsparcia zmian organizacyjnych uczelni i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Grupa docelowa projektu Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną pracownicy naukowi oraz administracyjni PG. Pośrednio wsparciem objęci zostaną studenci składający pracę dyplomową. Łącznie wsparciem objętych zostanie 4000 osób na Politechnice Gdańskiej. Oczekują oni wiedzy oraz narzędzi, które pozwolą im w przyszłości chronić własność intelektualną i podnosić jakość wytwarzanych dokumentów. Wsparcie realizowane będzie poprzez dostarczenie systemu antyplagiatowego o otwartym dostępie oraz udostępnienie szkoleń online na publicznej platformie YouTube. Dostępność systemu i szkoleń online zniweluje ewentualne bariery dostępu ze względu na płeć, sprawność lub uprzedzenia. Dostępność wymienionych elementów umożliwi rozszerzenie obszaru oddziaływania projektu na 100 użytkowników indywidualnych spoza PG. Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu Podczas projektu zrealizowane zostaną dwa zadania: 1) Modyfikacja istniejącego systemu antyplagiatowego SOWI, 2) Opracowanie procedur wykorzystania systemu SOA SOWI.

Details

Project's acronym:
SOA SOWI
Financial Program Name:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Organization:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Realisation period:
unknown - unknown
Project manager:
dr inż. Andrzej Sobecki
Realised in:
Academic Computer Centre TASK
Request type:
Fundusz Strukturalny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 92 times