STEROWANIE RETENCJĄ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ORAZ PROGNOZOWANIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W PRZYMORSKIEJ ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ - Project - Bridge of Knowledge

Search

STEROWANIE RETENCJĄ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ORAZ PROGNOZOWANIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO W PRZYMORSKIEJ ZLEWNI ZURBANIZOWANEJ

Prace badawcze w ramach wnioskowanego projektu wpisują się w rozwój technicznych i nietechnicznych metod ochrony przeciwpowodziowej, rozbudowę istniejącego systemu monitoringu opadów i przepływów w zlewni Potoku Strzyża, stworzenie systemu sterowania retencją wód opadowych i roztopowych, a także monitoring jakości wód potoku stanowiących bezpośredni odbiornik miejskich ścieków deszczowych. Istniejące w zlewni Potoku Strzyża urządzenia rejestrujące opady i przepływy pozwoliły na opracowanie modelu hydrologicznego opad- odpływ dającego wiedzę na temat stref miasta zagrożonych zalaniem na skutek przejścia opadów nawalnych. System ten powinien być rozszerzony o możliwość kontroli pracy dziesięciu zbiorników retencyjnych leżących w ciągu potoku. Dzięki kompleksowemu podejściu, łączącemu w sobie zarówno monitoring przepływów, jak i sterowanie retencją realizowane będzie symulowanie oraz prognozowanie wystąpienia powodzi na obszarze zlewni Potoku Strzyża. Może to zapobiec ewentualnym zalaniom, a także dać możliwość ostrzegania mieszkańców przed ryzykiem wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń powodziowych. Rozwiązanie to będzie miało również znaczenie inwestycyjne i pozwoli na racjonalne gospodarowanie przestrzenią miasta. Wymiernym skutkiem stworzenia zintegrowanego systemu monitoringu opadów, przepływów oraz sterowania retencją będzie również możliwość przeniesienia gotowych, całościowych rozwiązań na kolejne problematyczne cieki miasta. Stanowić by to mogło inicjację budowy metropolitarnego systemu zarządzania powodzią, wspomagającego decyzje w zarządzaniu bezpieczeństwem przeciwpowodziowym zlewni wód obszaru metropolii Gdańskiej. Wyniki pomiarów, badań oraz opracowane rozwiązania zostaną udostępnione w całości Gdańskim Melioracjom, co znacząco zasili informację na temat ryzyka powodzi w Gdańsku.Kontynuacja działań dążących do polepszenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gdańska będzie miała wymierne skutki ekonomiczne i ekologiczne, a także pozwoli na zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem państwowym, a środowiskiem naukowym, co w przypadku wnioskowanego projektu oznacza transfer wiedzy z Politechniki Gdańskiej do samorządowej administracji regionu..

Details

Financial Program Name:
WFOŚ
Organization:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Agreement:
WFOŚ/D/201/66/2015 z dnia 2015-04-27
Realisation period:
2015-04-27 - 2017-04-15
Project manager:
dr hab. inż. Michał Szydłowski
Realised in:
Department of Hydraulic Engineering
Project's value:
437 500.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 123 times