Quantum phenomena: Between the whole and the parts - Project - Bridge of Knowledge

Search

Quantum phenomena: Between the whole and the parts

Projekt jest poświęcony jest badaniom układów złożonych w teorii kwantowej oraz teoriach post-kwantowych z zastosowaniem metod kwantowej teorii informacji. W zakresie teorii kwantowej wyprowadzone zostaną tzw. spektralne struktury rozgłoszeniowe (ang. spectrum broadcast structure) dla (i) wybranych modeli fizycznych (ii) hamiltonianów losowych (iii) zaburzeń hamiltonianów iloczynowych. Struktury powyższe odpowiedzialne są za obiektywizację wielkości fizycznych i ich zachowanie klasyczne - zbliżone do układów makroskopowych. w zakresie teorii post-kwantowych badane będą dwa obszary zagadnień. Primo - jakie teorie post-kwantowe są najbardziej kompatybilne z teorią kwantową, w szczególności: (i) jakie zasady fizyczne wymuszają, aby post-kwantowa teoria lokalnie kwantowa musiała być również kwantowa globalnie (ii) jakie są ograniczenia kwantowych korelacji wynikające ze struktury wielościanu rodzin prawdopodobieństw niesygnalizujących (iii) czy istnieją inne niż zasada tzw. no-signalingu fizyczne zasady rozróżniające między strukturą prostą i złożoną (iv) jakie są wielkości analogiczne do zasobów fizycznych w teoriach post-kwantowych. Secundo - badane będzie zagadnienie czy w teoriach post-kwantowych pojawia się proces emergencji struktur (być może analogicznych do spektralnych struktur rozgłoszeniowych) odpowiedzialnych za obiektywizację wielkości mierzonych tj. ich specyficzne klasyczne zachowanie. Zakres badań wspomagających będzie obejmował m. in. geometrię przetwarzania korelacji kwantowych, znaczenie pola powierzchni (ang. area law) dla pojęcia kwantowej obiektywności, rola zarobów lokalnych w procesie termalizacji.

Details

Financial Program Name:
John Templeton Foundation
Organization:
John Templeton Foundation
Agreement:
ID # 56033 z dnia 2015-03-13
Realisation period:
2015-05-01 - 2018-01-30
Project manager:
prof. dr hab. Paweł Horodecki
Realised in:
Faculty of Applied Physics and Mathematics
Project's value:
508 893.00 EUR
Request type:
International Research Programmes
Domestic:
International project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 186 times