Analiza czasowa pasywnych układów mikrofalowych o dużej dobroci.**2003, 186s. 72 rys. maszyn. Rozprawa doktorska /15.04.2003./ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. M. Mrozowski. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Analiza czasowa pasywnych układów mikrofalowych o dużej dobroci.**2003, 186s. 72 rys. maszyn. Rozprawa doktorska /15.04.2003./ Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. M. Mrozowski.

Abstract

Celem niniejszej pracy było zaproponowanie szeregu kryteriów pozwalającychna automatyczne tworzenie dużej wiarygodności modeli sygnałów, uzyskiwanychza pośrednictwem metod analizy układów mikrofalowych w dziedzinie czasu, jakrównież opracowanie definicji funkcji celu umożliwiających projektowaniefiltrów pasmowo-przepustowych w oparciu o analizę układów metodą FD-TD orazwykazanie skuteczności techniki automatycznej kreacji modeli oraz nowychfunkcji celu w procesie projektowania mikrofalowych filtrów pasmowo-przepus-towych. Uzyskanie poprawnej charakterystyki częstotliwościowej układu dużejdobroci na postawie jego odpowiedzi w dziedzinie czasu wymaga zazwyczaj bar-dzo długiego okresu analizy. Możliwość utworzenia modelu sygnału w oparciuo krótki fragment przebiegu w dziedzinie czasu i uzyskanie na jego podstawieodpowiedzi układu w dziedzinie częstotliwości rozwiązuje problem przedwczes-nego zakończenia analizy obowdu. W ramach rozprawy zastosowano metodę uogól-nionego pęku funkcyjnego, która modeluje sygnał czasowy w postaci szeregutłumionych wykładniczo funkcji harmonicznych. Wspomniana metoda gwarantu-je dużą dokładności aproksymacji odpowiedzi układu pod warunkiem ustaleniaprawidłowego rzędu modelu i właściwego doboru fragmentu modelowanego prze-biegu. Odpowiedź czasowa układów mikrofalowych składa się z dwóch części.Pierwsza część jest zdominowana przez stany przejściowe i w procesie budowymodeli jest odrzucona. Pozostała część sygnału opisuje stan ustalony pracy istanowi podstawę ekstrakcji współczynników modelu. Podział sygnału czasowegona część wczesnookresową i długoterminową w ramach rozprawy wykonano anali-zując kroczącą wartość średnią energii sygnału transmitowanego do wrót obwo-du.

Cite as

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 7 times

Recommended for you

Meta Tags