Experimental investigations and modelling of the working fluid distribution in minichannel and minigap plate heat exchangers - Project - MOST Wiedzy

Search

Experimental investigations and modelling of the working fluid distribution in minichannel and minigap plate heat exchangers

Prace koncepcyjne, prowadzone w Katerze Energetyki i Aparatury Przemysłowej WM PG wykazały, że problem nierównomiernego rozdziału czynnika pomiędzy mikrokanałami (ang. maldistribution) istotnie może mieć kluczowe znaczenie dla rzeczywistej efektywności cieplnej i przepływowej mikrokanałowego wymiennika ciepła i że może występować na zacznie szerszą skalę, niż to zakładano w rozważaniach teoretycznych. Wnioskodawca podjął próbę rozpoznania tego tematu i zamierza też poświęcić mu swoją rozprawę doktorską. Wstępnie przebadał dostępne w KEiAP modelowe wymienniki minikanałowe i miniszczelinowe pod kątem dystrybucji czynnika roboczego w ich strukturach, w warunkach pracy cyklicznej właściwej dla termosyfonu odwróconego. Poczynione obserwacje doprowadziły do ciekawych konkluzji, jednak, ze względu na ograniczony warsztat, dotyczyły tylko adiabatycznego przepływu jednofazowego (bez doprowadzania ciepła) dla jednego czynnika roboczego (woda) i tylko badań eksperymentalnych. Wnioskowany projekt miałby na celu rozwinięcie tego programu badań na szerszą skalę, dla różnych geometrii i dla różnych przepływów (jednofazowych/dwufazowych, ciągłych/pulsacyjnych), a także dla płynów innych, niż woda (w tym niezwilżających). Wnioskodawca zakłada kluczowe znaczenie kolektorów rozprowadzających i odprowadzających czynnik, dlatego ich optymalnemu ukształtowaniu zamierza poświęcić szczególną uwagę. Oprócz zagadnień przepływowych, wykonawcy skupią się na zagadnieniach wymiany ciepła i spadku ciśnienia, a także podejmą próbę powiązania ich ze sobą. Przewiduje się stworzenie modelu matematycznego wymiennika w środowisku Ansys, w którym wymiana ciepła podczas przepływu będzie sprzężona z materiałem wymiennika ciepła, co będzie czyniło zagadnienie bardzo oryginalnym projektem badawczym. Z dużym prawdopodobieństwem otrzymane wyniki znajdą swoje miejsce w dobrych czasopismach naukowych. Realizacja projektu z pewnością znacznie zwiększy kompetencje wnioskodawcy i będzie stanowić solidną podstawę jego przyszłej rozprawy doktorskiej, w której planuje zająć się szczegółowo zagadnieniem rozpływu czynnika w wymiennikach ciepła. Wpisze się także w szerszą tematykę badawczą, realizowaną w KEiAP WM PG. Na bazie projektu mają też szansę powstać interesujące ćwiczenia laboratoryjne dla studentów specjalności cieplno-przepływowych i energetycznych.

Details

Financial Program Name:
PRELUDIUM
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2017/27/N/ST8/02785 z dnia 2018-07-16
Realisation period:
2018-07-16 - 2021-01-15
Project manager:
dr inż. Paweł Dąbrowski
Realised in:
Department of Energy and Industrial Apparatus
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Projects

Year 2021

Year 2020

Year 2019

seen 430 times