Badania eksperymentalne i modelowanie rozpływu czynnika roboczego w minikanałowych i miniszczelinowych płytowych wymiennikach ciepła - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania eksperymentalne i modelowanie rozpływu czynnika roboczego w minikanałowych i miniszczelinowych płytowych wymiennikach ciepła

Prace koncepcyjne, prowadzone w Katerze Energetyki i Aparatury Przemysłowej WM PG wykazały, że problem nierównomiernego rozdziału czynnika pomiędzy mikrokanałami (ang. maldistribution) istotnie może mieć kluczowe znaczenie dla rzeczywistej efektywności cieplnej i przepływowej mikrokanałowego wymiennika ciepła i że może występować na zacznie szerszą skalę, niż to zakładano w rozważaniach teoretycznych. Wnioskodawca podjął próbę rozpoznania tego tematu i zamierza też poświęcić mu swoją rozprawę doktorską. Wstępnie przebadał dostępne w KEiAP modelowe wymienniki minikanałowe i miniszczelinowe pod kątem dystrybucji czynnika roboczego w ich strukturach, w warunkach pracy cyklicznej właściwej dla termosyfonu odwróconego. Poczynione obserwacje doprowadziły do ciekawych konkluzji, jednak, ze względu na ograniczony warsztat, dotyczyły tylko adiabatycznego przepływu jednofazowego (bez doprowadzania ciepła) dla jednego czynnika roboczego (woda) i tylko badań eksperymentalnych. Wnioskowany projekt miałby na celu rozwinięcie tego programu badań na szerszą skalę, dla różnych geometrii i dla różnych przepływów (jednofazowych/dwufazowych, ciągłych/pulsacyjnych), a także dla płynów innych, niż woda (w tym niezwilżających). Wnioskodawca zakłada kluczowe znaczenie kolektorów rozprowadzających i odprowadzających czynnik, dlatego ich optymalnemu ukształtowaniu zamierza poświęcić szczególną uwagę. Oprócz zagadnień przepływowych, wykonawcy skupią się na zagadnieniach wymiany ciepła i spadku ciśnienia, a także podejmą próbę powiązania ich ze sobą. Przewiduje się stworzenie modelu matematycznego wymiennika w środowisku Ansys, w którym wymiana ciepła podczas przepływu będzie sprzężona z materiałem wymiennika ciepła, co będzie czyniło zagadnienie bardzo oryginalnym projektem badawczym. Z dużym prawdopodobieństwem otrzymane wyniki znajdą swoje miejsce w dobrych czasopismach naukowych. Realizacja projektu z pewnością znacznie zwiększy kompetencje wnioskodawcy i będzie stanowić solidną podstawę jego przyszłej rozprawy doktorskiej, w której planuje zająć się szczegółowo zagadnieniem rozpływu czynnika w wymiennikach ciepła. Wpisze się także w szerszą tematykę badawczą, realizowaną w KEiAP WM PG. Na bazie projektu mają też szansę powstać interesujące ćwiczenia laboratoryjne dla studentów specjalności cieplno-przepływowych i energetycznych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/27/N/ST8/02785 z dnia 2018-07-16
Okres realizacji:
2018-07-16 - 2021-01-15
Kierownik projektu:
dr inż. Paweł Dąbrowski
Realizowany w:
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 646 razy