Regulamin - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu MOST Wiedzy administrowanego przez Politechnikę Gdańską funkcjonującego pod domeną o nazwie mostwiedzy.pl:


I. Postanowienia ogólne i definicje.


 1. Administratorem serwisu MOST Wiedzy (serwis dostępny poda adresem https://mostwiedzy.pl) jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ulicy Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku, 80-233 Gdańsk, posiadająca NIP: 5840203593, REGON: 000001620. Aktualne dane kontaktowe i inne dane Politechniki Gdańskiej (m.in. adres, numery telefonów, numery faksów, adresy e-mail) umieszczone są na stronie https://pg.edu.pl/uczelnia/kontakt otwiera się w nowej karcie.
 2. Administrator serwisu mostwiedzy.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu "Politechnika Gdańska".
 3. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części "Regulaminem".
 4. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
  1. użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu mostwiedzy.pl, niezależnie od faktu posiadania własnego profilu użytkownika w tym serwisie (tj. niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat w ramach profilu użytkownika, niezależnie od posiadania konta, niezależnie od faktu zalogowania lub zarejestrowania). Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna. W przypadku określonych usług serwisu mostwiedzy.pl, Politechnika Gdańska zastrzega sobie wprowadzenie innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu identyfikowania się przez Użytkownika Centralnym Punktem Logowania Politechniki Gdańskiej lub inną usługą uwierzytelniającą, zaakceptowaną przez Politechnikę Gdańską.
  2. https://mostwiedzy.pl - serwis o charakterze naukowym, umożliwiający między innymi przeglądanie multidyscyplinarnych informacji, publikacji, wyników badań, projektów i wielu innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki, jak również umieszczanie i publikowanie własnych zasobów naukowych oraz autorskich przemyśleń na tematy naukowe w tym komentarzy.
  3. informacje o użytkowniku – wszelkie dane o użytkowniku umieszczane przez użytkownika w serwisie mostwiedzy.pl (w ramach profilu użytkownika); o zakresie informacji i ich treści decyduje dany użytkownik (użytkownik, którego informacje dotyczą). Serwis umożliwia umieszczenie (w sposób widoczny dla innych użytkowników) w szczególności następujących danych: Imię i Nazwisko, (nazwa użytkownika), stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, wizerunek użytkownika, dane kontaktowe, zdjęcie profilowe.
  4. serwery Politechniki Gdańskiej – serwery Politechniki Gdańskiej, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis mostwiedzy.pl i na których zapisane są informacje o użytkowniku oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.
  5. konto – konto w serwisie mostwiedzy.pl zakładane automatycznie na serwerach Politechniki Gdańskiej przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego uwierzytelnienia wybranym serwisem autoryzacyjnym zaakceptowanym przez Politechnikę Gdańską, za pomocą umieszczonego na stronie głównej serwisu formularza (opcja „zaloguj się”). Poprzez zalogowanie się na konto użytkownika użytkownik może dokonywać edycji danych ujętych w jego profilu na zasadach określonych w Regulaminie. Konto w serwisie mostwiedzy.pl może zostać założone wyłącznie przez użytkownika identyfikującego się Centralnym Punktem Logowania Politechniki Gdańskiej lub inną usługą uwierzytelniającą, w szczególności ORCID, zaakceptowaną przez Politechnikę Gdańską.
  6. profil użytkownika – spersonalizowane konto użytkownika w serwisie mostwiedzy.pl, w którym umieszczone są informacje o użytkowniku zarejestrowanym, przy czym zakres informacji o użytkowniku jest zależny wyłącznie od woli użytkownika (administratorem profilu użytkownika jest jego użytkownik). Profil użytkownika zawierać może zasoby naukowe oraz autorskie przemyślenia i komentarze lub podobne treści tego użytkownika (lub odnośniki do nich) zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu. Informacje ujęte w ramach danego profilu użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu. Zmiana informacji o użytkowniku w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na jego konto (pod adresem https://mostwiedzy.pl/login/, wymagane login i hasło) i wybraniu opcji zmian danych w profilu (pod adresem https://mostwiedzy.pl/account wybranie opcji ‘Przejdź do profilu’, a następnie ‘włącz tryb edycji’). Profil każdego użytkownika zarejestrowanego różni się co najmniej loginem/nazwą, użytym przez niego w wybranej usłudze uwierzytelniającej. Konto użytkownika jest dostępne wyłącznie dla użytkownika, którego informacje są w nim zawarte.
  7. Uczelnia Wyższa – jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub równorzędna jednostka zagraniczna.

II. Zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu mostwiedzy.pl


 1. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu mostwiedzy.pl umożliwiającego (między innymi) przeglądanie multidyscyplinarnych informacji, publikacji, wyników badań, projektów i wielu innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki, jak również umieszczanie i publikowanie własnych zasobów naukowych oraz autorskich przemyśleń na tematy naukowe, w tym komentarzy. Dalsze informacje związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z serwisu (w tym zasady techniczne i szczegółowa funkcjonalność serwisu) zamieszczone są na stronach serwisu (np. w formularzu rejestracyjnym), przy czym informacje takie, wraz z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa regulują w sposób wyłączny, kompleksowo i wyczerpująco prawa i obowiązki użytkowników oraz Politechniki Gdańskiej. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu z informacjami zamieszczonymi na stronach serwisu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu. Informacje powołane niniejszym punkcie stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Politechnika Gdańska zastrzega, iż informacje zawarte w serwisie mostwiedzy.pl w ramach profilu użytkownika nie są udostępniane przez Politechnikę Gdańską i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Politechniki Gdańskiej. Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter naukowy i udostępniane są przez użytkowników w ramach profilu użytkownika w ich własnym imieniu i na ich własną odpowiedzialność zgodnie z zasadami wskazanymi przez samych użytkowników. W przypadku, w którym użytkownik (w szczególności użytkownik będący pracownikiem lub współpracownikiem naukowym Politechniki Gdańskiej) przekazał prawa Politechnice Gdańskiej lub udzielił praw Politechnice Gdańskiej do korzystania z informacji lub zasobów naukowych na innej podstawie niż korzystanie z serwisu mostwiedzy.pl ich umieszczenie i publikowanie następuje za zgodą Politechniki Gdańskiej na warunkach tu wskazanych. Politechnika Gdańska. Politechnika Gdańska umożliwi zamieszczenie i opublikowanie tych informacji i zasobów w ramach profilu użytkownika. Pracownik lub współpracownik naukowy Politechniki Gdańskiej może sprzeciwić się publikacji i rozpowszechniania informacji w ramach profilu użytkownika poprzez skorzystanie z właściwych funkcjonalności w serwisie mostwiedzy.pl.
 3. Z zastrzeżeniem praw do informacji i zasobów pracowników lub współpracowników naukowych, które Politechnika Gdańska uzyskała na innej podstawie niż korzystanie z serwisu mostwiedzy.pl, Politechnice Gdańskiej nie przysługują jakiekolwiek prawa do zasobów naukowych oraz autorskich przemyśleń na tematy naukowe w tym komentarzy umieszczanych i publikowanych przez użytkowników w ramach profili użytkowników w serwisie mostwiedzy.pl. Politechnika Gdańska udostępnia serwis mostwiedzy.pl w celu umożliwienia użytkownikom serwisu mostwiedzy.pl wymiany zasobów wiedzy we wszelkich dziedzinach nauki jak i zapoznawania się z dorobkiem naukowym publikowanym przez użytkowników w ramach profili użytkowników w serwisie mostwiedzy.pl.
 4. Celem zasadniczym serwisu jest udostępnienie użytkownikom multidyscyplinarnych informacji, publikacji, wyników badań, projektów i wielu innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki. Informacjami zgromadzonymi w profilu użytkownika mogą być tylko informacje dobrowolnie i samodzielnie przekazane przez użytkownika, którego informacje dotyczą. Przekazanie informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika następuje w celu umieszczenia w serwisie i opublikowania dla wszystkich użytkowników serwisu. Przekazanie informacji o użytkowniku ujętych w profilu użytkownika następuje w celu ich technicznego wprowadzenia do systemów informatycznych Politechnika Gdańska obsługujących od strony technicznej i programowej serwis, by w konsekwencji zapewnić ich umieszczenie (w zakresie określonym przez użytkownika) w serwisie w profilu.
 5. Wszelkie działania w serwisie dokonane z użyciem danego loginu i hasła są traktowane jako działania dokonane przez uprawnionego użytkownika. Edycja danych rejestracyjnych może nastąpić wyłącznie poprzez zalogowanie się danego użytkownika na własne konto i dokonanie odpowiednich zmian.
 6. Dla prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu mostwiedzy.pl konieczne są między innymi: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu (w szczególności komputera lub innego urządzenia pozwalającego na eksploatację zasobów Internetu), posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla eksploatacji zasobów Internetu (np. przeglądarek internetowych) oraz łącza internetowego jak także dokonanie uwierzytelnienia konta użytkownika
 7. Uwierzytelnienie konta użytkownika polega na utworzeniu konta użytkownika z wykorzystaniem Centralnego Punktu Logowania Politechniki Gdańskiej lub innej usługi uwierzytelniającej, zaakceptowanej przez Politechnikę Gdańską.
 8. Utworzenie konta w serwisie mostwiedzy.pl za pomocą Centralnego Punktu logowania Politechniki Gdańskiej lub innej usługi uwierzytelniającej, zaakceptowanej przez Politechnikę Gdańską polega na wybraniu odpowiedniej opcji na stronie https://mostwiedzy.pl/login/ oraz podaniu odpowiedniej pary: login i hasło. Przekazanie danych administratorowi serwisu mostwiedzy.pl następuje w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
 9. Rejestracja w serwisie mostwiedzy.pl możliwa jest poprzez autoryzację Centralnym Punktem Logowania Politechniki Gdańskiej lub inną usługą uwierzytelniającą zaakceptowaną przez Politechnikę Gdańską. Wraz z dokonaniem tej czynności, użytkownik zgadza się na przekazanie właścicielowi i administratorowi serwisu znajdujących się w bazie centralnego punktu logowania podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, identyfikator użytkownika.
 10. Użytkownik może mieć tylko jedno konto, do którego dostęp możliwy jest poprzez dowolny sposobów uwierzytelnienia zaakceptowany przez Politechnikę Gdańską). Posiadanie konta oraz profilu nie warunkuje możliwości korzystania z serwisu, a jedynie z określonych opcji serwisu w szczególności umieszczania i publikowania własnego dorobku naukowego, autorskich przemyśleń i komentarzy. Użytkownik niezarejestrowany (tzw. gość), nie posiadający konta (profilu), może korzystać z serwisu w ramach jego podstawowej funkcjonalności.
 11. Każdy użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego, czy jest zalogowany lub zarejestrowany w serwisie, czy posiada profil użytkownika (i konto) w serwisie, czy też korzystanie z tego serwisu następuje w inny sposób (np. jako użytkownik niezalogowany lub niezarejestrowany).
 12. Wszelkie prawa do serwisu, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, w szczególności zdjęć, lub utworów, których autorstwo oznaczono inaczej) przysługują Politechnice Gdańskiej.
 13. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach podstawowej funkcjonalności oferowanej przez serwis (tj. niezależnie od faktu dokonania rejestracji, zalogowania, posiadania konta i profilu), ma prawo w szczególności:
  1. przeglądać ten serwis, w tym pliki i informacje umieszczone w serwisie przez siebie, innych użytkowników lub Politechnikę Gdańską, wyszukiwać w serwisie poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania opublikowanych w serwisie zasobów naukowych oraz autorskich przemyśleń na tematy naukowe w tym komentarzy,
  2. umieszczać i publikować zasoby naukowe, artykuły, komentarze, opinie, w tym podpisywać je Imieniem i Nazwiskiem, loginem użytkownika oraz wskazywać zasady udostępniania i korzystania z tych zasobów. Jeżeli zasób został umieszczony i opublikowany bez wskazania konkretnej licencji, przyjmuje się iż podlega licencji Creative Commons CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Wszystkie elementy opisujące (metadane) opublikowany w serwisie MOST Wiedzy zasób dostępne są, o ile nie zaznaczono inaczej, na licencji Creative Commons CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).
 14. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu polegające na umieszczaniu w tym serwisie informacji na swój temat, plików lub innych treści w serwisie oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich informacji, plików lub innych (w tym zdjęć – wizerunku użytkownika). Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 15. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu informacji lub innych treści w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Politechniki Gdańskiej z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików (w szczególności zdjęć lub pełnych treści prac naukowych) lub innych treści w serwisie, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Politechniki Gdańskiej lub takiego podmiotu zadość uczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Politechnika Gdańska już zadość uczyniła takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Politechnice Gdańskiej wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Politechnikę Gdańską kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.
 16. Użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich (w tym dóbr osobistych) oraz że jest świetle prawa władny do takich działań.
 17. Użytkownik umieszczając i publikując w serwisie mostwiedzy.pl pliki lub inne treści może indywidualnie określić warunki korzystania z nich przez pozostałych użytkowników.
 18. Użytkownik potwierdza, iż pliki lub inne treści udostępnione będą na warunkach wskazanej licencji „Creative Commons” dostępnej pod niniejszym adresem https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/. Postanowienia licencji „Creative Commons” stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 19. Użytkownik udostępniając pliki lub inne treści w serwisie mostwiedzy.pl oświadcza, iż udzielił pozostałym użytkownikom licencji w zakresie niezbędnym do korzystania z tych plików lub treści na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 20. Z tytułu korzystania z serwisu Politechnika Gdańska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Z tytułu korzystania z plików lub innych treści udostępnionych przez użytkownika za pośrednictwem profilu w serwisie mostwiedzy.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i właściwymi warunkami korzystania, użytkownikowi który udostępnił pliki lub treści nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami finansowymi wobec użytkowników korzystających z plików lub treści zgodnie z niniejszym Regulaminem i właściwymi warunkami korzystania.
 21. Z serwisu użytkownicy mogą korzystać niezależnie od faktu posiadania konta i niezależnie od posiadania profilu użytkownika. Posiadanie konta umożliwia użytkownikowi założenie własnego profilu w serwisie (konto jest warunkiem posiadania profilu). Każdy użytkownik, niezależnie od faktu posiadania konta lub profilu, może przeglądać serwis.
 22. Podanie jakichkolwiek danych w profilu użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik samodzielnie określa zakres i treść danych, które zamierza udostępnić w ramach swojego profilu, przy czym podanie określonych danych jest warunkiem założenia profilu (dane niezbędne do założenia konta (i profilu) są określone w formularzu rejestracyjnym, https://mostwiedzy.pl/login/). Założenie przez użytkownika konta następuje automatycznie po dokonaniu procesu rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w formularzu rejestracji.
 23. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i upoważnia Politechnikę Gdańską jak i podmioty trzecie do pobrania, umieszczenia i publikacji profilu użytkownika poza serwisem mostwiedzy.pl, w szczególności w sieci Internet. Publikacja profilu użytkownika poza serwisem mostwiedzy.pl może nastąpić wyłącznie w celu prezentacji jego osoby w związku z prezentowaniem dorobku naukowego i/lub w związku z informowaniem o serwisie mostwiedzy.pl.
 24. Treści zamieszczane przez użytkowników dostępne są niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Politechnika Gdańska zastrzega możliwość opóźnień.
 25. Po założeniu profilu, użytkownik posiadający profil użytkownika może w każdym czasie dostępności serwisu, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu, edytować swoje dane w tym serwisie (podane w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym czasie zmienione), poprzez zmianę danych o użytkowniku w formularzu edycyjnym profilu użytkownika (formularz dostępny po uprzednim zalogowaniu się na konto użytkownika), przy czym zmianie nie podlega: nazwa użytkownika (login).
 26. Użytkownik umieszczając w serwisie mostwiedzy.pl jakiekolwiek treści jednocześnie wyraża zgodę na bezterminowe:
  1. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez Politechnikę Gdańską lub jej jednostki zależne oraz następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści na stronie głównej serwisu lub innych stronach tego serwisu lub innych serwisów aniżeli serwis mostwiedzy.pl administrowanych przez Politechnikę Gdańską oraz wyraża zgodę na bezterminowe umieszczenie tych treści w dostępnych w serwisie (lub innych serwisach Politechniki Gdańska), obecnie lub w przyszłości, wyszukiwarkach treści lub profili użytkowników lub innych wyszukiwarkach. Wyszukiwarki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są mechanizmem odnalezienia w serwisie profilu danego użytkownika lub profili użytkowników spełniających określone przez użytkownika wyszukującego kryteria lub określonych innych danych, treści lub informacji związanych z serwisem i informacjami w nim umieszczanymi,
  2. publikowanie (i rozpowszechnianie) przez Politechnikę Gdańską lub jej następców prawnych obecnie oraz w przyszłości powołanych (wszystkich lub niektórych) treści w inny sposób aniżeli określony w punkcie a), jakimikolwiek technikami, za pomocą jakichkolwiek nośników lub środków, za pomocą jakichkolwiek mediów.
 27. Zgody na publikowanie (rozpowszechnianie), o których mowa oznaczają w szczególności, iż powołane treści mogą zostać przez Politechnikę Gdańską (w całości lub części) upublicznione np. w ramach serwisu mostwiedzy.pl (np. poprzez ich publikację na stronie głównej serwisu lub jakiejkolwiek innej stronie), a dostęp do tak upublicznionych profili (danych w nich zawartych) będzie miał lub potencjalnie może mieć bliżej nieokreślony krąg podmiotów.
 28. Z tytułu udzielenia powyższych zgód, użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie. Powyższe zgody udzielone są bezterminowo. Usunięcie profilu jest możliwe na wniosek danego użytkownika składany mailowo z adresu mailowego podanego przez użytkownika w ramach rejestracji konta na adres mailowy: helpdesk@pg.edu.pl,przy czym Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo bezterminowej publikacji i rozpowszechniania w sposób określony w niniejszym Regulaminie powołanych treści takich użytkowników (opublikowanych przed realizacją dyspozycji usunięcia profilu), w szczególności publicznie dostępnych informacji o działalności naukowej i dydaktycznej nie stanowiących utworów, pełnych publikacji, badań, projektów i innych zasobów naukowych. (licencja na bezterminową publikację treści) bez obowiązku usuwania ich ze wskazanych lokalizacji po usunięciu profilu.
 29. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta lub udostępnianie korzystania z konta. Politechnika Gdańska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Politechnika Gdańska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
 30. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Zakazane jest cedowanie uprawnień do konta, ich przenoszenie lub udostępnianie do korzystania.
 31. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania profilu w serwisie na inne osoby. Profil danego użytkownika jest ściśle i nierozerwalnie związany z danym użytkownikiem. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 32. Każdy użytkownik serwisu jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety", zgodnie z celem, założeniami i charakterem serwisu. Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  1. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami (np. adresy e-mail udostępnione przez innych użytkowników) spamu (w tym "niechcianej" reklamy), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczanie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile celem takich treści jest reklama lub promocja, zamieszczanie, udostępnianie, publikowanie i rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest rozsyłanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne); zakazane jest także zamieszczanie, udostępnianie, publikowanie i rozsyłanie treści będących naruszeniem praw osób trzecich; z zastrzeżeniem danych dotyczących osoby, zakazane jest umieszczenie w profilu użytkownika jakichkolwiek informacji o charakterze reklamowym;
  2. podszywanie się pod inne osoby;
  3. publikowanie treści sprzecznych z prawem, normami społeczno-obyczajowymi, naruszających w prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób;
  4. naruszanie tajemnicy korespondencji;
  5. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki oraz informacje, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie na zasadach określonych w Regulaminie) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób innych aniżeli użytkownik bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane);
  6. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę;
  7. inne zachowania użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Politechniki Gdańskiej, dokonywanie włamań, prób włamań do systemów informatycznych Politechniki Gdańskiej, dokonywanie włamań, prób włamań na konta innych użytkowników itp.
 33. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień poprzedzającego punktu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia skutków takich zachowań, w tym usunięcia plików, treści, komentarzy, opinii i danych, usunięcia lub zablokowania profilu użytkownika i/lub konta danego użytkownika wraz z wszystkimi plikami, treściami, komentarzami, opiniami i innymi danymi zawartymi w danym profilu lub koncie. Niezależnie od powyższego Politechnika Gdańska może korzystać z dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 34. W przypadku założenia przez użytkownika konta, podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Politechnika Gdańska, w szczególności do: kontaktowania się Politechniki Gdańskiej z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem mostwiedzy.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, w tym zmianach Regulaminu, nowościach). Użytkownik zakładając konto wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach informacyjnych. Wypełniając formularz rejestracyjny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych na potrzeby korzystania z usług serwisu mostwiedzy.pl, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 35. Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.
 36. Każdy użytkownik posiadający konto w serwisie ma prawo wglądu do własnych danych a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Z prawa do poprawiania danych osobowych użytkownik może skorzystać poprzez samodzielną edycję konta. Z żądania zaniechania przetwarzania przez Politechnika Gdańska jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym użytkownik może skorzystać droga mailową na adres: helpdesk@pg.edu.pl.
 37. Politechnika Gdańska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu, Politechnika Gdańska:
  1. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
  2. zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików, treści, komentarzy, opinii i innych danych udostępnionych w ramach danego profilu użytkownika, całych lub części profili użytkowników udostępnionych w serwisie w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, "netykiety", zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika.
 38. Politechnika Gdańska oświadcza, iż w ramach serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania wyników, plików, komentarzy, danych itp. udostępnionych przez użytkowników w tym serwisie, toteż sugeruje, by takie dane mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu.
 39. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Politechnika Gdańska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, umieszczając na stronie główniej serwisu stosowną informację.
 40. Wszelkie informacje, sugestie i problemy związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać po przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://mostwiedzy.pl/help/.
 41. W ramach serwisu Politechnika Gdańska zapewnia narzędzie zgłaszania przez użytkowników do Politechnika Gdańska informacji o złamaniu prawa, naruszenia dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego, dóbr osobistych, niniejszego Regulaminu w szczególności w związku z komentarzami użytkowników. Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Politechnika Gdańska udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem helpdesk@pg.edu.pl
 42. Politechnika Gdańska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres helpdesk@pg.edu.pl. Politechnika Gdańska do korzystania z Internetu, w tym serwisu, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania.
 43. Politechnika Gdańska w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 44. W ramach przewidzianej dla serwisu funkcjonalności Politechnika Gdańska może wprowadzać mechanizmy pozwalające wyszukiwać określone treści lub użytkowników wedle odpowiednich kryteriów.
 45. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Politechnika Gdańska w zakresie usuwania wyników, plików, kont, profili, komentarzy i innych treści, Politechnika Gdańska będzie usuwać profile użytkowników, jeśli ich login jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Pseudonim ani login nie może naruszać praw osób trzecich.
 46. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyraźnie wyłączających odpowiedzialność Politechniki Gdańskiej lub zezwalających Politechnice Gdańskiej na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Politechniki Gdańskiej za takie działania, Politechnika Gdańska nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za poprawność przedstawianych przez użytkowników w serwisie mostwiedzy.pl treści, badań, wyników i tez naukowych;
  2. za wykorzystanie przez użytkowników informacji zamieszczonych w serwisie mostwiedzy.pl, w szczególności za wykorzystanie przez użytkowników treści, badań, wyników i tez naukowych w jakimkolwiek celu;
  3. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu;
  4. za wszelkie treści (w tym m.in. wyniki, opisy, komentarze, wpisy, wizerunki, zdjęcia,) umieszczane przez użytkowników w serwisie mostwiedzy.pl, za ich rzetelność, prawdziwość, autentyczność, sposób wykorzystania przez innych użytkowników lub inne podmioty;
  5. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich;
  6. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Politechniki Gdańskiej;
  7. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta lub profilu użytkownika lub dowolnego wyniku, pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie, mając na uwadze darmowy charakter serwisu, Politechnika Gdańska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie mostwiedzy.pl nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu mostwiedzy.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Politechnika Gdańska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu mostwiedzy.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Politechnika Gdańska płatnych usług w ramach serwisu mostwiedzy.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Politechnika Gdańska w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać;
  8. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie mostwiedzy.pl;
  9. za usługi świadczone przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem serwisu mostwiedzy.pl, jeśli usługi takie są świadczone przez takie podmioty we własnym imieniu i nie na rachunek Politechniki Gdańskiej (o ile takie usługi są lub będą świadczone, zasady ich świadczenia określa/będzie określać właściwy regulamin, przy czym usługi takie są/będą w serwisie mostwiedzy.pl wyraźnie oznaczone;
  10. za niefunkcjonowanie narzędzi komunikacji, które użytkownicy serwisu mostwiedzy.pl podają w swoich profilach (np. komunikatora, stron lub witryn www, w tym strony z blogiem, podanych przez użytkowników itp.),
  11. za kopiowanie danych z serwisu mostwiedzy.pl, w tym w szczególności treści, wyników, wiadomości, komentarzy, wpisów, wizerunków, zdjęć, i umieszczanie w innych serwisach lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób przez osoby trzecie (Politechnika Gdańska nie ma możliwości zapobieżenia działaniom w zakresie kopiowania treści w sposób sprzeczny z Regulaminem, toteż użytkownik podejmujący decyzję o udostępnieniu własnego profilu użytkownika godzi się na podjęcie takiego ryzyka, co nie oznacza, iż nie będzie uprawniony do dochodzenia pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które niezgodnie z prawem dokonują kopiowania plików i innych danych z serwisu);
  12. za utratę danych zgromadzonych w serwisie mostwiedzy.pl, w tym w szczególności w wyniku kradzieży, z powodu awarii sprzętu, siły wyższej, lub innych zdarzeń nie spowodowanych przez Politechnikę Gdańską.
 47. Politechnika Gdańska oświadcza, iż wszystkie pliki i inne treści oraz komentarze umieszczane w serwisie mostwiedzy.pl są rejestrowane przez Politechnikę Gdańską, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Politechnika Gdańska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Politechnika Gdańska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Politechnika Gdańska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu mostwiedzy.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu mostwiedzy.pl, przy czym Politechnika Gdańska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Politechnikę Gdańską do przekazania takich danych.
 48. Regulamin jest dostępny na stronie: https://mostwiedzy.pl/regulamin.
 49. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Politechnika Gdańska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie https://mostwiedzy.pl/regulamin obok dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian ewentualnie poinformuje użytkowników drogą mailową na adres wskazany przez użytkownika przy rejestracji o zmianie Regulaminu lub poprzez zawieszenie informacji o zmianie Regulaminu na planszy logowania. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie z serwisu po tej dacie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
 50. Politechnika Gdańska nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego i niezakłóconego dostępu do serwisu.
 51. Szczegóły dotyczące polityki cookie Politechnika Gdańska udostępniana na stronie https://pomoc.pg.edu.pl/cookies otwiera się w nowej karcie.