Badanie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie comammox Nitrospira w układzie z jednostopniową deamonifikacją. - Project - MOST Wiedzy

Search

Badanie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie comammox Nitrospira w układzie z jednostopniową deamonifikacją.

Deamonifikacja, znana również jako częściowa nitryfikacja i „beztlenowe” utlenianie amoniaku (anammox), jest nową, obiecującą koncepcją oczyszczania ścieków, która może zrewolucjonizować na dziesięciolecia technologię usuwania azotu w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Proces ten umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności usuwania azotu ze ścieków przy jednoczesnym uzyskaniu samowystarczalności energetycznej oczyszczalni (lub nawet pozytywnego bilansu energii), a w efekcie – znacznej redukcji kosztów operacyjnych. Częściowa nitryfikacja (utlenianie NH4+ do NO2-) warunkuje prawidłowy przebieg procesu anammox, a w konsekwencji deamonifikacji. Odkrycie niespełna 4 lata temu procesu całkowitej nitryfikacji, tj. utlenianie NH4+ bezpośrednio do NO3- (ang. COMAMMOX), przez tylko jeden rodzaj mikroorganizmów należących do Nitrospira sp. zmusza do zrewidowania dotychczasowej wiedzy w zakresie procesów biologicznego usuwania azotu. Pomimo, iż koegzystencja bakterii anammox i „comammox Nitrospira” została eksperymentalnie potwierdzona (Van Kessler i wsp., 2015), nie znana jest ich rola w procesie deammonifikacji. Z uwagi na aktualność zagadnienia, niezwykle istotne jest określenie czynników wpływających na obecność bakterii comammox w systemach oczyszczania ścieków, zwłaszcza tych wykorzystujących nowe procesy, takie jak deamonifikacja lub skrócona nitryfikacja denitryfikacja poprzez azotyny (tzw. "nitrite shunt"). Nadmierny rozwój bakterii comammox w tego typu układach, może w krótkim czasie doprowadzić do całkowitej destabilizacji układu a w rezultacie całkowitego zahamowania procesów nitrytacji oraz deamonifikacji. Skuteczna inhibicja bakterii utleniających azotyny stanowi jedno z największych wyzwań wśród wielu zespołów badawczych. Do głównych czynników mających inhibitujący wpływ na rozwój bakterii utleniających azotyny możemy zaliczyć wysokie stężenie wolnego amoniaku (NH3), temperaturę, pH, stężenie tlenu rozpuszczonego oraz czas zatrzymania w reaktorze. Zaplanowane badania mają na celu określenie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie „comammox Nitrospira” w układzie z jednostopniową deamonifikacją. Uzyskane wyniki poszerzą wiedzę na temat czynników warunkujących rozwój bakterii „comammox Nitrospira”.

Details

Project's funding:
MINIATURA
Realisation period:
2019-12-19 - 2020-12-18
Project manager:
dr inż. Dominika Sobotka
Realised in:
Department of Sanitary Engineering
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times