Estimation of usefulness of determination of biomarkers indicating alcohol consumption by pregnant women in neonatal meconium to diagnose prenatal exposure to alcohol. - Project - Bridge of Knowledge

Search

Estimation of usefulness of determination of biomarkers indicating alcohol consumption by pregnant women in neonatal meconium to diagnose prenatal exposure to alcohol.

Głównym celem podjętych badań jest opracowanie, dobór optymalnych parametrów i walidacja nowych lub modyfikacja już istniejących metodyk analitycznych umożliwiających oznaczenie biomarkerów FAEE, EtG i EtS w smółce noworodków. Na etapie przygotowania próbek do analizy zostanie wykorzystana ekstrakcja SPE oraz nowe ,,zielone metody ekstrakcyjne”, SPME oraz SBSE, a do oznaczeń końcowych technika GC-MS (oznaczanie FAEE) oraz LC-MS/MS (oznaczanie EtG i EtS). Do porównania opracowanych procedur analitycznych oraz uzyskanych wyników dla próbek rzeczywistych posłuży analiza statystyczna danych, w tym chemometryczna. Wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do uaktualnienia wiedzy dotyczącej występowania i poziomów stężeń biomarkerów alkoholowych (FAEE, EtG i EtS) w smółce noworodków. Ponadto, rezultaty prac badawczych pomogą określić krytyczne stężenie biomarkerów alkoholowych wskazujące na prenatalną ekspozycję na alkohol. Mogłoby to pozwolić monitorować i wykrywać konsumpcję alkoholu w trakcie ciąży w sposób bardziej jednoznaczny niż ustny wywiad z matką. Ponadto, posłużą również rozpowszechnianiu wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży, co może znacznie zmniejszyć ilość kobiet w ciąży sięgających po alkohol i zredukuje częstotliwość występowania FASD. Nowością naukową planowanych badań jest opracowanie nowych metodyk analitycznych do oznaczania wybranych biomarkerów alkoholowych w smółce noworodków. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w wyniku zastosowania testów chemometrycznych do opracowania wieloparametrowych zbiorów danych pomiarowych. Innowacyjnością będzie również korelacja uzyskanych wyników do suchej masy smółki, masy urodzeniowej dziecka oraz punktów w skali Apgar, co może pozwolić dokładniej określić graniczne poziomy stężeń biomarkerów alkoholowych wskazujące na prenatalną ekspozycję na alkohol. W wyniku realizacji przedkładanego projektu planowane jest opublikowanie co najmniej 5 artykułów w renomowanych czasopismach znajdujących się na liście JCR. Zostaną również wygłoszone komunikaty ustne oraz przygotowane plakaty, które zostaną zaprezentowane podczas wielu polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Proponowane badania będą stanowiły także podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej i kilku prac magisterskich oraz inżynierskich, których tematyka będzie związana z problematyką badań realizowanych w ramach projektu. Ponadto, wykonywany projekt zacieśni współpracę dwóch jednostek naukowych PG i GUMed.

Details

Financial Program Name:
OPUS
Organization:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Agreement:
UMO-2015/19/B/ST4/02725 z dnia 2016-10-05
Realisation period:
2016-10-05 - 2021-10-04
Project manager:
prof. dr hab. inż. Marek Biziuk
Realised in:
Department of Analytical Chemistry
External institutions
participating in project:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Poland)
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 105 times