Ocena przydatności oznaczania w smółce biologicznych markerów spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne do wykrywania prenatalnej ekspozycji na alkohol. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena przydatności oznaczania w smółce biologicznych markerów spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne do wykrywania prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Głównym celem podjętych badań jest opracowanie, dobór optymalnych parametrów i walidacja nowych lub modyfikacja już istniejących metodyk analitycznych umożliwiających oznaczenie biomarkerów FAEE, EtG i EtS w smółce noworodków. Na etapie przygotowania próbek do analizy zostanie wykorzystana ekstrakcja SPE oraz nowe ,,zielone metody ekstrakcyjne”, SPME oraz SBSE, a do oznaczeń końcowych technika GC-MS (oznaczanie FAEE) oraz LC-MS/MS (oznaczanie EtG i EtS). Do porównania opracowanych procedur analitycznych oraz uzyskanych wyników dla próbek rzeczywistych posłuży analiza statystyczna danych, w tym chemometryczna. Wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do uaktualnienia wiedzy dotyczącej występowania i poziomów stężeń biomarkerów alkoholowych (FAEE, EtG i EtS) w smółce noworodków. Ponadto, rezultaty prac badawczych pomogą określić krytyczne stężenie biomarkerów alkoholowych wskazujące na prenatalną ekspozycję na alkohol. Mogłoby to pozwolić monitorować i wykrywać konsumpcję alkoholu w trakcie ciąży w sposób bardziej jednoznaczny niż ustny wywiad z matką. Ponadto, posłużą również rozpowszechnianiu wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży, co może znacznie zmniejszyć ilość kobiet w ciąży sięgających po alkohol i zredukuje częstotliwość występowania FASD. Nowością naukową planowanych badań jest opracowanie nowych metodyk analitycznych do oznaczania wybranych biomarkerów alkoholowych w smółce noworodków. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać w wyniku zastosowania testów chemometrycznych do opracowania wieloparametrowych zbiorów danych pomiarowych. Innowacyjnością będzie również korelacja uzyskanych wyników do suchej masy smółki, masy urodzeniowej dziecka oraz punktów w skali Apgar, co może pozwolić dokładniej określić graniczne poziomy stężeń biomarkerów alkoholowych wskazujące na prenatalną ekspozycję na alkohol. W wyniku realizacji przedkładanego projektu planowane jest opublikowanie co najmniej 5 artykułów w renomowanych czasopismach znajdujących się na liście JCR. Zostaną również wygłoszone komunikaty ustne oraz przygotowane plakaty, które zostaną zaprezentowane podczas wielu polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Proponowane badania będą stanowiły także podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej i kilku prac magisterskich oraz inżynierskich, których tematyka będzie związana z problematyką badań realizowanych w ramach projektu. Ponadto, wykonywany projekt zacieśni współpracę dwóch jednostek naukowych PG i GUMed.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/19/B/ST4/02725 z dnia 2016-10-05
Okres realizacji:
2016-10-05 - 2021-10-04
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Marek Biziuk
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 113 razy