Regional Contact Point for Horizon Europe - Project - MOST Wiedzy

Search

Regional Contact Point for Horizon Europe

Przedmiotem przedsięwzięcia jest organizacja w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. regionalnych punktów kontaktowych dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa, zwanego dalej „programem”, których zadaniem jest wspieranie uczestnictwa polskich beneficjentów w programie przez: 1) prowadzenie akcji informacyjnych i szkoleń, skierowanych do podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w programie; 2) upowszechnianie dokumentacji dotyczącej programu, w tym warunków uczestnictwa w konkursach ogłaszanych w ramach programu, finansowania projektów i sprawozdawczości; 3) świadczenie usług konsultacyjnych i mentoringowych na rzecz podmiotów: a) zainteresowanych uczestnictwem w programie, w tym pomoc w poszukiwaniu partnerów i doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków, procedur ich oceny, kosztów kwalifikowalnych, praw i obowiązków uczestników konsorcjów oraz obowiązujących ich zasad etycznych, b) aktualnie realizujących projekty w ramach programu, w tym w zakresie rozliczania projektów, praw własności przemysłowej i dokonywania audytów; 4) wyszukiwanie podmiotów potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w programie; 5) współdziałanie z Krajowym Punktem Kontaktowym i innymi regionalnymi punktami kontaktowymi w zakresie realizacji zadań wspierających uczestnictwo w programie. II. Podmioty uprawnione do udziału w przedsięwzięciu Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione następujące podmioty, które od 2014 r. realizowały zadania regionalnych punktów kontaktowych do spraw programu ramowego Horyzont 2020, Na podstawie danych z przedsięwzięcia MEN: https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_12/d628b08f0108aed6322bca9574e106e8.pdf

Details

Project's acronym:
RPK HORYZONT EUROPA
Financial Program Name:
INNY
Organization:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Agreement:
MEIN/2021/RPK/4 z dnia 2021-02-08
Realisation period:
2021-01-01 - 2021-12-31
Project manager:
mgr Renata Downar-Zapolska
Team members:
Realised in:
Projects Office
Project's value:
606 000.00 PLN
Request type:
Inny
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times