Comparison of AHP and Numerical Taxonomy Methods Based on Biogas Plant Location Analysis - Publication - MOST Wiedzy

Search

Comparison of AHP and Numerical Taxonomy Methods Based on Biogas Plant Location Analysis

Abstract

The paper presents a comparison of the multi-criteria Analytic Hierarchy Process (AHP) method and numerical taxonomy in biogas plant location selection. Biogas plants are sources that will significantly contribute to the implementation of the provisions of the energy and climate package for Poland by 2030. Increasing the share of energy produced from renewable sources, e.g. biogas plants, will increase the country’s energy security. Biogas plants obtain energy from biogas of various origins. Therefore, biogas plant location choice depends on such factors as environmental impact, biogas availability and origin, technological aspects, and possible output energy use. The multitude of these factors makes the biogas plant location choice a multithreaded issue. The AHP is a highly sophisticated mathematical method. Its advantage is the ability to compare countable and uncountable factors with each other. The analysis outcome is a vector containing the ranking of considered variants. The numerical taxonomy is a much less complex method. It consists in determining the tested solutions’ distances from a hypothetical ideal solution, the so-called standard, in effect creating their ranking. The methods were compared in terms of sensitivity to change of decision options and criteria, decision-makers’ and experts’ involvement level, as well as computational complexity.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Acta Energetica pages 45 - 56,
ISSN: 2300-3022
Language:
English
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Stoltmann A., Bućko P.: Comparison of AHP and Numerical Taxonomy Methods Based on Biogas Plant Location Analysis// Acta Energetica. -., nr. 2/35 (2019), s.45-56
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.12736/issn.2300-3022.2018204
Bibliography: test
 1. Ministerstwo Gospodarki, Polityka ener- getyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009, 2009. open in new tab
 2. Woźniak E., Występowanie elektrowni biogazowych w Polsce i czynniki ich loka- lizacji, 2015 [online], http://www.eko-dok. pl/2016/128.pdf [dostęp: 2.05.2017].
 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późn. zm. open in new tab
 4. Jasiulewicz M., Janiszewska D., Potencjał biomasy województwa zachodniopomor- skiego w aspekcie wykorzystania do celów energetycznych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 2012, t. 12, z. 1, s. 83-93.
 5. Piwowar A., Biogazownie rolnicze w Polsce -lokalizacja i parametry tech- niczne instalacji instalacji, Technika Rolnicza, Ogrodnicza, Leśna 2014, nr 6, s. 7-9.
 6. Miller A., Analiza świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na przełomie lat 2005-2014 [w:] Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, red. nauk. T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2014.
 7. Paska J., Distributed generation and rene- wable energy sources in Poland, 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, 2007, s. 1-6. open in new tab
 8. Igliński B. i in., Bioenergy in Poland, Renewable & Sustainable Energy Reviews 2011, Vol. 15, No. 6, s. 2999-3007.
 9. Urząd Regulacji Energetyki, Moc zainstalo- wana OZE 2016, 2016.
 10. Urząd Regulacji Energetyki, Ilość energii elektrycznej wytworzonej z OZE w latach 2005-2016, potwierdzonej świadectwami pochodzenia, wydanymi do dnia 30.06.2016, 2016.
 11. Zarębski P., Uwarunkowania prze- strzenne lokalizacji biogazowni w Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, t. 16, nr 3, s. 331-336. open in new tab
 12. Franc-Dąbrowska J., Jarka S., Specyficzne uwarunkowania inwestycji w bioga- zownie rolnicze w Polsce, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014, t. 101, nr 4, s. 19-28. open in new tab
 13. Maj G., Piekarski W., Modelowy tok postępowania inwestycyjnego jako element prawidłowego zarządzania projektem budowy biogazowni rolniczej [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom I, pod red. R. Knosali, Opole 2014, s. 867-878.
 14. Kosewska K., Kamiński R., Analiza ekono- miczna budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych w Polsce, Inżynieria Rolnicza 2008, nr 1(99), s. 189-194.
 15. Berruto R. i in., Comparison of distri- bution systems for biogas plant residual, Biomass and Bioenergy 2013, Vol. 52, s. 139-150.
 16. Madlener R., Kowalski K., Stagl S., New ways for the integrated appraisal of national energy scenarios: The case of renewable energy use in Austria, Energy Policy 2007, Vol. 35, No. 12, s. 6060-6074. open in new tab
 17. Cristobal San J.R., Multi-criteria deci- sion-making in the selection of a rene- wable energy project in spain: The Vikor method, Renewable Energy 2011, Vol. 36, No. 2, s. 498-502.
 18. Madlener R., Antunes C.H., Dias L.C., Assessing the performance of biogas plants with multi-criteria and data enve- lopment analysis, European Journal of Operational Research 2009, Vol. 197, No. 3, s. 1084-1094. open in new tab
 19. Ertay T., Kahraman C., Kaya I., Evaluation of renewable energy alternatives using MACBETH and fuzzy AHP multi- criteria methods: the case of Turkey, Technological and Economic Development of Economy 2013, Vol. 19, No. 1, s. 38-62. open in new tab
 20. Troldborg M., Heslop S., Hough R.L., Assessing the sustainability of renewable energy technologies using multi- criteria analysis: Suitability of approach for national-scale assessments and associated uncertainties, Renewable & Sustainable Energy Reviews 2014, Vol. 39, s. 1173-1184. open in new tab
 21. Saaty T.L., Vargas, L.G., Dellmann K., The allocation of intangible resources: The analytic hierarchy process and linear programming, Socio-Economic Planning Sciences 2003, Vol. 37, s. 169-184. open in new tab
 22. Downarowicz O. i in., Zastosowanie metody ahp do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, Politechnika Gdańska, 2000.
 23. Srichetta P., Thurachon W., Applying Fuzzy Analytic Hierarchy Process to Evaluate and Select Product of Notebook Computers, International Journal of Modeling and Optimization 2012, Vol. 2, No. 2, s. 168-173. open in new tab
 24. Prusak A., Stefanów P., Gardian M., Graficzna forma kwestionariusza w bada- niach AHP/ANP, Modern Management Review 2013, t. XVIII, nr 20, s. 171-189. open in new tab
 25. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2006.
 26. Czermińska M., Zastosowanie metod taksonomicznych w klasyfikacji krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu ich rozwoju gospo- darczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2002, t. 575, nr 284, s. 149-161. open in new tab
 27. Walentynowicz P., Jankowska- Mihułowicz M., Wykorzystanie analizy wielokryterialnej w podejmowaniu decyzji kierowniczych, w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego, Zarządzanie i Finanse 2012, t. 2, nr 1, s. 205-221.
 28. Sikorski M., Instrukcja do programu Expert Choice v.9.5, Politechnika Gdańska, 2000.
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 38 times

Recommended for you

Meta Tags