Licht, Luft, Sonne und Farbe. Ucząc się dziś od Gustava Oelsnera - Publication - MOST Wiedzy

Search

Licht, Luft, Sonne und Farbe. Ucząc się dziś od Gustava Oelsnera

Abstract

Artykuł przedstawia główne przesłanki podjęcia tematu całego tomu. Jest kluczem do powiązania wszystkich zamieszczonych w tomie prac, poruszających temat współczesnych interpretacji miasta, czerpiących z dorobku modernistycznych planistów i architektów - reformatorów miasta, oraz modernistycznej myśli architektonicznej i urbanistycznej. Główną postacią nie tylko tego artykułu, ale i całego tomu, jest Gustav Oelsner, architekt miejski Altony. Jego kariera zawodowa, zwłaszcza ta przypadająca na lata 20. i 30. XX wieku, jego pełna zaangażowania postawa i wrażliwość społeczna mogą służyć jako inspiracja przy zgłębianiu aktualnej problematyki zarówno zawodu architekta i urbanisty, jak i kształtowania współczesnego miejskiego środowiska mieszkaniowego. Oelsner postrzegał rolę architekta jako zawód-misję, w który wpisana jest odpowiedzialność za ład przestrzenny, rozumiany również jako odpowiedzialność społeczna. Świadczą o tym zarówno jego projekty, jak i działalność organizacyjna i edukacyjna. W otwierającym tom artykule pokazano sposób myślenia pozwalający na odniesienie przeszłości do współczesnej niemieckiej i polskiej praktyki urbanistycznej. Ideały reformatorskie czasów Oelsnera rozumiane są tu szeroko – od sposobów organizacji inwestycji mieszkaniowych, przez dobre praktyki projektowe po krzewienie edukacji architektoniczno-urbanistycznej.

Citations

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN no. 180, pages 18 - 29,
ISSN: 0079-3507
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Kostrzewska M., Rembarz G.: Licht, Luft, Sonne und Farbe. Ucząc się dziś od Gustava Oelsnera// Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. -Vol. 180., (2017), s.18-29
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.24425/118602
Bibliography: test
 1. Borsa M., 2016, Powrót do centrum miasta -siły sprawcze, uczestnicy, motywacje. Studia KPZK, t. CLXVIII, Warszawa.
 2. Cielątkowska R., Lorens P., 2000, Analiza układów urbanistycznych i form architektonicz- nych osiedli, [w:] Architektura i urbanistyka osiedli socjalnych Gdańska okresu XX- -lecia międzywojennego, R. Cielątkowska, P. Lorens, Gdańsk: 47-190.
 3. Cielątkowska R., Roguska J., 2009, Wprowadzenie, [w:] Modernizm w Europie -modernizm w Gdyni. Architektura lat międzywojennych i jej ochrona, M. Sołtysik, R. Hirsch (red.). Gdynia.
 4. Kostrzewska M., 2016, Faces of Modernism -Urban Planning of Social Housing Estates in Gdańsk and Hamburg-Altona. 3rd International Multidisciplinary Scientifi c Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Architecture and Design, Wiedeń: 265-272.
 5. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce -wy- brane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, nr 4: 5-21.
 6. Macikowski B., 2016, Contrasting Modernisms -Architecture of Harbour Cities Gdynia and Altona. 3rd International Multidisciplinary Scientifi c Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Architecture and Design, Wiedeń: 205-212. open in new tab
 7. Michelis P., 2008, Der Architekt Gustav Oelsner. Licht, Luft und Farbe für Altona an der Elbe. Dolling und Galitz Verlag, München-Hamburg. open in new tab
 8. Nowa Karta Ateńska 1998: Zasady planowania miast przyjęte przez Europejska Radę Urba- nistów;
 9. Karta Ateńska przyjęta przez IV Kongres C.I.A.M. w 1933 r. wraz z komen- tarzem według wydania z 1941 r., Biuletyn informacyjny Towarzystwa Urbanistów Polskich, numer specjalny, Warszawa, wrzesień, 1998. open in new tab
 10. Pastuszka S. J., Turkowski R., 2013, Spółdzielczość jako ruch obywatelski na przełomie XIX/ XX wieku w Europie i w Polsce -inspiracja dla przyszłości, [w:] Spółdzielczość w bu- dowie społeczeństwa obywatelskiego -historia i współczesność. Warszawa: 29-48.
 11. Rembarz G., 2011, Nowe założenia mieszkaniowe w Niemczech po roku 1980. WAPG, Gdańsk. Scully V., 1967, His Themes Were Sun, Air, Space. The New York Times: 344.
 12. Sitek M., 2014, Zmiany w rządowych programach wspomagania fi nansowania mieszkalnic- twa w Polsce i ich skutki dla rozwoju branży deweloperskiej. ZS WSH Zarządzanie (1): 285-294.
 13. Stępa M., 2010, Historia i Nowoczesność w równowadze. Renowacje i Zabytki, nr 4/36. Szczerski A., 2015, Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku. Kraków.
 14. Śliwa Z., 2003, Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce/Housing Co-Operatives in Poland. Bydgoszcz.
 15. Timm Ch., 1984, Gustav Oelsner und das Neue Altona. Kommunale Architektur und Stadt- planung in der Weimarer Republik. Ernst Kabel Verlag, Hamburg.
 16. Tomczak M., 2012, Szufl andia. Architektura & Biznes, nr 04/2016. open in new tab
 17. Urbanik J. (red.), 2016, Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932. Wrocław. Studia 180 -Rembarz 4.indd 29 Studia 180 -Rembarz 4.indd 29 25.11.2017 20:32:26 25.11.2017 20:32:26
 18. Literatura Colás A., 2008, Imperium. Tłum. Jacek Dobrowolski, Warszawa. DaCosta Kaufmann T., 2004, Toward a Geography of Art. Chicago -London. open in new tab
 19. Gryglewicz T., 1995, Trzeci modernizm. "Folia Historiae Artium" Seria Nova, t. I: 127-133. open in new tab
 20. Habermas J., 1997, Modernizm -niedokończony projekt, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red.). Kraków: 25-46.
 21. Karaman L., 2001, Problemi periferijske umjetnosti. Wyd. II, Zagreb.
 22. Moravánszky Á., 1988, Die Erneuerung der Baukunst. Wege zur Moderne in Mitteleuropa 1900-1940. Salzburg-Wien.
 23. Szacki J., 2006, Teorie modernizacji i systemu światowego, [w:] Współczesne teorie socjolo- giczne, A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. T. 2, Warsza- wa: 729-733.
 24. Szczerski A., 2010, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środ- kowo-Wschodniej 1918-1939. Muzeum Sztuki, Łódź.
 25. Witkovsky M. S., 2007, Starting Points, [w:] Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945. National Gallery of Art, Washington: 13. open in new tab
 26. Studia 180 -Rembarz 4.indd 35 Studia 180 -Rembarz 4.indd 35 25.11.2017 20:32:27 25.11.2017 20:32:27 open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 41 times

Recommended for you

Meta Tags