Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I.

Abstract

W artykule zaprezentowana została ocena oddziaływania na krajobraz, wykonana przez autorkę w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko obwodnicy Augustowa w 2008 r. Omówiono zakres i etapy studiów krajobrazowych. W szczególności przedstawiono zakres zebranych danych wyjściowych, studiów terenowych, właściwej oceny eksperckiej oraz graficznych wyników badań. Ocena ekspercka objęła analizę uwarunkowań planistycznych, opis wszystkich wariantów projektu pod kątem ich oddziaływania na krajobraz, analizę i opis zagrożonego krajobrazu (zasobów, cech wizualnych, tendencji zmian); określono rangę krajobrazu, jego wrażliwość na zmiany, oraz przydatność dla funkcji turystycznej. Następnie przeprowadzono prognozę wielkości skutków, w tym wyznaczono wielkość strefy wpływu wizualnego, oraz określono, jaka część doliny zostanie zakłócona wizualnie. Opracowano wizualizacje komputerowe różnych wariantów trasy, w tym planowanych obiektów mostowych przecinających najcenniejszą część doliny Rospudy. Dokonano oceny porównawczej wariantów pod kątem ich oddziaływania na krajobraz, wskazano przebiegi wykluczone z uwagi na ochronę krajobrazu, oraz najmniej konfliktowe. Artykuł został wcześniej opublikowany przez autorkę jako "Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy" [w:] Międzynarodowa Konferencja naukowo - Techniczna "Ochrona środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury drogowej. Kazimierz Dolny

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Sas-Bojarska A.: Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Cz. I. // Problemy ocen środowiskowych. -., nr. Nr 3=46 (2009), s.47-56
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 56 times

Recommended for you

Meta Tags