Department of Quality Management and Commodity Science - Administrative Units - MOST Wiedzy

Search

Department of Quality Management and Commodity Science

Filters

total: 100

 • Category
 • Year

Catalog Publications

2020
2019
2015
2011
2009
2008
 • Mechanism of nitromethane liquid membrane oscillator containing sodium oleate

  Badano osylacyjne zachowanie oscylatora z anionowym surfaktantem na poziomie molekularnym. Zastosowano przybliżenie oparte na zasadach kinektyki chemicznej. Membranę ciekłą stanowił nitrometan z 2,2' bipirydyną. Faza wodna domowa zawierała oleinian sodu i butanol, a faza wodna akceptora chlorek sodu. Ustalono, że oscylacje zachodzą na granicy fazy akceptorowej i membrany ciekłej. Zaproponowano 3-etapowy mechanizm oscylacji i potwierdzono...

  Full text in external service

 • O mozliwości zastosowania w membranowym sensorze smaku elektrod z elektroaktywnym polimerem

  Skonstruowano i testowano nowe elektrody membranowe z polimerem elektroaktwnym w celu wykorzystania w sensorze smaku. Elektrody z węglem szklistym składały się z dwóch warst: 1) poli(3,4-etylenodioksytiofen) z przecijonem (poli (2-strenosulfonian)) lub z anionem ClO4; 2) polichlorek winylu z odpowiednim związkiemlipofilowym. Stwierdzono, że rodzaj przecijonu w polimerze elektroaktywnym nie wpływa na czułość elektrody na jony obecne...

 • Oddziaływanie środowiska naturalnego na zdrowie sportowca
  Publication

  - 2008

  Sukcesy sportowców zależą od wielu czynników. Jakość pożywienia i środowisko naturalne, w którym prowadzony jest intensywny trening wyczynowy wpływają na zdrowie organizmu. Przedstawiono wpływ najczęściej występujących zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na zdrowie człowieka, a w szczególności sportowca. Omówiono wpływ innych czynników jakie mogą występować podczas intensywnych treningów (hałas, drgania, warunki w pomieszczeniu...

 • Potencjometryczne sensory smaku z membranamii polimerowymi
  Publication

  - 2008

  Omówiono wielkanałowe, potencjometryczne sensory smaku z elektrodami zawierającymi polimerowe membrany ze związkamoi jonoselektywnymi. Wykazano, że te sensory mozna zastosować do rozrózniania produktów podobnych z róznych firm. Wadą ich jest niewystarczająca stabiloność membrany polimerowej.

 • Quality system documentation of smes in process management framework

  The article presents elements of original methodology of process-oriented quality management system implementation to be applied in small organizations. The primary objective of the paper is to show process based documentation structure of a quality system and simple method of processes control description. Thus, guidelines for preparation of quality system documentation in process management framework, related research results...

  Full text in external service

 • Różne aspekty działalności innowacyjnej w sektorze MSP
  Publication

  - 2008

  W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące znaczenia i specyfiki działalności innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach.Określono charakterystyczne cechy tej grupy organizacji w odniesieniu do wprowadzania innowacji procesowej i organizacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na zalezności pomiędzy działalnościa innowacyjną a zarządzaniem wiedzą i normatywnymi systemami zarządzania.

 • Uwarunkowania aplikacyjne koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP
  Publication

  Artykuł porusza istotne, z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności sektora MŚP a rzadko przedstawiane w literaturze krajowej, zagadnienie wykorzystania w tej grupie przedsiębiorstw koncepcji Six Sigma. Obok charakterystycznych cech MŚP wywierających wpływ na zastosowanie w nich metodyki Six Sigma, przedstawiono związki tej koncepcji z systemami zarządzania jakością.

 • Wybrane aspekty integracji normatywnych systemów zarządzania w sektorze MŚP
  Publication

  - 2008

  W opracowaniu przedstawiono studium uwarunkowań związanych z wprowadzaniem zintegrowanych normatywnych systemów zarządzania w sektorze MŚP. Obok motywów wdrażania kolejnych systemów zarządzania w tym sektorze przedstawiono opartą na wynikach badań krajowych i zagranicznych analizę czynników towarzyszących integracji.

2007
2006