Immunochromatografia : przegląd i charakterystyka immunosorbentów oraz metod immobilizacji = Immunochromatography: a review and characterization of immunosorbents and methods of immobilization - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Immunochromatografia : przegląd i charakterystyka immunosorbentów oraz metod immobilizacji = Immunochromatography: a review and characterization of immunosorbents and methods of immobilization

Abstrakt

Chromatografia immunopowinowactwa (ang. ImmunoAffinity Chromatography, IAC) jest techniką rozdzielania stosowaną do różnorodnych klas związków chemicznych, a także jako dodatkowe narzędzie w badaniach z zakresu biochemii. Kluczowym elementem odpowiedzialnym za wysoce selektywne oddziaływania w IAC jest przeciwciało (ang. antibody, Ab) produkowane przez organizmy żywe w wyniku odpowiedzi immunologicznej i wykazujące specyficzność oraz powinowactwo wobec substancji rozpoznawanych, jako obce, określanych jako antygeny. W celu przeprowadzenia procesu immunochromatograficznego przeciwciała immobilizuje się na nośnikach, które wcześniej muszą zostać zaktywowane. Jako matryce stosuje się naturalne oraz syntetyczne polimery: agarozę, celulozę, dekstran, poliakrylamidy, polimetakrylaty, a także żel krzemionkowy oraz szkło porowate. Aktywacja złóż ma za zadanie przygotować matrycę do immobilizacji poprzez wprowadzenie grup funkcyjnych oddziałujących z elementami przeciwciała. W tym celu stosuje się różnorodne aktywatory rozpuszczalne oraz sieciujące czynniki bifunkcyjne. Istnieje także szeroki wachlarz dostępnych metod unieruchamiania przeciwciała na powierzchni nośnika, które ze względu na rodzaj oddziaływań przeciwciało-nośnik dzielimy na fizyczne oraz chemiczne, a w zależności od orientacji związanych immunoglobulin: ukierunkowane i nieukierunkowane (losowe). W trakcie przygotowania immunosorbentu należy uwzględnić właściwości matrycy, a także warunki prowadzenia procesu aktywacji oraz immobilizacji, co bezpośrednio wpływa na sprawność kolumny wypełnionej tego typu złożem, a w konsekwencji na efektywność procesu chromatograficznego.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jaszczołt M., Boczkaj G., Grygoryshyn K., Kamiński M.: Immunochromatografia : przegląd i charakterystyka immunosorbentów oraz metod immobilizacji = Immunochromatography: a review and characterization of immunosorbents and methods of immobilization// Camera Separatoria previously Postępy Chromatografii.. -Vol. 3., nr. no. 1 (2011), s.69-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 270 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi