KPD | Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów - Business Offer - Bridge of Knowledge

Search

KPD | Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów

KPD specjalizuje się w długoterminowym przechowywaniu próbek materiału mikrobiologicznego, jego identyfikacji i walidacji.

 

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów (KPD) działa na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Do naszych zadań należy:

 • długoterminowe przechowywanie szczepów bakterii, bakteriofagów oraz plazmidów do celów naukowo-badawczych
 • selekcja szczepów o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym
 • upowszechnianie dostępu do zasobów genetycznych o znanym pochodzeniu zgodnie z Protokołem z Nagoi
 • wymiana i współpraca z innymi kolekcjami mikroorganizmów w Polsce i na świecie
 • gromadzenie i udostępnianie materiału biologiczny na potrzeby szeroko pojętej edukacji i popularyzacji wiedzy
 • upowszechnianie wiedzy o drobnoustrojach.

Promując najlepsze praktyki oraz ideę deponowania przez naukowców materiału badawczego, Kolekcja zabezpiecza cenne próbki do dalszych badań naukowych i rozwojowych.

Jako przedsięwzięcie o charakterze niekomercyjnym, którego celem jest upowszechnienie dostępu do wysokiej jakości materiału biologicznego, Kolekcja służy całemu środowisku naukowemu.

Illustration of the publication Illustration of the publication

Kolekcja dysponuje światowej klasy infrastrukturą naukowo-badawczą, umożliwiającą kompleksową charakterystykę oraz długoterminowe przechowywanie mikroorganizmów.

Zdeponowanie szczepów mikroorganizmów lub plazmidów w ogólnodostępnej części kolekcji KPD nie wiąże się z żadnymi opłatami.

DEPONOWANIE mikroorganizmów i plazmidów

W zakresie zainteresowań KPD znajdują się:

 • Naturalnie występujące szczepy bakterii i archeonów
 • Bakteriofagi
 • Plazmidy lub wektory plazmidowe

Kolekcja dokłada wszelkich starań, aby powierzony jej materiał biologiczny był przechowywany w warunkach, które zapewnią jego żywotność/ zdolność do replikacji, stabilność genetyczną oraz fizjologiczną.

Kolekcja akceptuje wyłącznie materiał biologiczny zaklasyfikowany do

 • grupy 1 zagrożenia biologicznego | Grupa P1 zagrożenia biologicznego, Klasa bezpieczeństwa biologicznego BSL-1 oraz 
 • grupy 2 zagrożenia biologicznego | P2 /  BSL-2
  (wykaz takich czynników znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia Roz. Min. Zdrowia  z dn. 22 kwietnia 2005 r., Dz. Ust. Nr 81 poz. 716, załącznik nr 1) 

Warunkiem zdeponowania materiału biologicznego w KPD jest wypełnienie formularza akcesyjnego (KPD ACCESSION FORM).

Przed przekazaniem KPD materiału, prosimy o kontakt z kuratorem KPD    (kpd@ug.edu.pl) w celu potwierdzenia czy kolekcja dysponuje technicznymi możliwościami przechowywania danego materiału biologicznego. 

Zdeponowanie w KPD szczepów mikroorganizmów lub plazmidów jest nieodpłatne.

Materiał biologiczny powierzony Kolekcji jako „depozyt publiczny ”, ang. public deposit jest dostępny dla naukowców zarówno z ośrodków badawczych zarówno niekomercyjnych jak i komercyjnych. Informacja o zdeponowaniu materiału biologicznego jak i jego opis naukowy udostępnione są w katalogu elektronicznym na stronie internetowej KPD. Przekazanie zdeponowanego materiału stronie trzeciej przez KPD odbywa się na zasadach określonych w Umowie o Przekazaniu Materiału (SMTA) oraz na warunkach określonych w innych umowach związanych z danym materiałem.

 

udostępnianie  szczepów i PLAZmidów

Materiał biologiczny powierzony Kolekcji jest dostępny dla naukowców z ośrodków badawczych zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. 

 Zbiory obejmują wyłącznie materiał biologiczny zaklasyfikowany do grupy 1 zagrożenia biologicznego (Grupa P1 zagrożenia biologicznego, Klasa bezpieczeństwa biologicznego BSL-1) oraz do grupy 2 zagrożenia (P2, BSL-2).

KPD udostępnia wyłącznie materiał biologiczny o znanym i wiarygodnym pochodzeniu, który został pozyskany zgodnie z prawem, w tym z ustaleniami Protokołu z Nagoi dotyczącymi „dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady UE i Parlamentu Europejskiego nr 511/2014, które nakłada na użytkowników zasobów genetycznych, w tym naukowców, obowiązek „należytej staranności, jeśli chodzi o dążenie do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pierwotnego źródła, z którego zasoby genetyczne zostały pozyskane, jak również kolejnych użytkowników”.

KPD dokłada wszelkich starań, aby dostarczany materiał biologiczny był jak najwyższej jakości, spełniał kryteria czystości i żywotności oraz autentyczności. W przypadku złożenia pisemnej reklamacji w ciągu 30 dni od dnia wysyłki, KPD zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany materiału.

Aby otrzymać próbki, należy wypełnić „Formularz zamówienia” i przekazać nam podpisany dokument lub przesłać jego skan z podpisem na adres e-mailowy kpd@ug.edu.pl

Zdeponowane w KPD szczepy mikroorganizmów bądź plazmidy udostępniane są na podstawie umowy o przekazaniu materiału (MTA) oraz na warunkach określonych w innych umowach związanych z danym materiałem badawczym.

Misją KPD jest zapewnienie dostępu do materiału badwczego wysokiej jakości. 
Aby pokryć koszty przygotowania próbek oraz ich wysłki, KPD pobiera opłatę manipulacyjną.

 

W publikacjach, w których wykorzystano szczepy drobnoustrojów lub plazmidy pozyskane z KPD, autorzy są zobowiązani wskazać KPD jako źródło materiału (przy nazwie szczepu/plazmidu należy podać numer nadany przez KPD).  


W przypadku użycia materiału, którego konstrukcja została opisana w publikacji naukowej, należy zacytować pracę źródłową.

Infrastruktura badawcza

Opis poszczególnych w sekcji poniżej pn. Aparatura w laboratorium

 

współpraca naukowa

Pracownicy KPD są zangażowani w realizację szeregu projektów badawczych.

Projekty międzynarodowe
 • x
 • y
 • z
Projekty  NCN

Efektem wspłópracy badawczej są niżej wymienione publikacje

Aktywność na forum międzynarodowym

KPD zarejestrowana jest w Światowym Centrum Informacji o Mikroorganizmach (Word Data Center for Microorganisms, WDCM)
pod numerem WDCM1084.

Oznacza to, że zdeponowanie mikroorganizmów  w Kolekcji KPD jest honorowane przez wszystkie czasopisma naukowe. 

Od 2016 r. KPD jest członkiem Europejskiej Organizacji Kolekcji Kultur (European Culture Collections' Organisation, ECCO). 

W styczniu 2023 r.,  Kolekcja KPD uzyskała Status Organu Depozytu Międzynarodowego na mocy Traktatu Budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego.  

Tym samym Kolekcja dołączyła do grona 49 kolekcji mikroorganizmów na świecie, upoważnionych do przyjmowania, akceptacji i przechowywania próbek drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego. Na mocy art. 3 Traktatu Budapesztańskiego depozyt dokonany w organie depozytu międzynarodowego musi być uznany do celów postępowania patentowego przez państwa-strony Traktatu i państwa te nie mogą wymagać spełnienia innych wymogów niż te, które zostały przewidziane w Traktacie i Regulaminie wykonawczym, lub wymogów dodatkowych.

Research topics / Laboratory research field

Research Kind

 • Identyfikacja i charakterystyka mikroorganizmów deponowanych w Kolekcji KPD
  Identyfikacja bakterii z wykorzystaniem spektrometrii mas.
 • Fenotypowanie mikroorganizmów lub ich populacji
  Identyfikacja oraz fenotypowanie drobnoustrojów | Analiza profilu metabolicznego społeczności mikroorganizmów (CLPP – Community Level Physiological Profiles) | Fenotypowanie komórek ssaczych | Badania funkcji mitochondriów.

NCN discipline

 • NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna / NZ1_1 Biologia molekularna

Research field & subject

 • B. Badania biologicznie i biochemiczne / K. Badania mikrobiologiczne
 • D. Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne / M. Badania inne

Equipment in laboratory

Details

Contact:
Dr n med. Anna-Karina Kaczorowska
Maintainer:
Dr n med. Anna-Karina Kaczorowska
Associated units:
Verified by:
No verification

seen 5266 times