Uwarunkowania obsługi transportowej miast elektrobusami na przykładzie Sopotu - Publication - MOST Wiedzy

Search

Uwarunkowania obsługi transportowej miast elektrobusami na przykładzie Sopotu

Abstract

Pojazdy o napędzie elektrycznym stanowią jeden z filarów realizacji polityki zrównowa-żonej mobilności w miastach i aglomeracjach. Ponad stuletnie doświadczenia w eksploatacji tramwajów, trolejbusów i miejskich kolei elektrycznych zdeterminowały kierunki rozwoju technologicznego tych środków transportu oraz zakres ich wykorzystania w realizacji potrzeb przewozowych mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Rozwój nowoczesnych technologii magazynowania energii elektrycznej stworzył nowe możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych – elektrobusów – w obsłudze transportowej miast i aglomeracji miejskich. Aspekty ekologiczne, brak konieczności budowy sieci trakcyjnej wzdłuż tras elektrobusów i większa elastyczność obsłudze w porównaniu z tramwajami i trolejbusami, są najczęściej wymienianymi determinantami wprowadzenia tego nowego rodzaju pojazdów elektrycznych do eksploatacji. Sopot jako miasto uzdrowiskowe jest w szczególnym stopniu predestynowany do obsługi pojazdami elektrycznymi. Jednocześnie funkcjonująca na obszarze tego miasta komunikacja trolejbusowa stwarza określone warunki dla funkcjonowania i rozwoju elektrobusów. Z dru-giej strony rozwijająca się, lecz wciąż pozbawiona długoletnich doświadczeń eksploatacyjnych technologia napędów bateryjnych, wskazuje na szereg uwarunkowań i zagrożeń dla pewności obsługi komunikacyjnej miast, zwłaszcza przy intensywnej eksploatacji w zróżnicowanych warunkach terenowych i klimatycznych. Celem niniejszego referatu jest analiza uwarunkowań techniczno-technologicznych, eksploatacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych wprowadzenia elektrobusów do obsługi komunikacyjnej Sopotu. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie o efektywne wykorzystanie istniejących rozwiązań technicznych i organizacyjnych przy wprowadzaniu do obsługi elektrobusów w tym mieście.

Details

Category:
Magazine publication
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka pages 43 - 55,
ISSN: 0208-4821
ISSN:
0208-4821
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Grzelec K.: Uwarunkowania obsługi transportowej miast elektrobusami na przykładzie Sopotu// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. -., nr. 62 (2017), s.43-55
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 20 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags