Search results for: bezpieczenstwo okretu - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: bezpieczenstwo okretu

Search results for: bezpieczenstwo okretu

 • Analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym

  W pracy opisano metodę oceny bezpieczeństwa statków (w stanie uszkodzonym) w oparciu o ocenę ryzyka. Zaproponowano zastosowanie podejścia całościowego, polegającego na zastosowaniu analizy ryzyka wypadku w odniesieniu do różnych scenariuszy wypadku. Proponowaną metodę można zastosować na etapie projektowania statku lub w czasie eksploatacji.

  Full text to download in external service

 • Ocena bezpieczeństwa statku uszkodzonego na podstawie oceny ryzyka

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono metodologię oceny bezpieczeństwa statków w oparciu o ocenę ryzyka. Opisano model ryzyka i jego podmodele. Przedstawiono kierunki dalszych badań.

 • Model of identification of events and accident scenarios for a method of risk and safety assessment of ships in damaged conditions

  Publication

  - Year 2007

  W pracy opisano podstawowe problemy związane z identyfikacją zdarzeń i scenariuszy wypadku oraz modelowaniem ryzyka dla alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Zastosowano podejście do bezpieczeństwa statków oparte na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka wypadku. Wskazano możliwości zastosowania modelowania do analizy bezpieczeństwa statków na etapie projektowania, w czasie eksploatacji i...

 • Multisource model of ship electric field

  A steel-hulled ship in sea water produces an electric field around itself. The source of this field are electrochemical processes and ship's cathodic protection. The analysis of the electric field around the ship is important by the reason of the ship's identification and counter-mine protection. The paper presents a simplified model of the ship's multisource electric field, which allows to calculate the electric field distribution...

 • Model of ship's magnetic signature

  Ships made of ferromagnetic metals interfere with Earth's magnetic field in their surrounding. The disturbance of the magnetic field makes possible localization and even identification of the ship, which could determine a threat to the ship. The measurement of the magnetic field around the ship enables to determine its magnetic signature. The paper presents a multidipoles model of the ship magnetic field, which allows to determine...

 • System detekcji miny morskiej oparty na układzie FPGA

  Publication

  Obiekt metalowy znajdujący się w wodzie morskiej wytwarza wokół siebie pole elektryczne. Źródłem tego pola są procesy elektrochemiczne. Wśród wielu metalowych obiektów znajdujących się w morzu są miny morskie. Miny denne często ukryte są w dnie morza w celu utrudnienia ich wykrycia przez sonary. W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu przewodności elektrycznej dna na rozkład pola elektrycznego oraz opisano system...

 • Multidipoles model of ship's magnetic field

  Publication

  Ships made of ferromagnetic metals interfere with Earth's magnetic field in their surrounding. The disturbance of the magnetic field makes possible localization and even identification of the ship, which could determine a threat to the ship. The measurement of the magnetic field around the ship enables to determine its magnetic signature. The paper presents a multidipoles model of the ship magnetic field, which allows to determine...

 • Analysis of magnetic field distribution inside ferromagnetic thin shells during degaussing process

  Publication

  Analysis of the demagnetization of a large ferromagnetic object like a ship, was conducted. The approximate mathematical model in the form of a long cylindrical shell of constant magnetic permeability was applied. The discrete degaussing winding was assumed and the current density and magnetic flux density distribution in the ferromagnetic shell wall were determined. Based on the frequential and temporal analysis the recommended...

 • Concept of implementation of open water model tests for assessment of safety of ships in damaged conditions

  Publication

  Praca zawiera opis koncepcji zastosowania badań modelowych na wodach otwartych w odniesieniu do oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Badania modelowe w omawianym zakresie mogą stanowić alternatywną metodę oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym lub mogę służyć do weryfikacji oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym, przeprowadzonej za pomocą metody zawartej w zharmonizowanej wersji konwencji SOLAS...

  Full text available to download

 • Bezpieczeństwo okrętu w sytuacjach ekstremalnych.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i metody oceny bezpieczeństwa statków w sytuacjach ekstremalnych. Przedstawiono podstawowe problemy badawcze. Opisano nowoczesne podejście do oceny bezpieczeństwa statków. Przedstawiono skrótowo, metodę badań i model obliczeniowy. Podano przykłady oceny bezpieczeństwa statków w sytuacjach ekstremalnych, na etapie projektowania. Przedstawiono wnioski praktyczne...

 • On a risk-based method for safety assessment of a ship in critical conditions at the preliminary design stage.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono wybrane rezultaty badań na temat metody oceny bezpieczeństwa statków w warunkach krytycznych, na etapie projektu wstępnego. Podano główne założenia nowoczesnego podejścia do oceny bezpieczeństwa statków. Przedstawiono opis metody do projektowania statków dla bezpieczeństwa, w warunkach krytycznych. Opisano główne elementy modelu obliczeniowego. Podano wybrane wyniki obliczeń. Opisano propozycje dalszych badań.

 • A multi-level risk-based method for safety assessment of ships in critical conditions.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat badań dla bezpieczeństwa statków w warunkach krytycznych. Opisano nowoczesne podejście do oceny bezpieczeństwa statków. Przedstawiono podstawowe elementy metody oceny bezpieczenstwa statków w warunkach krytycznych oraz elementy modelu obliczeniowego. Przedstawiono także elementy metody bezpośredniej oceny stateczności i stateczności awaryjnej statków. Podano kilka przykładów...

 • The formal safety assessment and influence of human factor in application to chosen ship's type

  Publication

  - Year 2005

  Tragedia jednego ze statków typu ro-ro pokazała podatność tego typu statków na utratę stateczności, przewrócenie się, a w ostateczności zatonięcie. Wszystkie ro-rowce charakteryzują się małym zanurzeniem, a wynurzona część kadłuba podatna jest na działanie wiatru. Jeżeli dodatkowo w takich warunkach dochodzi element nieprawidłowego rozmieszczenia pojazdów i ich słabego zamocowania to groźba przesunięcia ładunku staje się realna....