Dissipated energy minimization in a combustion engine Mount system by position dependent damping coefficients - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dissipated energy minimization in a combustion engine Mount system by position dependent damping coefficients

Abstract

Praca opisuje rozważania na temat możliwości tłumienia drgań spalinowego silnika czterosuwowego. Do modelowania wykorzystano zasady dynamiki układów wielomasowych. Przedstawiono krótki opis wspomnianego sposobu modelowani. Zbudowano model numeryczny silnika. Model poddano analizie numerycznej. Podczas analizy dynamiki układu skoncentrowano się na elementach tłumiących drgania, obecnych w zawieszeniu silnika oraz na analizie wpływu wartości współczynnika tłumienia tych elementów na ilość energii rozpraszanej w układzie zawieszenia. Ruch modelu wymuszany jest ruchem elementów wewnętrznych, napędzanych wałem obracającym się ze stałą prędkością. Dla zadanej prędkości ruchu wirnika wyznaczono parametry ruchu ustalonego całego układu. Przeprowadzono serię obliczeń wybranych parametrów silnika oraz dla zmiennych wartości prędkości obrotu wału. Przedstawiono zależność amplitudy drgań i rozpraszanej energii od prędkości obrotu silnika. Wykazano, że obecność tłumieni jest niezbędna z uwagi na konieczność przechodzenia przez prędkości rezonansowe. Jej obecność prowadzi jednak do znacznego rozpraszania energii przy większych prędkościach obrotowych wału. Niedogodność tą można wyeliminować, gdy własności tłumiące pojawią się jedynie dla amplitud drgań większych od zadanej wartości granicznej (współczynnik tłumienia zależny od pozycji). Potwierdzono to wynikami obliczeń zaprezentowanymi w pracy.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Title of issue:
Vibrations in physical systems. Vol. 23 strony 241 - 246
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Lipiński K., Kneba Z.: Dissipated energy minimization in a combustion engine Mount system by position dependent damping coefficients// Vibrations in physical systems. Vol. 23/ ed. eds: C. Cempel; Marian W. Dobry Poznań: Agencja Rekl. COMPRINT, 2008, s.241-246
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 57 times

Recommended for you

Meta Tags