Finding deformation of the straight rail track by GNSS measurements - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Finding deformation of the straight rail track by GNSS measurements

Abstract

W 2009 roku na Politechnice Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zostały przeprowadzone, po raz pierwszy, ciągłe pomiary satelitarne toru kolejowego z wykorzystaniem względnej metody fazowej na bazie polskiej Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS i serwisu czasu rzeczywistego RTK (GPRS) - NAVGEO. Przeprowadzona analiza wykazała silny związek między lokalizacją odbiornika GNSS i dokładnością wyznaczania pozycji, wpływ występujących przeszkód terenowych oraz konieczność dokładnego planowania procesu GPS dla określonego rejonu pomiarów. Można stwierdzić, że wdrożona technika pomiarowa otwiera zupełnie nowe perspektywy w ramach badań stosowanych. Jak okazało się, umożliwia ona bardzo precyzyjne określenie podstawowych danych do projektowania modernizacji linii kolejowej. Trwające prace badawcze koncentrują się na ocenie efektów wykorzystywania do tego celu platformy wielu odbiorników GNSS.Analizy dotyczyły również wartości odchylenia pozycji poprzecznej XTE (Cross Track Error. W celu wyeliminowania wpływu przypadkowych błędów pomiarowych i uzyskania współrzędnych reprezentujących rzeczywisty kształtu tor, zmienna XTE została wyznaczona przez zastosowanie różnych metod statystycznych (metody najmniejszych kwadratów - MNK, metody ważonych najmniejszych kwadratów - WLS, dolnoprzepustowego liniowego filtru Czebyszewa i szybkiej transformaty Fouriera). Autorzy poszukiwali sposobów odseparowania błędów pomiaru GNSS od występujących na odcinkach prostych toru deformacji poziomych.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 13 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Annual of Navigation no. 19, pages 91 - 104,
ISSN: 1640-8632
Language:
English
Publication year:
2012
Bibliographic description:
Koc W., Specht C., Chrostowski P.: Finding deformation of the straight rail track by GNSS measurements// Annual of Navigation. -Vol. 19., iss. nr 1 (2012), s.91-104
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 65 times

Recommended for you

Meta Tags