Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu

Abstract

Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu stanowi cel niniejszej monografii. Praca zawiera podstawowe informacje na temat modelowania układu napędowego z maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Przedstawiono informacje na temat linearyzacji nieliniowych obiektów. Na pod-stawie metody syntezy strukturalnej opracowano nowe transformacje do postaci zmien-nych multiskalarnych, które umożliwiają sterowanie maszyną zasilaną z falownika prądu, przy czym zmiennymi sterującymi są napięcie na wejściu obwodu pośredniczącego oraz prędkość kątowa wektora prądu wyjściowego falownika. W układzie regulacji wykorzy-stano podejście klasyczne z regulatorami proporcjonalno całkującymi oraz adaptacyjne z regulatorem backstepping. W adaptacyjnym układzie regulacji moment obciążenia esty-mowano w sposób adaptacyjny oraz zaproponowano modyfikację tej formuły. Ze wzglę-du na fakt, że wielkości regulatora backstepping nie posiadają ograniczonych wartości za-proponowano sposób ograniczania uzależniony od maksymalnej wartości prądu stojana oraz kwadratu wektora strumienia wirnika. W bezczujnikowych układach regulacji za pomocą metody backstepping opracowano trzy struktury obserwatorów prędkości na-zwane Z, M i F. W celu uzyskania dużej precyzji sterowania opracowano obserwator mo-mentu obciążenia, który można wykorzystać w strukturach regulacji z regulatorami pro-porcjonalno całkującymi jak i regulatorze backstepping. Przeprowadzono analizę stabil-ności struktur obserwatorów Z, M i F oraz analizę zbieżności struktury Z i F polegającą na podaniu warunku o stałym wzbudzeniu estymatora. Zagadnienia teoretyczne zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych jak i eksperymentalnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2016
Bibliographic description:
Morawiec M.: Synteza bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016.176 s. ISBN 978-83-7348-662-1
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 102 times

Recommended for you

Meta Tags