Wpływ dodatku odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na efektywność pracy komunalnej oczyszczalni ścieków: badania modelowe - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ dodatku odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na efektywność pracy komunalnej oczyszczalni ścieków: badania modelowe

Abstract

W pracy badano wpływ dodatku odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na efektywność oczyszczania ścieków z komunalnej oczyszczalni. Badania prowadzone były w skali laboratoryjnej w układzie A2/O, który zapewnia usuwanie związków azotu i fosforu. Układ typu A2/O, składał się z następujących po sobie komór: beztlenowej, anoksycznej i tlenowej. Czas zatrzymania w poszczególnych komorach wynosił odpowiednio: 3,5h w komorze beztlenowej, 8h w komorze anoksycznej i 12,5h w komorze tlenowej. Stężenie osadu wynosiło 3,5 mg s.m./dm3. Objętość dodawanych odcieków wynosiła 1% i 5% w stosunku do objętości podawanych ścieków komunalnych. Parametry pracy modelu analizowane były na podstawie: BZT5, ChZTCr, N-NH4, N-NO3, N-ogólny, P-PO4 i P-ogólny, zawiesina ogólna, lotna i mineralna. Zauważano, że maksymalna dawka wynosząca 5% nie spowodowała zachwiania procesu współoczyszczania ścieków wraz z odciekami ze składowisk odpadów komunalnych.

Full text

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. - T. 1 strony 259 - 267
Language:
Polish
Publication year:
2009
Bibliographic description:
Quant B., Olańczuk-Neyman K., Fudala-Książek S., Łuczkiewicz A., Kulbat E., Czerwionka K.: Wpływ dodatku odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na efektywność pracy komunalnej oczyszczalni ścieków: badania modelowe// Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. - T. 1/ ed. red. J. Ozonek, M. Pawłowska. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2009, s.259-267
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 31 times

Recommended for you

Meta Tags