Search results for: bezpieczenstwo statku - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: bezpieczenstwo statku

Search results for: bezpieczenstwo statku

 • Analiza ryzyka i ocena bezpieczeństwa statku w stanie uszkodzonym

  W pracy opisano metodę oceny bezpieczeństwa statków (w stanie uszkodzonym) w oparciu o ocenę ryzyka. Zaproponowano zastosowanie podejścia całościowego, polegającego na zastosowaniu analizy ryzyka wypadku w odniesieniu do różnych scenariuszy wypadku. Proponowaną metodę można zastosować na etapie projektowania statku lub w czasie eksploatacji.

  Full text to download in external service

 • Model of identification of events and accident scenarios for a method of risk and safety assessment of ships in damaged conditions

  Publication

  - Year 2007

  W pracy opisano podstawowe problemy związane z identyfikacją zdarzeń i scenariuszy wypadku oraz modelowaniem ryzyka dla alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Zastosowano podejście do bezpieczeństwa statków oparte na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka wypadku. Wskazano możliwości zastosowania modelowania do analizy bezpieczeństwa statków na etapie projektowania, w czasie eksploatacji i...

 • A performance-oriented risk-based method for safety assessment of ships

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono wybrane informacje na temat metody oceny bezpieczeństwa statków w warunkach krytycznych. Metoda łączy podejście oparte na ocenie osiągów statku z podejściem opartym o ocenę ryzyka wypadku. Analiza ryzyka w metodzie oparta jest na zastosowaniu elementów Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Analiza ryzyka w metodzie dotyczy: identyfikacji zagrożeń, oceny zagrożeń, identyfikacji scenariuszy wypadku, oceny ryzyka,...

 • Challenges of modern assessment of safety of ships in critical conditions. Options for preliminary design

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono wyniki badań na temat zastosowania formalnej metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym w stosunku do obecnej metody, opartej na przepisach zawartych w konwencji SOLAS rozdział II-1, części A, B i B-1. Przedstawiono elementy analizy bezpieczeństwa obejmujące identyfikację zagrożeń i scenariuszy wypadków, ocenę zagrożeń, ocenę ryzyka i kontrolę ryzyka. Podano przykłady obliczeniowe i wnioski praktyczne.

 • Safety assessment of ships in critical conditions using a knowledge-based system for design and neural network system

  Publication

  - Year 2005

  W pracy opisano wybrane elementy metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym, ukierunkowanej na ocenę osiągów statku i ocenę ryzyka. Metoda analizy osiągów i zachowania się statku w stanie uszkodzonym została wykorzystana do oceny charakterystyk hydromechanicznych statku uszkodzonego. Do oceny ryzyka wykorzystano elementy metodyki Formalnej Oceny Bezpieczeństwa. System ekspertowy został wykorzystany do analziy podziału...

 • Formalna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym na podstawie analizy przyczyn i skutków wypadków

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono elementy formalnej analizy bezpieczeństwa statków w oparciu o analizę przyczyn i skutków wypadków. Do analizy bezpieczeństwa zastosowano metodykę Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Zgodnie z metodyką FSA analize bezpieczeństwa przeprowadzono w następującym zakresie: identyfikacja zagrożeń, ocena zagrożeń, identyfikacja scenariuszy wypadków, ocenaę ryzyka i kontrola ryzyka. Metoda umożliwia podejmowanie decyzji...

 • Analiza zagrożeń i ryzyka na etapie projektowania statku

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono wybrane problemy związane z analizą zagrożeń i ryzyka wypadku, z uwagi na bezpieczeństwo statków w stanie uszkodzonym. Analizę przeprowadzono przy pomocy metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym, opartej o ocenę osiągów i zachowania sie statku oraz o ocenę ryzyka. Ocena ryzyka może mieć charakter jakościowy i ilościowy. W pracy podano przykłady symulacji numerycznej oceny bezpieczeństwa statków...

 • A multi-level risk-based method for safety assessment of ships in critical conditions. Option for preliminary design

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono wybrane informacje na temat metody oceny bezpieczeństwa statków w warunkach krytycznych. Metoda umożliwia wielokryterialne i wieloparametryczne badanie bezpieczeństwa statków, w celu otrzymania wymaganego i optymalnego poziomu bezpieczeństwa. W metodzie wykorzystano podejście do projektowania oparte o ocenę osiągów statku i ocenę ryzyka. Istnieje możliwość dostosowania metody do oceny bezpieczeństwa statku...

 • A risk-based method for ship safety assessment at the preliminary designstage

  Publication

  - Year 2003

  Praca zawiera wyniki badań dotyczących opracowania metody do analizy bezpieczeństwa statku w warunkach krytycznych. Metoda oparta jest na podejściu systemowym do oceny bezpieczeństwa, formalnej ocenie bezpieczeństwa FSA i hydromechanice okrętu. Podano przykłady oceny ryzyka utraty statku w warunkach krytycznych.

 • A direct method for risk assessment when ship is in critical conditions

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa statku w warunkach krytycznych. Zdefiniowano warunki krytyczne. Podano praktyczne sposoby oceny ryzyka przetrwania statku w warunkach krytycznych. Opisano bezpośrednią metodę oceny ryzyka w warunkach krytycznych. Podano przykłady oceny ryzyka.

 • Some aspects of ship safely

  Publication

  - Year 2003

  Dokładne przewidywanie parametrów statecznościowych na wstępnym etapie projektowania jest b. ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa statku. Parametry te w znaczącym stopniu związane są i zależą od maksymalnych amplitud kołysań bocznych statku - ich zadaniem jest ograniczanie tych amplitud. W pracy badany jest wpływ nieliniowych członów tłumienia i sztywności na amplitudy ruchu statku na bocznej fali regularnej. Wyniki tych badań...