Search results for: innowacyjnosc msp - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: innowacyjnosc msp

Search results for: innowacyjnosc msp

 • 50+ Innowacje

  Publication

  - Year 2007

  Projekt MAYDAY, realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Celem tej monografii jest przedstawienie problematyki związanej z wdrażaniem procesów innowacyjnych w kontekście rezultatów projektu. Rozdział pierwszy pt.: "Informacje ogólne" stanowi wprowadzenie...

 • Innowacyjność pomorskiego sektora MSP w świetle badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego

  Publication

  - Year 2008

  Rozdział w monografii przedstawiający ocenę innowacyjności pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. W tekście uwypuklono wagę innowacyjności sektora MSP w kontekście rozwoju gospodarczego kraju. Wnioski i rekomendacje przygotowano bazując na rezultatach badań obejmujących ponad 2000 pomorskich przedsiębiorstw.

 • Innowacyjność jako jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy

  Publication

  - Year 2008

  Innowacyjność przedsiębiorstw zależy nie tylko od czynników wewnętrznych, które mogą być w większym stopniu kształtowane przez samo przedsięiorstwo, ale w dużej mierze od uwarunkowań zewnętrznych. Polityka państwa powinna zatem sprzyjać przedsiębiorczości, promować kreatywnosc, tworzyc klimat sprzyjający innowacyjności, a przy tym umoliwić pozyskiwanie środków na działalność rozwojową. Zmienia się będą wtedy także przedsiębiorstwa,...

 • Procesy innowacyjne : badania świadomości 50+

  Publication

  - Year 2008

  Opracowanie wyników badań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego. Wyniki są efektem prac w ramach projektu Mayday, współfinansowanego ze środków EFS w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.

 • Innowacyjność Polski oraz polskich małych i średnich przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2008

  W rozdziale poruszono zagadnienia związane z innowacyjnością Polski oraz polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu przeanalizowano dostępne raporty i opracowania przygotowane przez polskie i europejskie instytucje.

 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej.

  Publication

  - Year 2009

 • Zarządzanie procesem innowacyjnym w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach

  Publication

  - Year 2013

  Zarządzanie procesem innowacyjnym stanowi wyzwanie dla menedżerów, nie tylko dużych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy stają przed problemem czy i jakie działania przed-sięwziąć, aby efektywnie konkurować na rynku. Poziom innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw nie świadczy dobrze o sposobie zarządzania procesem innowacyjnym. Jednak w nowym okresie programowania pojawią się środki przeznaczone na wdrożenia w firmach....

 • Instruments of supporting the innovation of small and medium enterprises in the Pomorskie Province

  Publication

  ...

 • Innovation in the strategies of Polish provinces - a comparative study of selected cases

  Publication

  - Year 2012

  Many strategic management theorists and practitioners believe that the implementation of innovation is one of the key factors determining the company success and show the relationship between long-term innovation strategy and business development strategy. It has also been claimed that similar strategies should be developed for each unit of public administrationMinistry of Economy has set National Development Strategy 2007-2015...

 • Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw

  Publication

  Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca, zarówno w badaniach, raportach oraz w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy...

  Full text available to download

 • Innowacyjność a Electronic Commerce

  Publication

  - Year 2005

  Innowacyjność jest kluczem do konkurencyjności w przemyśle. Przedsiębiorstwa powinny wprowadzać, rozwijać i sprzedawać nowe technologie. Promocja innowacyjności i wspieranie udziału MSP,są ściśle powiązane w tworzonej polityce innowacyjnej UE. Przeanalizowano programy UE wspierania innowacyjności i rozwijania technologi ICT przez MSP.