Search results for: inwestycje rzeczowe - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: inwestycje rzeczowe

Search results for: inwestycje rzeczowe

 • Inwestycje rzeczowe a zmiany w zatrudnieniu

  Celem niniejszego opracowania jest określenie zależności występujących pomiędzy nakladami inwestycyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej i ich wpływem na rynek pracy. Pogłębieniem analiz makroekonomicznych bedzie konfrontacja rezultatów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań własnych w przedsiębiorstwach kształtujących popyt na pracę. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań...

 • Inwestycje rzeczowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw

  Publication

  Zmieniające sie warunki funkcjonowania firm powodują, iż tylko ekspansywne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa są w stanie sprostać rosnącym wymogom otoczenia. Podstawowym warunkiem zapewnienia ekspansji rynkowej firm jest podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących ich rozwoju. Rozwój ten dokonuje sie głównie poprzez realizację efektywnych przedsiewzięć inwestycyjnych. W związku z powyższym ważne wydaje sie zbadanie,...

 • Determinanty inwestycji rzeczowych w przedsiębiorstwie

  Publication

  - Year 2006

  Inwestowanie to działalność gospodarcza o odroczonych efektach, mająca na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstw w krótkim i w długim okresie wymagająca poniesienia określonych nakładów kapitałowych w warunkach ryzyka. W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania są inwestycje rzeczowe, które powiększają majątek trwały inwestora i decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonano w nim syntetycznego zestawienia czynników...

 • Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w województwie pomorskim

  Publication

  - Year 2008

  Z teorii wzrostu wynika, że inwestycje rzeczowe stanowią ważny czynnik wzrostu gospodarczego. Realizacja tego procesu dokonuje się głównie w przedsiębiorstwach, bowiem to ich działalność inwestycyjna przyczynia się do generowania zysków i daje korzyści o charakterze społeczno-gospodarczym w postaci powstawania nowych miejsc pracy na lokalnych rynkach pracy, wpływów podatkowych i w konsekwencji wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw...

 • Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorczości

  Publication
  • M. O. Bielenia

  - Year 2010

  Artykuł analizuje rolę inwestycji w pryzmacie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Na wstępie zostały wyjaśnione znaczenia terminów kluczowych dla problematyki niniejszego artykułu. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki przedsiębiorcy postrzegają przedsiębiorczość oraz ukazanie różnicy pomiędzy pojęciami - rozwój przedsiębiorstwa a strategia przedsiębiorstwa. Połączenie wymienionych terminów funkcjonuje pod nazwą zarządzania strategicznego....

 • Regionalne uwarunkowania aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej

  Publication

  - Year 2008

  Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju stwarza problemy zarówno natury ekonomicznej, społecznej jak i politycznej. Wiele regionów zaliczanych do słabiej rozwiniętych ma aspirację do zmniejszenia luki rozwojowej w stosunku do bogatszych, poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie ich konkurencyjności na rynku krajowym oraz światowym. Jednym z istotnych...

 • The role of investments in economic development

  Publication

  - Year 2009

  In the modern world, one may observe diversification of economies of given countries. Many of them, considered to be less developed,are aspiring to diminish the gap between them and well developed countries, one of such countries is Poland, which is trying hard to boots its competitive position in the worldwide market and achieve the constant and well-balanced development. It can be attained by building knowledge economy. Therefore,...

 • Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej

  Publication

  - Year 2006

  Sytuacja na rynku pracy zależy od wielu zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Jednym z nich jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa. Inwestycje nowe, rozwojowe przyczyniają się często do wzrostu popytu na pracę, inwestycje bieżące, odtworzeniowe umożliwiają utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy na nie zmienionym poziomie. Nie wszystkie inwestycje generują nowe miejsca pracy bądź przyczyniają się do...

  Full text to download in external service

 • Próba oceny makroekonomicznej efektywności inwestycji w wybranych gospodarkach UE

  Publication

  - Year 2008

  Zróżnicowanie krajów pod względem istniejacego poziomu gospodarki, struktury i stopnia zużycia majątku oraz efektywności inwestycji może przyczynić się do dysproporcji w poziomie rozwoju ich gospodarek. W zależności od stworzonych warunków gospodarowania, wysokość stopy inwestycji, konieczna dla osiągnięcia określonego wzrostu gospodarczego, może być zróżnicowana, zarówno w czasie jak i przestrzeni. Warto zatem przeanalizować,...

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej

  W książce poruszono zagadnienia dotyczące kształtowania struktury finansowania, oceny ryzyka upadłość oraz analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także omówiono zastosowanie wskaźników rynku kapitałowego. Zawiera ona liczne przykłady oraz zadania.

  Full text to download in external service