Search results for: zarządzanie projektami - MOST Wiedzy

Search

Search results for: zarządzanie projektami

Search results for: zarządzanie projektami

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publication

  - 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie projektami - ważna inżynierska umiejętność.

  Publication

  - 2003

  Artykuł skupia sie na zagadnieniu zarzadzania projektami w edukacji inżynierskiej.

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodno - ściekowej

  Publication

  Problemy związane z zarządzaniem projektami współfinansowanymi. Dokumentacja, braki, zagrożenia. Przedstawione efekty wymiany doświadczeń beneficjentów.

 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w środowisku wieloprojektowym - kluczowe zagadnienia.

  Publication

  - 2004

  W ninejszym rozdziale poruszono kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy zarządzania, któe występują w zarządzeniu projektami w środowisku wieloprojektowym. Środowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie kilkanaście lub kilkadziesiąt przedsiewzięć rozwojwych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono...

 • Zarządzanie projektami informatycznymi w jednostkach sadownictwa powszechnego w Polsce

  Publication

  - 2017

  .

 • Project Management in Enterprises: IT Implementation Based on Fuzzy Models

  Publication

  W pracy analizuje się problem zastosowania metod zarządzania wiedzą oraz metod sztucznej inteligencji w zarządzaniu budżetem i planem realizacji projektów informatycznych. W pierwszej części wskazuje się na problemy związane z zarządzaniem projektami wytwarzania oprogramowania w zakresie planowania i bieżącego sterowania zarówno procesem wytwórczym, jak i zespołem programistów. Po omówieniu pożądanych zmian w metodologii zarządzania,...

 • Knowledge management based on formal models of software project management

  Celem pracy jest prezentacja kompletnej koncepcji systemów wspierania decyzji w zarządzaniu projektami informatycznymi. Pomysł oparty jest na dynamicznych i samo nastrajających się modelach regułowo-rozmytych. W szczególności proponowane podejście wykorzystuje koncepcje metodologii opartych wiedzy oraz teorii układów dynamicznych oraz zbiorów rozmytych. Zastosowania tego opracowania znajdują się w obszarze wytwarzania produktów...

 • Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii

  Publication

  - 2015

  Celem prac opisanych w rozdziale jest analiza możliwości zastosowania filozofii badań w inżynierii i technologii w zarządzaniu inżynierskim projektem badawczym. Analiza obejmuje wybór praktycznych zagadnień z obszaru filozofii badań w inżynierii i technologii oraz próbę integracji wiedzy z powiązanych obszarów w celu efektywnego zarządzania inżynierskim projektem badawczym. W filozofii badań w inżynierii i technologii...

 • Zarządzanie projektami

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie projektami II

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie projektami - studia zaoczne

  e-Learning Courses

 • Zarządzanie projektami dla inżynierów

  e-Learning Courses

  Kurs jest dedykowany dla wszystkich studentów PG w ramach uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych

 • Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie: Strategiczne, Programami i Projektami

  Projects

  Project manager: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Project's funding: Kapitał Ludzki

  Project realized in Faculty of Management and Economics according to UDA-POKL.02.01.01-00-A33/09 agreement from 2009-10-01

 • Studia Podyplomowe MBA - Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami. Edycja II.

  Projects

  Project manager: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Project's funding: Kapitał Ludzki

  Project realized in Faculty of Management and Economics according to UDA-POKL.02.01.01-00128/10 agreement from 2011-02-21

 • Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

  * procesy i zarządzanie innowacjami w organizacjach gospodarczych * procesy i zarządzanie zmianą w systemach produkcyjnych * zarządzanie projektami, programami oraz portfolio projektów innowacyjnych i rozwojowych * modelowanie i doskonalenie procesów oraz systemów produkcyjnych * projektowanie i optymalizacja technologii informatycznych w inteligentnych systemach produkcyjnych * ilościowe metody wspomagania decyzji w systemach...

 • Zarzadzanie programami i projektami innowacyjnymi

  e-Learning Courses

 • Metodyki zarządzania projektami - analiza porównawcza

  Publication

  - 2008

  Zarządzanie projektami jest róznie definiowane w literaturze przedmiotu. W wiekszosci definicji przebija sie stwierdzenie, że zarządzanie projektami to metodyczny, uporządkowany sposób zarządzania, który charakteryzuje sie pewnym sformalizowaniem, dyscypliną i konsekwencją w działaniu.W niniejszym rozdziale poruszono zagadnienie doboru odpowiedniej metodyki zarzadzania do realizacji określonego projektu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  M. Sc. (1977 in the field of mechanical engineering technology and production management); Ph.D. degree in the field of Economic Sciences (1990; production management using IT techniques), habilitated doctor in the field of Economic Sciences, in the discipline of Management Sciences (2007 in the area of managing the portfolio of innovative projects); Co-creator of the Faculty of Management and Economics (1993); Vice Dean for Continuing...

 • Metodyki zarządzania projektami - przegląd

  Publication

  - 2013

  Opracowanie stanowi krótki przegląd metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami. We wstępie opracowania scharakteryzowano zagadnienie sukcesu projektu i zagadnienie metodycznego podej-ścia do zarządzania projektami tak aby osiągnąć zakładany sukces projektu. W ramach metodycz-nego podejścia wyszczególniono grupy metodyk w podziale na metodyki klasyczne i metodyki zwinne, wskazano elementy wyróżniające te dwa podejścia. W ramach...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  PhD. Sebastian Wilczewski is employed as an Assistant Professor in the Department of Applied Informatics in Management, Faculty of Management and Economics. Additionally, he has been working in IT companies for over 20 years, where he held positions from an system engineer and consultant, through the position of Project Manager, Portfolio Manager and Process Owner to the position of Team Leader for a team of about 30 IT analysts. Areas...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publication

  - 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym

  Publication

  - 2016

  Zagadnienia prezentowane w niniejszym podręczniku mają na celu przybliżenie Czytelnikom wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją projektów, głównie na podstawie amerykańskiego standardu zarządzania projektami Project Management Body of Knowledge Guide, Edition Fourth (PMBOK). Standard ten jest źródłem wiedzy oraz powszechnie uznawanych tzw. dobrych praktyk, z powodzeniem stosowanych do skutecznego zarządzania projektami przez...

 • Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

  Publication

  - 2013

  Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem...

 • Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Project Management w przedsiębiorstwie między narodowym - studium przypadku

  Publication

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące projektu wdrożenia narzędzia informatycznego, które usprawni proces planowanie pracy i zarządzanie zasobami w filiach zagranicznych, mającego znamiona systemu Enterprise Project Management - do wspomagania zarządzania projektami. Omówiono zalety oraz wady tego typu rozwiązań w stosunku do tradycyjnych sposobów zarządzania. Wskazano szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw wynikające...

 • Grzegorz Zieliński dr inż.

  Author of over 100 scientific publications (both in Polish and English) in the field of service management, entity improvement, including medical entities. Scientific and research interests include areas related to the maturity and excellence of enterprises in various aspects of their activities. He participated in research projects of the National Science Center and projects implemented by international consortia under the European...

 • Wspomaganie pracy zdalnej w projektach UE - projekt Socrates Grundtvig ''Meeting of Generations''.

  Publication

  Środowisko BSCW (Basic Support for Cooperative Work) jest przykładem narzędzia służącego do zarządzania projektami w Internecie. Zalety takiego narzędzia są bardzo liczne, począwszy od magazynowania informacji aż do jej wykorzystania w różnym czasie i w różnych lokalizacjach posiadających dostęp do sieci Internet. Dzięki kontrolowanemu dostępowi do dokumentów (autoryzacja podczas logowania) system wspomaga zarządzanie wieloma...

 • Technologie informatyczne wykorzystywane do wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi

  Publication

  - 2007

  W rozdziale przedstawiono sposób wykorzystania środowisk informatycznych firmy IBM (Rational Unified Processes i Rational Method Composer) do wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Omówiono sposób przeprowadzenia szkoleń oraz ich wpływ na późniejsze wykorzystanie tych środowisk w ramach przedmiotu Zarządzanie Przedsięwzięciami Informatycznymi. Na zakończenie zaprezentowano ocenę przydatności tych środowisk do...

 • Środowisko zarządzania projektem

  Publication

  - 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

  Publication

  - 2012

  Projekty innowacyjne, które najczęściej są realizowane w oparciu o podejście adaptacyjne nie zawsze są możliwe do precyzyjnego opisania za pomocą trzech parametrów: koszt, czas i jakość. Do głównych wymagań związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć należy: - Konieczność nieustannych przeglądów projektu, które pozwolą upewnić się, że projekt zmierza do osiągnięcia wytyczonego celu, a w przypadku zagrożenia podjęcie działań...

 • Kształtowanie programu projektów ITS - studium przypadku

  Inteligentne systemy transportowe ang. intelligent transportation systems (ITS) to nie jednorazowe wdrożenia, ale program projektów którym należy zarządzać. Istnieją metodologie dotyczące zarządzania wieloma projektami. Nie odpowiadają one w pełni potrzebom zarządzania programem projektów ITS. Rodzi się zatem pytanie, jak dokładać nowe projekty i działania o charakterze operacyjnym do programu inteligentnych systemów transportowych?...

 • Krzysztof Redlarski dr inż.

  Krzysztof Redlarski is an Assistant Professor in the Department of Applied Informatics in Management at the Faculty of Management and Economics Gdansk University of Technology. He is a graduate of Faculty of Electrical and Control Engineering at Gdansk University of Technology. In 2013 he obtained a PhD degree in economic sciences in the field of management sciences. From the beginning of his work at the Gdansk University of Technology,...

 • Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

  Events

  18-10-2017 00:00 - 20-10-2017 23:59 http://www.ppp.zie.pg.gda.pl/ Nauka

  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.

 • Angelica Pegani mgr

  People

  She graduated from media studies from the Faculty of Philology University of Wrocław (2010-2013), master's studies from the Faculty of Social Sciences University of Gdańsk (2014-2016) and postgraduate management studies from the Engineering Department of Management and Economics Gdańsk University of Technology (2016-2017). She started her research work in 2011, before publishing the first research results in the field of leadership,...

 • Błędy w zarządzaniu projektami i programami zdrowotnymi

  Wzrost zainteresowania projektami i programami zdrowotnymi wymusza konieczność koncentracji nie tylko na sprawności ich realizacji, ale także na błędach, które ze względu na obszar, którego dotyczą mogą mieć wpływ na zdrowie i/lub życie ludzkie. Także ze względu na sam charakter projektów tj. ich niepowtarzalność, unikatowość i złożoność wcześniejsza identyfikacja i analiza błędów może pozwolić na niedopuszczenie do ich pojawienia...

 • Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu

  Niniejszy artykuł stanowi rozważania na temat zasad wdrażania i oceny sukcesu złożonego projektu innowacyjnego. Zagadnienie przeanalizowano na przykładzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, realizowanego w Trójmieście. Wynikiem tego projektu jest inteligentny system transportowy, składający się z odpowiedniej infrastruktury oraz oprogramowania, umożliwiający m.in. zdalną regulację sygnalizacji świetlnych w zależności...

 • Anna Zielińska dr

  In 2016, she started her work at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. Since 2018, a member of the board of the International Project Management Association Young Crew Polska. Author of numerous scientific publications in the field of crisis management, project and health program management, and improvement of business entities. Scientific and research interests include program and project...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Professor Dr hab. Eng. Piotr Grudowski heads the Department of Quality and Commodity Management at the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology. In the years 1987-2009 he worked at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology, where he obtained a doctoral degree in technical sciences in the discipline of construction and operation of machines and he headed the Department...

 • Jakub Miler dr inż.

  Academic career: 2000: Master of Science - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", supervisor prof. Janusz Górski 2005: PhD - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis",...

 • Anna Lis dr hab. inż.

  Anna Lis has been the head of the Department of Management in Industry, Faculty of Economics and Management GUT since 2019. In 2005 she obtained Ph.D. degree in the field of Economic Sciences, in the discipline Management Sciences, 2019 – the degree of habilitated doctor in the field of Social Sciences, in the discipline of Management and Quality Studies. In the years 2004-2009 she was employed at the Faculty of Production Engineering...

 • Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej

  Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej. W artykule zostanie zawarta krótka analiza literatury dotyczącej zarządzania projektami, opis i analiza najistotniejszych zagadnień projektu wraz z jego harmonogramem, analizą ścieżki krytycznej oraz wnioski i zalecenia projektowe. W szczególności zostaną przedstawione następujące zagadnienia:...

  Full text in external service

 • Sławomir Ostrowski dr inż.

  Sławomir Ostrowski is a research and didactic employee employed as an adjunct in the Department of Informatics in Management at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. In 2018, he obtained a PhD in economic sciences in the discipline of management science. A graduate of uniform Master's-engineering studies in Management (specialization: IT Technology Management) at the Faculty of Management...

 • Monika Arczyńska dr inż. arch.

  Architect and researcher with over 10 years of international experience in cultural projects. She has been working on the designs of Grand Egyptian Museum in Cairo, Palestinian Museum in East Bank, Giant’s Causeway Visitor Centre and National Centre for Contemporary Art in Moscow (with Heneghan Peng Architects). As a founder of A2P2 architecture & planning she runs architecture department of the company. In 2018 together with...

 • Bartosz Woliński dr

  Graduated from the University of Gdańsk (doctor of economics - doctoral dissertation was devoted to the processes of political transformation in China) and the Warsaw School of Economics. Assistant professor at the Department of Informatics in Management, Faculty of Economics and Management, Gdańsk University of Technology, where he deals with issues of IT organization and project management, digital supply chain and development...

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  Romanika Okraszewska, Ph.D., Eng. Arch., is an Assistant Professor at the Faculty of Civil and Environmental Engineering of Gdańsk University of Technology (GUT). Graduated from the mathematical and informatical class at the National Education Commission High School in Gdańsk. Graduated from two faculties of Gdańsk University of Technology, Architecture and Urban Planning (2002) and Management and Economics (2004). Participant...

 • Analiza praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi i utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć. Identyfikacja luk i rekomendacje dotyczące usprawnień

  Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi, utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć, a następnie identyfikacja luk występujących pomiędzy tymi obszarami oraz rekomendacje usprawnień eliminujących te luki.

  Full text available

 • Metody i narzedzia zarzadzania projektami

  e-Learning Courses

 • Metody i narzędzia w zarządzaniu projektami

  e-Learning Courses

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Igor Garnik dr inż.

  Igor Garnik graduated from the Faculty of Electronics at the Gdańsk University of Technology (1992). He works at the Gdańsk University of Technology since 1997 - first employed as an assistant in the Department of Ergonomics and Maintenance of Technical Systems at the Faculty of Management and Economics, and then - after obtaining the degree of doctor in 2006 as an assistant professor. In the years 2009–2015 he was the coordinator...

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska has been employed as an Assistant Professor at the Faculty of Management and Economics at the Department of Informatics in Management since 2017. For over 2 years she was the Deputy Head of the Department. A member of the Polish Information Processing Society. Current scientific interests fall within the areas of agile methods, lean management in higher education, digitization of higher education and broadly...