Regulamin

Definicje

Centrum Usług Informatycznych – (CUI) jednostka organizacyjna Politechniki Gdańskiej podległa Rektorowi Politechniki Gdańskiej
Regulamin – oznacza niniejszy dokument o pełnej nazwie "Regulamin dla użytkowników portalu MOST Wiedzy"
System – w kontekście tego Regulaminu określenie to oznacza portal MOST Wiedzy, dostępny pod adresem mostwiedzy.pl
Użytkownik systemu – oznacza osobę korzystającą z Portalu zgodnie z nadanymi uprawieniami


Postanowienia Regulaminu

 1. Usługi świadczone w ramach Portalu dostarcza Centrum Usług Informatycznych (CUI).
 2. CUI dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Systemu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 3. Portal ma na celu tworzenie i bieżącą administrację informacjami dotyczącymi zasobów naukowych.
 4. Dostęp przyznany Użytkownikom Portalu jest indywidualny i ważny jedynie dla określonej osoby. Zabrania się odstępowania i udostępniania danych uwierzytelniających innym osobom.
 5. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług Portalu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownicy Portalu, korzystając z funkcji oraz zasobów Portalu, zgadzają się z Regulaminem i akceptują go w całości bez wyjątków.
 7. Każdy Użytkownik Portalu akceptując Regulamin, w związku z jakimkolwiek korzystaniem z Portalu i z jego zasobów, niniejszym zobowiązuje się do:
  • niewysyłania poprzez Portal, informacji handlowych, których charakter nie ma żadnego związku z charakterem Portalu lub jego promocją (np. spam),
  • niekorzystania z Systemu w sposób dla niego nieprzewidziany,
  • nierozprzestrzeniania wirusów i jakiegokolwiek innego szkodliwego oprogramowania,
  • niezabiegania o dane innych Użytkowników Portalu niezbędne do zalogowania się na ich konta w Portalu, ani w żaden inny bezprawny sposób uzyskiwania tych danych,
  • niezbierania informacji o innych Użytkownikach Portalu, w tym przy użyciu specjalnego oprogramowania (np. tzw. roboty pająki),
  • niezamieszczania i niepropagowania treści niezgodnych z prawem, takich jak treści pornograficzne, faszystowskie, nazistowskie, namawiające do przestępstwa lub grożące jego popełnieniem, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym i innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  • niezamieszczania treści godzących w dobre imię Politechniki Gdańskiej i jej misję, treści wymierzonych w powagę i autorytet Uczelni,
  • niezamieszczania ukrytych lub jawnych przekazów reklamowych (których charakter nie ma żadnego związku z Portalem lub jego promocją),
  • niezamieszczania i niepropagowania treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling),
  • nietestowania działania Portalu pod kątem bezpieczeństwa (np. za pomocą specjalnych narzędzi) lub możliwości nieuprawnionej autoryzacji dostępu do informacji zawartych w Portalu, które nie zostały przewidziane do udostępnienia,
  • niedokonywania dekompilacji, programowania zwrotnego (tzw. reverse engineering) lub innych prób poznania kodu źródłowego Portalu, którego właścicielem jest Politechnika Gdańska,
  • niewprowadzania w sposób celowy żadnego oprogramowania lub treści (w tym kodu HTML, XML, CSS, JavaScript itp.), które mogłoby zakłócić funkcjonowanie Portalu,
  • niepodejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Portalu,
  • nienamawiania kogokolwiek do naruszenia Regulaminu,
  • niewykorzystywania i niezamieszczania niezgodnie z prawem, w związku z korzystaniem z Portalu i jego zasobów, jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa,
  • niepodejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Portalu, jak i pozostałych podmiotów trzecich, w związku z korzystaniem z Portalu.
 8. Użytkownicy Portalu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.
 9. Użytkownicy Portalu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opublikowane przez siebie informacje, ogłoszenia, treści tekstowe, zasoby graficzne, zasoby muzyczne, inne zasoby multimedialne, załączone pliki, skrypty, fragmenty programów lub programy w całości, pliki wykonywalne itp.
 10. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usuwania i moderowania treści fragmentów lub całości witryn internetowych uznanych za wyraźnie sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz innymi regulacjami obowiązującymi na Politechnice Gdańskiej.
 11. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo blokowania i ograniczania uprawnień w stosunku do Użytkowników Portalu naruszających w postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.