Katedra Mechatroniki Morskiej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Mechatroniki Morskiej

Filtry

wszystkich: 29

 • Kategoria
 • Rok

Katalog Publikacji

2013
2008
2007
 • Optymalizacja wybranych połączeń paneli sandwiczowych
  Publikacja

  Ogromne doświadczenie wynikające z działalności Towarzystw Klasyfikacyjnych, lepsze narzędzia obliczeniowe i rosnący poziom wiedzy okrętowej prowdzi do coraz doskonalszych rozwiązań wykorzystywanych w budowie nowych statków. Równolegle do udoskonalania klasycznej konstrukcji statku trwają prace nad wykorzystaniem w okrętownictwie nowych postaci konstrukcyjnych wykorzystywanych powszechnie w budowie jednostek z tworzyw sztucznych....

2006
 • Długodystansowy pojazd wodny napędzany energią słoneczną ''Solar-Energa''
  Publikacja

  Koło Studentów Techniki Okrętowej Politechniki Gdańskiej KORAB prowadzi prace nad jednostką pływającą napędzaną energią słoneczną. Pojazd ten ma spełnić wymogi regulaminowe i wystartować w regatach ''Frisian Nuon Solar Challenge 2006''. Regaty te składają się z sześciu etapów o łącznej długości 210km. Trasa wyścigu prowadzi w większości kanałami. Jedyną energią przeznaczoną do napędu jednostki podczas trwania wszystkich etapów...

 • Siła w rozumie i mięśniach
  Publikacja

  - 2006

  Autor jest opiekunem Koła Naukowego Studentów ''KORAB'', działającego przy Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W artykule zaprezentowano katamaran RW-4 napędzany siłą ludzkich mięśni, zaprojektowany i zbudowany z myślą o starcie w międzynarodowych regatach International Waterbike Regatta Bremen 2005.

2005
 • A design concept of fire protection system for an ecological floating dock
  Publikacja

  W artykule przedstawiono możliwe do wystąpienia na doku pływającym zagrożenie pożarowe oraz projekt koncepcyjny systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Projekt ten obejmuje: istalację gaśniczą wodno-hydrantową i pianową do ochrony pokładu głównego oraz instalację CO2 do ochrony siłowni, rozdzielni elektrycznej i tunelu kablowego, a także instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru.

 • A design proposal of driving system for roof segments and gantry crane of ecological floating dock
  Publikacja

  W pracy przedstawiono propozycję napędu segmentów przesuwnego zadaszenia oraz suwnicy ekologicznego doku pływającego. Proponowany układ napędowy oparto na zastosowaniu elektrycznych silników asynchronicznych z zewnętrznym sterowaniem częstotliwościowym prędkości obrotowej.

 • A new method for searching optimal path on a raster plane including cost of direction changes
  Publikacja

  Artykuł przedstawia nowy algorytm znajdowania optymalnych tras na siatkach rastrowych. Szczegółowo opisano zastosowane struktury danych, dzięki który algorytm ma liniową złoŻoność obliczeniową. Zamieszczono również propozycje możliwych zastosowań.

 • An adaptive approach to the problem of collision avoiding at sea
  Publikacja

  W referacie przedstawiono koncepcję podejścia adaptacyjnego do unikania kolizji na morzu. Omawiany problem został sklasyfikowany jako problem uczenia się ze wzmocnieniem. Zamieszczono opis podstawowych technik uczenia się ze wzmocnieniem, ich ograniczeń i sposobu w jaki można zapewnić efektywne uczenie się, mimo wspomnianych ograniczeń. Zaprezentowana metoda została zilustrowana przykładowym procesem konstrukcji modelu i algorytmami...

 • An azimuthing diesel-hydraulic propulsion system for an inland vessel
  Publikacja

  - 2005

  W pracy przedstawiono założenia i uwarunkowania techniczne oraz projekt koncepcyjny diesel-hydraulicznego systemu napędowego statku śródlądowego z pędnikami azymutalnymi. Projekt zawiera schemat systemu napędowego oraz wizualizację rozmieszczenia podstawowych elementów tego systemu w kadłubie statku.

 • Miara ryzyka kolizji statków oparta na koncepcji domeny statku
  Publikacja

  W referacie zaprezentowano nową miarę ryzyka kolizji dwóch statków wywiedzioną z koncepcji domeny statku. Jej prostota oraz fakt, że uwzględnia ona kursy obydwu statków czynią ją dobrą alternatywą dla często stosowanego pojęcia odległości największego zbliżenia. Miara ta jest elastyczna, tzn. można korzystać z niej w powiązaniu z dowolnie zadaną domeną statku. Szczegółowo przedstawiono wyprowadzenia wszystkich niezbędnych wzorów...

 • Podejście adaptacyjne do problemu unikania kolizji na morzu
  Publikacja

  W referacie przedstawiono koncepcję podejścia adaptacyjnego do problemu unikania kolizji na morzu. Omawiany problem został zidentyfikowany jako należący do klasy problemów uczenia się ze wzmocnieniem. Zamieszczono opis podstawowych technik uczenia się ze wzmocnieniem, ich ograniczeń w omawianym zastosowaniu i sposobu w jaki można zapewnić efektywne uczenie się mimo wspomnianych ograniczeń. Zaprezentowana metoda została zilustrowana...

 • Preliminary analysis of proposed ship docking systems for a designed floating dock
  Publikacja

  W artykule przedstawiono alternatywne koncepcje, wraz z ich analizą porównawczą, urządzeń dokujących statek na doku pływającym. Dok ten projektowany był na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w ramach projektu ECOLOGICAL DOCK E!2968. Zaprezentowane rozwiązania różnią się głównie rodzajem zastosowanych w nich urządzeń: w pierwszym przypadku są to przewijarki i wózki dokujące, zaś w drugim - wciągarki...

 • Szybki pojazd wodny napedzany siłą mięśni ludzkich
  Publikacja

  Na tle tak mocno technologicznego świata wciąż odżywają idee urządzeń czerpiących energię ze źródeł naturalnych: a to samoloty napędzane energią słoneczną, a to pojazdy kołowe napędzane siłą wiatru. Jednym z takich wyzwań jest konstrukcja szybkiego pojazdu wodnego napędzanego siłą mięśni załogi i udział w regatach takich pojazdów - International Waterbike Regatta (IWR) zwanych potocznie Waterbike.

2004
 • Analysis of kinematics and basic loads luffing jib oat davit.
  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono opis działania oraz analizę kinematyki i podstawowych obciążeń nowoczesnego, wypadowego żurawika łodziowego. Ten typ żurawika, zastosowany został na statku pasażerskim Queen Mary 2 i przeznaczony jest zwłaszcza do dużych, zakrytych łodzi dla 150 osób. Podstawowe obciążenia, wymiary, kinematyka i inne parametry techniczne zostały oszacowane i dobrane na podstawie ogólnodostępnych informacji i fotografii, jakie...

 • Automatic control systems for ships fitted with podded propulsion drive (POD).
  Publikacja

  W artykule ukazano celowość i możliwości automatyzacji układów napędowych, zwłaszcza typu POD, przewidzianych do zastosowania na projektowanych w ramach projektu Eureka BALTECOLOGICAL SHIP czterech statkach bałtyckich: kontenerowca, pojazdowa i tankowca oraz statku rzeczno - morskiego. Zawarte w artykule informacje ułatwiają dokonanie wyboru właściwych założeń projektowanego układu sterowania napędem wymienionych wyżej statków.

 • Badania sprawności energetycznej układów hydraulicznych z siłownikiem sterowanym proporcjonalnie.
  Publikacja

  - 2004

  .

 • Badania wodnego filmu smarnego w łożyskach wału śrubowego wykonanych z tworzyw sztucznych.
  Publikacja

  - 2004

  Praca dotyczy smarowanych wodą łożysk ślizgowych okrętowego wału śrubowego z panwiami wykonanymi z polimerów. W pierwszej części pracy przebadano eksperymentalnie typową panew jednego ze znanych producentów łożysk oraz panew własnej konstrukcji.W drugiej części pracy przeprowadzono obliczenia numeryczne łożysk ślizgowych. Następnie porównano otrzymane wyniki i wyciągnięto wnioski.

 • Badania zachowania energetycznego siłownika jako efektu struktury sterowania dławieniowego.
  Publikacja

  - 2004

  W referacie pokazano wpływ struktury sterowania dławieniowego na straty i sprawność energetyczną liniowego silnika hydraulicznego. Rodzaj zastosowanej struktury sterowania ma bezpośredni wpływ na wielkość siły tarcia w węzłach uszczelniających. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały decydujące znaczenie dławienia umieszczonego w gałęzi odpływowej siłownika. W tym przypadku widoczne jest zjawisko spadku siły tarcia wraz ze wzrostem...

 • Computer graphics toos application for visualsation of measurements results of ship hull sections and blocks.
  Publikacja

  - 2004

  Opisano zakres minimalnych wymagań dla programu komputerowego, służącego do wizualizacji wyników pomiarów sekcji i bloków kadłuba okrętowego. Przedstawiono sposób przenoszenia danych z urządzenia pomiarowego do programu i pokazano przykłady pomiarów wykonanych na sekcjach zbudowanych w Stoczni Gdynia S.A.

 • Dobór parametrów głównych sterów strumieniowych.
  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono przegląd stosowanych obecnie odmian konstrukcyjnych sterów strumieniowych oraz metody doboru parametrów głównych tych urządzeń, zalecane przez ich producentów. Zamieszczono także wyniki wyniki analizy statystycznej sterów zastosowanych na statkach zbudowanych w Stoczni Gdynia w latach 1995 - 2002. Umożliwia to wybór właściwego rozwiązania konstrukcyjnego steru oraz optymalnej metody wyznaczenia jego parametrów...

 • Hybrydowe łożysko okrętowego wału głównego smarowane wodą - koncepcja i pierwsze badania eksperymentalne.
  Publikacja

  Referat dotyczy okrętowych łożysk wałów śrubowych z polimerową panwią smarowanych wodą. Przedstawiono w nim wybrane wyniki badań łożyska z typową panwią oraz łożyska z tą samą panwią, ale z nieco zmienionym kształtem rowków smarnych. Zmiana ta, wprowadzona przez autorów, miała na celu polepszenie warunków wytworzenia się hydrodynamicznego filmu smarnego i zapewnienia pracy łożyska przy tarciu płynnym, czego nie stwierdzono w łożysku...

 • Odmienność zachowania energetycznego silnika hydraulicznego liniowego - siłownika.
  Publikacja

  - 2004

  Silniki hydrauliczne liniowe - siłowniki, ze względu na zastosowane w ich konstrukcji uszczelnienia ruchowe, wykazują odmienne zachowanie energetyczne w porównaniu z silnikami obrotowymi. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazują kluczowe znaczenie struktury sterowania dławieniowego na wielkość strat tarcia w siłowniku. W pracy przedstawiono wyniki badań siłownika zasilanego w trzech strukturach sterowania dławieniowego szeregowego,...

 • Problemy doboru parametrów głównych sterów strumieniowych.
  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono informacje ułatwiajace dobór rozwiązań konstrukcyjnych sterów strumieniowych oraz problemy związane z wyznaczaniem parametrów głównych tych urządzeń. Problemy te wynikają ze znacznych różnic wartości parametrów otrzymywanych z zalecanych przez różnych producentów metod ich obliczania. Dla weryfikacji tych metod zamieszczono w pracy wyniki analizy statystycznej sterów zastosowanych na statkach zbudowanych w...

 • Research work on water lubricated polymer hydrodynamic bearings.
  Publikacja

  - 2004

  W pierwszej części artykułu w skrócie omówiono stanowisko badawcze na którym przeprowadzono eksperyment. W drugiej części opisano symulowane warunki pracy łożyska i zaprezentowano wyniki badań. Z przeprowadzonej analizy rezultatów wynika, że jest możliwe uzyskania tarcia płynnego w okrętowym łożysku wału śrubowego z polimerową panwią smarowanym wodą.

 • Wizualizacja i analiza wyników pomiarów sekcji kadłuba statku.
  Publikacja

  - 2004

  Przedstawiono zastosowania biblioteki OpenGL do wizualizacji wyników pomiarów sekcji i bloków kadłuba statku na etapie ich prefabrykacji. Omówiono najważniejsze aktualnie stosowane narzędzia i metody pomiarowe. Zaprezentowano również przykład użycia programu do wizualizacji wyników pomiarów wykonanych w Stoczni Gdynia S.A. i pokazano możliwości przenoszenia danych, zarówno pomiarowych jak i pochodzących z innych programów CAD.

 • Wpływ struktury sterowania dławieniowego na straty i sprawność energetyczną liniowego silnika hydraulicznego
  Publikacja

  - 2004

  W pracy przedstawiono wyniki wcześniej niepublikowanych badań laboratoryjnych, które wykazują fundamentalny wpływ struktury sterowania dławieniowego na wielkość strat tarcia w siłowniku. Ciśnienie w gałęzi odpływowej z siłownika, będące rezultatem zastosowanej struktury sterowania dławieniowego, decyduje nie tylko o wielkości, ale i charakterze siły tarcia generowanej w węzłach uszczelnijących siłownika.

2002