Katedra Zarządzania w Przemyśle - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Zarządzania w Przemyśle

Filtry

wszystkich: 61

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2016
2010
2009
2008
 • Buforowanie i harmonogramowanie w wybranych metodach planowania i sterowania produkcją
  Publikacja

  W artykule przedstawiono rodzaje buforów w systemach produkcyjnych oraz realizowane przez nie funkcje. Dokonano analizy porównawczej buforów dla wybranych metod planowania i sterowania produkcją oraz przedstawiono lokalizację buforów w systemach produkcyjnych wykorzystujących te metody. W końcowej części artykułu porównano harmonogramowanie produkcji i kontrolę procesu produkcyjnego dla wybranych metod planowania i sterowania produkcją.

 • Koncepcja pomiaru jakości obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej.
  Publikacja

  - 2008

  Niniejsza rozprawa doktorska poświęcona jest problematyce zarządzania jakością w systemach gospodarczych. Dotyczy ona szczególności metodyki pomiaru jakości obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej. Ustawiczna transformacja systemów opieki zdrowotnej, zarówno w Polsce i na świecie, jednocześnie niedostatek opracowań, dotyczących zarządzania jakością w opiece zdrowotnej (szczególnie w przychodniach), dowodzi konieczności poszukiwania...

 • Metodyka Logicznego Wnioskowania w procesie realizacji zmiany.
  Publikacja

  Rozdział ten jest poświecony problematyce możliwości wykorzystania metodyki i narzędzi Wnioskowania Logicznego w celu planowania i realizacji efektywnej zmiany. Przedstawiono w nim trzyetapowy model procesu Logicznego Wnioskowania i scharakteryzowano funkcje poszczególnych narzędzi. Zaprezentowano również przykłady budowy wybranych narzędzi TOC TP. W rozdziale przedstawiono ponadto miejsce poszczególnych narzędzi Logicznego Wnioskowania...

 • Metodyki zarządzania projektami - analiza porównawcza
  Publikacja

  - 2008

  Zarządzanie projektami jest róznie definiowane w literaturze przedmiotu. W wiekszosci definicji przebija sie stwierdzenie, że zarządzanie projektami to metodyczny, uporządkowany sposób zarządzania, który charakteryzuje sie pewnym sformalizowaniem, dyscypliną i konsekwencją w działaniu.W niniejszym rozdziale poruszono zagadnienie doboru odpowiedniej metodyki zarzadzania do realizacji określonego projektu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych...

 • Planowanie realizacji zadań zgodnie z koncepcją łańcucha krytycznego
  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodę łańcucha krytycznego CCPM, zgodną z Teorią Ograniczeń, która pozwala zaplanować projekt i poprzez skuteczną koncentrację na ograniczeniu i efektywną kontrolę wykonania przedsięwzięcia, chronić terminowość całego planu, a nie poszczególnych zadań. Scharakteryzowano łańcuch krytyczny, bufory czasowe, ich lokalizację oraz pełnioną rolę przy eliminowaniu strat w budowie planu i w procesie kontroli przedsięwzięcia....

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3
  Publikacja

  Autorka identyfikuje i opisuje występujące na Mazowszu inicjatywy klastrowe, szczególną uwagę poświęcając klastrom rolniczym. W ostatnich latach obserwuje się systematyczny przyrost sformalizowanych układów klastrowych w całym kraju. W przypadku inicjatyw klastrowych w woj. mazowieckim - część z nich kształtuje się w sposób naturalny - w oparciu o występujące mechanizmy rynkowe, ale większość powstała i sformalizowała się w odpowiedzi...

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz.2
  Publikacja

  Artykuł zawiera główne wnioski z badań przeprowadzonych w 2005r. i 2007r. na Mazowszu pod kątem rozwoju klastrów wysokotechnologicznych. Na podstawie obliczeń współczynnika lokalizacji LQ (location quotient) zostały zidentyfikowane istotne koncentracje branż high-tech na Mazowszu, a następnie w oparciu o metodę OECD do badania interakcji zostały przeanalizowane trzy sektory high-tech występujące w obrębie Obszaru Metropolitarnego...

 • Przykłady systemów opieki zdrowotnej, funkcjonujących na założeniach modelu ubezpieczeniowego
  Publikacja

  - 2008

  Niniejszy rozdział przedstawia kluczowe zagadnienia związane z klasyfikacja systemów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem systemu ubezpieczeniowego. Zaprezentoewano kluczowe cechy systemu ubezpuieczeniowego, usługowego i rezydualnego, oraz systemu Siemiaszki, a także zaprezentowano przykłady systemów opieki zdrowotnej Niemiec i Austrii jako przedstawicieli systemów opartych na modelu ubezpieczeniowym.

 • Wdrażanie systemu informatycznego klasy ERP
  Publikacja

  Wobec wysokiej złożoności oraz kosztów wdrożenia systemu klasy ERP rodzio się pytanie-co robić, aby minimalizować ryzyka niepowodzenia? Nie ma w tym zakresie jednego kanonu postępowania, a firmy informatyczne prześcigają sie w przedstawianiu bogatych ofert. Autorzy artykułu, wykorzystując swoje doświadczenia praktyczne, przedstawili, w podziale na poszczególne fazy cyklu zycia projektu, pewne wskazówki w tym zakresie.

 • Zasady działania i rola biura zarządzania programem w realizacji projektów inwestycyjnych Euro 2012
  Publikacja

  - 2008

  Projekty inwestycyjne realizowane w Polsce w ramach przygotowań do Euro 2012 można, w celu lepszego nimi zarządzania, w zestawiać w pewne grupy, tj. programy oraz teczki projektów i zarządzać nimi całosciowo w sposób zintegrowany. W niniejszym opracowaniu przedstawiono propozycję rozwiązań organizacyjnych, polegających na tworzeniu BIUR zarządzania programem EURO 2012 w miastach- gospodarzach, zajmujacych sie zarządzaniem podprogramami...

 • Zmiana procesu planowania i sterowania produkcją a etapy i narzędzia logicznego wnioskowania. - (Logistyka - nauka)
  Publikacja

  W artykule przedstawiono etapy realizacji pełnej zmiany przy zastosowaniu Teorii Ograniczeń i Logicznego Wnioskowania. Scharakteryzowano wykonywane działania na każdym etapie zmiany i powiązane z nimi narzędzia. Zaprezentowano również zależności pomiędzy rodzajami zmian procesu planowania i sterowania produkcją a wykonywanymi etapami Logicznego Wnioskowania. W końcowej części artykułu przedstawiono schematy wykorzystania Logicznego...

2007
2006
 • Ewolucja koncepcji projakościowych
  Publikacja

  - 2006

  Niniejszym rodziale przedstawiono podstawowe aspekty związane z pojmowaniem jakości w rozwoju historycznym. Ukazano działania projakosciowe w ujęciu chronologicznym od poczatku istnienia ludzkosci po przez kolebki cywilizacji starozytnych, okresy historyczne dziejów preindutrialnych, rewolucję przemysłową, aż po czasy dzisiejsze. Zwrócono szczegulna uwagę na tworzenie i rozwój zarządzania jakością od inspekcji jakosci po przez...

 • Modeling of production planning and control process consistent with theory of constraint
  Publikacja

  Artykuł dotyczy problematyki zastosowania metody werbel-bufor-lina do planowania produkcji w systemach produkcyjnych z wielokrotnymi buforami. W artykule przedstawiono algorytm - jego funkcje, dane wejściowe i wyjściowe - który może mieć zastosowanie do modelowania procesu planowania i sterowania produkcją. Algorytm umożliwia określenie wielkości czasowych buforów w systemie oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań....

 • Rozwój portali internetowych w Polsce jako ogólnodostępnej bazy informacji i wiedzy
  Publikacja

  - PRZEGLĄD ORGANIZACJI - 2006

  W niniejszym artykule przedstawiono, jaką drogę przeszły polskie portale z wysoce niedochodowych przedsiębiorstw, do przedsiebiorstw generujących zysk, a jednocześnie jak zmieniła sie oferta poszczególnych portali w zakresie udostępniania informacji i wiedzy oraz świadczenia innych usług.

 • Środowisko zarządzania projektem
  Publikacja

  - 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • Wykorzystanie metody planowania i sterowania produkcją zgodnej z Teorią Ograniczeń do optymalizacji procesu produkcyjnego
  Publikacja

  Optymalizacja procesu produkcyjnego nie jest mozliwa bez zastosowania odpowiedniej metody planowania i sterowania produkcją, dostosowanej do cech systemu produkcji i wymagań rynku. W artykule scharakteryzowano metodę werbel-bufor-linia zgodną z Teorią Ograniczeń i jej wpływ na parametry systemu produkcji. Przedstawiono algorytmy, któe umożliwiaja planować i sterować produkcją zgodnie z wymogami TOC i dostarczają informacji pozwalających...

 • Wymogi projektów europejskich

  W artykule przedstawiono wyniki badań ponad 90 planowanych lub już realizowanych projektów europejskich, wramach których określono specyficzne cechy tych projektów i ich postrzeganie przez osoby przygotowujące lub kierujące projektami europejskimi. Przedstawiono też kamienie milowe w procesie realizacji tych projektów.

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym
  Publikacja

  - 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Zarządzanie zmianą w przedsiebiorstwie
  Publikacja

  Rozdział ten jest poświęcony przeglądowi dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą. Dokonano w nim klasyfikacji zmian, bariery wprowadzenia zmian oraz oddziaływania zmian na ludzi i sposoby pokonannia oporu przeciwko zmianom. W rozdziale zaprezentowano również proces realizacji zmiany w przedsiebiorstwie i omówiono działania podejmowane na każdym etapie procesu. Dokonana analiza zarządzania zmianą stanowi podstawą do określenia...

2005
 • Algorytmy planowania i sterowania realizacją zadań produkcyjnych z wykorzystaniem teorii ograniczeń
  Publikacja

  Niniejszy rozdział dotyczy tematyki planowania i sterowania produkcją zgodniiie z Teorią Ograniczeń (TOC). Przedstawiono w nim założenia i etapy zarzadzania produkcją zdefiniowane prze TOC. Zaprezentowano etapy planowania i sterowania produkcją zgodnie z metodą Werbel-Bufor-Lina. Przedstawiono również,oparty na metodzie analitycznej, szczegółowy algorytm harmonogramowania zadań, wraz z przykładem jego realizacji. Algorytm ten pozwala...

 • Analiza porównawcza wybranych metod planowania i sterowania produkcją
  Publikacja

  Niniejszy artukuł ma charakter przeglądowy i dotyczy problematyki planowania i sterowania produkcją w dyskretnych systemach przemysłowych. Została w nim przedstawiona krótka charakterystyka wybranych metod planowania i sterowania produkcją oraz dokonana analiza porównawcza wybranych systemów, zarówno z punkt widzenia istoty funkcjonowania, jak i kryteriów o charakterze organizacyjnym i wymagań rynku.

 • Cykl życia projektu europejskiego
  Publikacja

  - 2005

  Projekt europejski stanowi nową kategorie projektów w polskiej gospodarce. Ma on cechy wyróżniające go od innych projektów. Różnice te wynikają z potrzeby spełnienia wymagań narzucanych przez sponsora tych projektów - Unię Europejską. Kluczowe cechy charakteryzują projekty europejskie zestawiono w podziale na fazy cyklu życia projektu.

 • Elementy zarządzania wiedzą w procesie realizacji projektów w środowisku wieloporojektowym
  Publikacja

  - 2005

  W niniejszym rozdziale poruszono klucowe zagadnienia zarzadzania wiedzą występujące w procesie realizacji projektów w środowisku wieloprojektowym. Srodowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie klikanaście lub kilkadziesiąt przedsięwzięć rozowjowych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono sie do...

 • Klasyfikacja kosztów jakości w podmiotach gospodarczych
  Publikacja

  - 2005

  Niniejszy rozdział przedstawia ważne aspekty związane z klasyfikacją kosztów jakości w podmiotach gospodarczych. Pokrótce omówiono najczęstsze definicje kosztów jakości, pokazujące zmieniające się podejście w przeszłości do tego tematu, jak i modele klasyfikacji kosztów jakości. Przedstawione zostały również aspekty związane z prowadzeniem rachunku i analizą kosztów jakości w podmiotach gospodarczych. Wskazano trudności prowadzenia...

 • Optymalizacja wielokryterialna w procesie doboru projektów w środowisku wieloprojektowym
  Publikacja

  - 2005

  Jedynym z problemów napotkanych w środowisku wieloprojektowym jest odpowiedni dobór projektów, czyli okreslenie, które przedsiewzięcia nalezałoby wykonać w danym okresie. Chodzi nie tylko o to, aby dobrze ro te właściwe w sposób poprawny. W pracy zaprezentowano model procesu decyzyjnego doboru projektów, w ramach którego wyeksponowano kryteria podejmowania decyzji, ocenę projektów wg różnych kryteriów,problem optymalizacji wielokryterialnej...

2004