Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci. Wyniki badań ankietowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci. Wyniki badań ankietowych

Abstract

Celem artykułu jest określenie wpływu funkcjonowania przedsiębiorstw w sieciach na intensywność ich internacjonalizacji. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych teorii internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przegląd ten jest punktem wyjścia do wyjaśnienia miejsca i znaczenia podejścia sieciowego (network approach) w wyjaśnianiu procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Następnie opisano podej- ście sieciowe, przywołując zarówno konceptualizacje teoretyczne, jak i wyniki badań. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na próbie losowej 263 przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech) działających na terytorium Polski. W zakończeniu artykułu wskazano możliwe dalsze kierunki badań.

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pages 19 - 30,
ISSN: 2083-8611
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci. Wyniki badań ankietowych// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 319 (2017), s.19-30
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags