Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich

Abstract

W analizie współpracy geosyntetyków z elementami konstrukcji inżynierskiej możemy je traktować jako membrany sprężyste lub powłoki posadowione na różnych rodzajach podłoża. Modelowanie układu rzeczywistego oznacza jego idealizację pod kątem uwzględnienia tych cech ośrodka i jego elementów, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia analizowanego problemu. Zbudowany zostanie model fizyczny, a następnie matematyczny przedstawiony w postaci uogólnionego układu dynamicznego. W tym opisie wykorzystuje się różne operatory. Prowadzą one do układów ciągłych o parametrach rozłożonych. Rozpoczynając od opisu z wykorzystaniem układów dynamicznych ciągłych można przejść do układów dynamicznych dyskretnych. Pozwala na to teoria uogólnionych układów dynamicznych, poprzez wykorzystanie innych operatorów. Takie podejście umożliwia prowadzenie analizy problemu z wykorzystaniem sygnałów ciągłych i dyskretnych. Otrzymane wyniki pozwalają też wyznaczać odpowiedzi analizowanych układów metodami analitycznymi, numerycznymi lub hybrydowymi.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Przegląd Komunikacyjny pages 13 - 17,
ISSN: 0033-2232
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Mieloszyk E., Milewska A., Grulkowski S.: Układy dynamiczne w analizie zachowania się geosyntetyków w kolejowych konstrukcjach inżynierskich// Przegląd Komunikacyjny -,iss. 11 (2020), s.13-17
Bibliography: test
 1. American Petroleum Institute. API 653. Tank inspection, repair, altre- nation and reconstruction. Wa- shington, 2005. open in new tab
 2. Bittner R. Operational calculus in linear spaces. Studia Mathematica, 1961, 20(1), 1-18. open in new tab
 3. Hall L. Simulations and analyses of train -induced ground vibrations. A comparative study of two-and three-dimensional calculations with actual measurements (Dis- sertation). Division of Soil & Rock Mechanics, Department of Civil & Environmental Engineering, Roy- al Institute of Technology, Stoc- kholm, Sweden, April 2000. open in new tab
 4. Hamdan M.N., Abuzeid O., Al-Sa- laymeh A. Assessment of an edge type settlement of above ground liquid storage tanks using a simple beam model. Applied Mathemati- cal Modelling, 2007, 31(11), 2461- 2474. open in new tab
 5. Latha M.G., Murthy V.S. Eff ects of reinforcement form on the beha- vior of geosynthetic reinforced sand. Geotextiles and Geomem- branes, 2007, 25(1), 23-32. open in new tab
 6. Liang F.-Y., Chen L.-Z., Shi X.-G. Numerical analysis of composite piled raft with cushion subjected to vertical load. Computers and Geotechnics, 2003, 30(6), 443-453. open in new tab
 7. Lunne P., Robertson P., Powell J. Cone penetration testing in geo- technical practice. Blackie Acade- mic & Professional, London, 1997, 312. open in new tab
 8. Meyer Z. Obliczenia inżynierskie osiadania fundamentów. ZAPOL Publishing, Szczecin, 2012.
 9. Mieloszyk E. , Milewska A., Abram- ski M. Pale CFGFRPT i ich zastoso- wanie w budowlach/obiektach off shore (maszynopis). open in new tab
 10. Mieloszyk E. Application of non- -classical operational calculus to solving some boundary value problem. Integral Transforms and Special Functions, 2000, 9(4), 287- 292. open in new tab
 11. Mieloszyk E., Grulkowski S. Gene- ralized Taylor formula and shell structures for the analysis of the interaction between geosythe- tics and engineering structures of transportation lines. W: Pietrasz- kiewicz W., Witkowski W. (red.) Shell Structures: Theory and Ap- plications, vol. 4, Taylor & Francis, Londyn, 2018, 561-564. open in new tab
 12. Mieloszyk E., Milewska A., Grul- kowski S. Elastic waves in the ra- ilroad track substructures and its surroundings analyzed with non- -classical operational methods. 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure, W: Stjepan Lakusić (red.) Road and rail infrastructure V, Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, 2018, 1195-1201. open in new tab
 13. Mieloszyk E., Nieklasyczny rachu- nek operatorów w zastosowa- niu do uogólnionych układów dynamicznych. Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk, 2008.
 14. Moravčik M. Experimental investi- gation of the vehicle -rail interac- tion. Third International Conferen- ce on Traffi c Eff ects On Structures and Environment -TESE'94, Vol. 1, Sept. 1994. open in new tab
 15. Nguyen D.D.C, Jo S.-B., Kim, D.-S. Design method of piled-raft foun- dations under vertical load consi- dering interaction eff ects. Com- puters and Geotechnics, 2013, 47, 16-27. open in new tab
 16. Pietrzak J., Rakowski G., Wrze- śniowski K. Macierzowa analiza konstrukcji. Państwowe Wydaw- nictwa Naukowe, Warszawa-Po- znań, 1979, 357.
 17. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wa- runki techniczne utrzymania pod- torza kolejowego. Id-3, Załącznik do zarządzenia Nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r., PKP Polskie Li- nie Kolejowe S.A. Centrala -Biuro Dróg Kolejowych, 2009.
 18. Randolph M.F., Clancy P. An appro- ximate analysis procedure for pi- led raft foundations. International Journal for Numerical and Analy- tical Methods in Geomechanics, 1993, 17(12), 849-869.
 19. Wiłun Z. Zarys geotechniki. Wy- dawnictwa Komunikacji i Łączno- ści, Warszawa, 2005, 724. open in new tab
 20. Woldringh R. F., New B. M. Em- bankment design for high speed trains on soft soils. Barends i in. (red.) Geotechnical engineering for transportation infrastructure, Balkema, Rotterdam, 1999. open in new tab
 21. Yamashita K., Yamada T., Hamada J. Investigation of settlement and load sharing on piled rafts by mo- nitoring full-scale structures. Soils and Foundations, 2011, 51(3), 513- 532. open in new tab
Sources of funding:
 • Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 36 times

Recommended for you

Meta Tags