Wartości rekomendowane wskaźników sprawności działania dla przedsiębiorstw z sektora MSP - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wartości rekomendowane wskaźników sprawności działania dla przedsiębiorstw z sektora MSP

Abstract

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu sprawności działania małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie przeprowadzonych badań wykorzystano 34 820 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw. Dla potwierdzenia zróżnicowania sprawności działania w zależności od przynależności sektorowej przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparametryczny Kruskala – Wallisa. Zawarte w artykule wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru sprawności działania. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 22 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane przez Autora przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru sprawności działania zostały poddane porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru sprawności działania dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 8 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przedsiębiorstwo & Finanse pages 47 - 59,
ISSN: 2084-1361
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Figura P.: Wartości rekomendowane wskaźników sprawności działania dla przedsiębiorstw z sektora MSP// Przedsiębiorstwo & Finanse. -., nr. 4(11) (2015), s.47-59
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 147 times

Recommended for you

Meta Tags