Aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych ditiokarbaminianów 9,10-antrachinonu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aktywność przeciwnowotworowa nowych pochodnych ditiokarbaminianów 9,10-antrachinonu

Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2018 roku nowotwory były drugą najczęstszą przyczyną śmierci, powodując ponad 9,6 miliona zgonów na całym świecie. Ciągły wzrost oporności wielolekowej nowotworów, jak również dynamicznie zmieniające się czynniki epigenetyczne stwarzają potrzebę poszukiwania nowych, bardziej selektywnych związków przeciwnowotworowych. Obiecującym celem dla leków stosowanych w terapii przeciwnowotworowej jest telomeraza, odgrywająca kluczową rolę w procesie proliferacji komórek, homeostazy oraz transformacji nowotworowej. Komórki nowotworowe w odróżnieniu od prawidłowych charakteryzują się telomerami o niewielkiej długości, co stwarza możliwość blokowania procesu kancerogenezy poprzez inhibicję ktywności telomerazy bez skutków ubocznych dla komórek zdrowych. Inhibicja enzymu w komórkach nowotworowych może prowadzić do zmniejszenia się długości telomerów, a w konsekwencji doprowadzić do starzenia się komórek i apoptozy. Jedną z metod inhibicji telomerazy jest wykorzystanie małocząsteczkowych związków chemicznych celujących w podjednostkę katalityczną telomerazy hTERT. Mimo, że podjednostka ta została wyczerpująco zbadana jako cel molekularny, do tej pory żadna z obiecujących cząsteczek nie została zarejestrowana jako lek, dlatego wciąż istnieje zapotrzebowanie na nowe związki, będące inhibitorami telomerazy, a w szczególności tej podjednostki. Celem proponowanych badań będzie ewaluacja odpowiedzi komórkowej na nowe pochodne 9,10-antrachinonu w celu określenia molekularnego mechanizmu działania tych związków. Liczne dane literaturowe wskazują na pochodne antrachinonu jako inhibitory telomerazy, ale uzyskane przez nas wyniki wstępne dowodzą, że nowe pochodne antrachinonu wykazują zupełnie odmienny mechanizm inhibicji telomerazy, niż inne znane związki z tej klasy chemicznej. Badanie przyniesie w pełni oryginalne i nowatorskie wyniki, ważne dla poszerzenia naszej wiedzy na temat nowych drobnocząsteczkowych inhibitorów telomerazy z grupy antrachinonów, które mogą być dobrym punktem wyjścia do dalszego rozwoju nowych związków przeciwnowotworowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
Natalia Maciejewska
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy