Badanie anizotropii magnetycznej oraz dynamiki relaksacji dla nowych heteroleptycznych silanotiolanów Co(II) o geometrii tetraedrycznej. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie anizotropii magnetycznej oraz dynamiki relaksacji dla nowych heteroleptycznych silanotiolanów Co(II) o geometrii tetraedrycznej.

Przedmiotem prezentowanego projektu jest zbadanie oraz opis anizotropii magnetycznej oraz dynamiki relaksacji dla nowych heteroleptycznych tri-tert-butoksysilanotiolanów Co(II) o geometrii tetraedrycznej. Związki te będą zsyntezowane przez Wnioskodawczynię, której doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji rozprawy doktorskiej pozwoli na odpowiedni dobór ligandów N-donorowych, zapewniających otrzymanie układów o określonej geometrii, jednocześnie determinując strukturę otrzymanych połączeń koordynacyjnych. Dodatkowo, wykorzystanie takich ligandów azotowych, jak np. pochodne pirydyny, czy też imidazolu umożliwia otrzymanie układów, w których strukturze występują dodatkowe oddziaływania typu π---π. Dane literaturowe wskazują na to, że w przypadku jednordzeniowych związków Co(II) będących układami bogatymi w odziaływania π---π, możliwe jest występowanie dwu- lub trójkanałowych procesów relaksacji [5], co do tej pory nie zostało opisane w literaturze dla związków Co(II) zawierających ligandy tiolanowe. Część syntetyczna projektu będzie realizowana w macierzystym ośrodku Wnioskodawczyni (KChN WCh PG). Właściwości termiczne otrzymanych związków będą określone na podstawie analizy TG/DSC w ramach badań zleconych, a ich wyniki pozwolą na wyselekcjonowanie odpowiednich układów koordynacyjnych do dalszych badań magnetycznych. Z powodu braku odpowiedniej aparatury umożliwiającej przeprowadzenie takowych badań w rodzimym ośrodku, pomiary te, jak i analiza uzyskanych wyników przeprowadzona zostanie w ramach nawiązanej współpracy naukowej z grupą badawczą dr hab. Aliny Bieńko z Zespołu Zastosowań Strukturalnych EPR Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania magnetyczne obejmować będą pomiary w stałym (dc) oraz zmiennym (ac) polu magnetycznym, a także pomiary widm EPR i będą prowadzone w ramach sześciotygodniowego wyjazdu badawczego do wspomnianego ośrodka naukowego.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Daria Kowalkowska-Zedler
Realizowany w:
Katedra Chemii Nieorganicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy