Catalhoyuk w późnym neolice (6500-5900 p.n.e.): próba rekonstrukcji układu przestrzennego w oparciu o cechy architektoniczno-konstrukcyjne zabudowy. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Catalhoyuk w późnym neolice (6500-5900 p.n.e.): próba rekonstrukcji układu przestrzennego w oparciu o cechy architektoniczno-konstrukcyjne zabudowy.

Celem projektu jest próba rekonstrukcji przestrzennego układu późnoneolitycznej zabudowy na stanowisku Çatalhöyük w Turcji, w tym: 1.dokonanie terenowej weryfikacji dokładności i reinterpretacji planów budynków, które zostały sporządzone w trakcie szerokopłaszczyznowych prac wykopaliskowych w latach 60tych XX w. oraz stanowią wysoce problematyczną, choć jednocześnie jedyną, ilustrację poziomów osadniczych 0-IV w skali wielkoprzestrzennej, 2.przeprowadzenie analizy architektonicznej poświęconej cechom konstrukcyjnym zabudowy, a następnie skonfrontowanie uzyskanych wyników z obserwacjami poczynionymi w granicach wykopów TP i TPC, 3.realizację badań stratygraficznych, pozwalających na reinterpretację relacji pomiędzy odsłoniętymi obiektami oraz pozyskanie danych do programu datowania radiowęglowego. W projekcie stawia się następujące hipotezy: 1.układ późnoneolitycznej zabudowy nie tworzył prostych poziomów i wynikał ze zróżnicowanej topografii tellu. 2.rozpoznanie cech zabudowy późnoneolitycznej, wobec znacznego jej zniszczenia, możliwe jest przede wszystkim poprzez badania konstrukcyjne i wymaga zastososowania innych od dotychczasowych narzędzi badawczych, 3.słabo rozpoznane obiekty budowlane o masywnej konstrukcji oraz rozbudowanym układzie wnętrz są charakterystyczne jedynie dla zabudowy późnoneolitycznego Çatahöyük. Çatahöyük stanowi jedno z najważniejszych stanowisk neolitycznych, co znalazło wyraz w umieszczeniu go na Liście UNESCO. Wszystkie ustalenia dotyczące historii prehistorycznego osadnictwa na tellu mają wpływ na rozumienie neolitu nie tylko w Anatolii, ale i całym Starym Świecie. Realizacja wnioskowanych prac pozwoli na: 1.włączenie archiwalnej dokumentacji rysunkowej z lat 60tych XX wieku w multidyscyplinarny i międzynarodowy proces interpretacji współcześnie pozyskiwanych danych, co w konsekwencji otworzy nowe mozliwości interpretacji neolitycznej organizacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej, 2.dostarczenie danych do kompleksowego programu datowania radiowęglowego, obejmującego całość neolitycznego układu, którego wyniki stanowić będą punkt referencyjny dla wszystkich tych, zajmujących się badaniami nad neolitem, 3.upowszechnienie nowego standardu opisu i dokumentacji obiektów wzniesionych z cegły mułowej opartego na analizie architektonicznej dostosowanej do specyfiki układów stratyfikacji neolitycznego tellu, Projekt wprowadza badania w nowym obszarze wiedzy o rozwoju myśli architektonicznej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ARCHITEKTURA CATALHOYUK
Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2014-07-01
Okres realizacji:
2014-07-01 - 2017-12-31
Kierownik projektu:
Marek Barański
Realizowany w:
Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Wartość projektu:
125 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy