Identyfikacja organicznych substancji barwiących stosowanych przez XIX-wiecznych polskich artystów. Badanie wpływu promieniowania UV na proces starzenia się barwników, identyfikacja produktów ich rozkładu. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja organicznych substancji barwiących stosowanych przez XIX-wiecznych polskich artystów. Badanie wpływu promieniowania UV na proces starzenia się barwników, identyfikacja produktów ich rozkładu.

Celem projektu badawczego jest identyfikacja organicznych substancji barwiących pochodzenia naturalnego i ewentualnie syntetycznych będących składnikami farb artystycznych, stosowanych przez wybitnych polskich malarzy w drugiej połowie XIX wieku. W ramach projektu opracowana zostanie metoda izolacji substancji barwiących z historycznych i modelowych farb malarskich oraz laków nieutartych ze spoiwem. Zoptymalizowane zostaną warunki prowadzenia procesu ekstrakcji, w tym zbadany zostanie wpływ zmian temperatury, czasu prowadzenia procesu, rodzaju i ilości stosowanego ekstrahenta (odczynnika chemicznego wspomagającego izolację substancji barwiących z laku i spoiwa malarskiego) na wydajność ekstrakcji oraz stan zachowania substancji barwiących. Ponadto, zoptymalizowane zostaną chromatograficzne warunki rozdzielenia substancji barwiących na poszczególne składniki oraz opracowana zostanie metoda ich identyfikacji. Na podstawie uzyskanych danych utworzona będzie szczegółowa baza danych barwników organicznych stosowanych w XIX wieku. Zawierać będzie ona bibliotekę spektrochromatogramów, widm mas oraz widm UV-Vis naturalnych i syntetycznych barwników organicznych zidentyfikowanych podczas analizy. Z wykorzystaniem starych receptur i dostępnych przepisów odnalezionych w źródłach historycznych sporządzone zostaną laki z wybranych wyciągów roślinnych (np. marzanny barwierskiej, rezedy żółtawej, drewna brazylijskiego i innych). Laki te, utarte ze spoiwem poddane zostaną procesom starzeniowym (naświetlaniu lampą UV) w komorze starzeniowej w celu określenia przypuszczalnych dróg rozkładu zawartych w nich organicznych substancji barwiących, jak i określeniu produktów ich fotodegradacji. Wyniki projektu będą publikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym z obszaru chemii konserwatorskiej i chemii analitycznej. Przedstawienie ujednoliconej metody identyfikacji barwików ułatwi wymianę informacji i wyników pomiędzy różnymi ośrodkami z dziedziny konserwacji obrazów. W efekcie projektu przygotowana zostanie praca doktorska.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/N/HS2/03310 z dnia 2016-02-22
Okres realizacji:
2016-02-22 - 2018-02-21
Kierownik projektu:
dr inż. Olga Otłowska
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
99 570.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy