Nanokompozyty oparte na polimerach przewodzących i materiałach węglowych do superkondensatorów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanokompozyty oparte na polimerach przewodzących i materiałach węglowych do superkondensatorów

Celem projektu jest synteza i charakterystyka nowych nanokompozytów składających się z polimeru elektroaktywnego (poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (pEDOT) oraz materiałów węglowych (nanorurek węglowych (CNTs) oraz nanopłatków grafenu (GNS)) jako potencjalnych materiałów elektrodowych do superkondensatorów. Polimery elektroaktywne charakteryzują się znaczną pseudopojemnością redoks oraz szybkim gromadzeniem i oddawaniem ładunku, dzięki czemu mają potencjalne zastosowanie w urządzeniach do magazynowania energii o wysokiej mocy takich jak superkondensatory. Dodatkowo, dzięki niemal metalicznej przewodności elektrycznej i elastyczności stosowane są jako przewodząca matryca do różnego rodzaju materiałów kompozytowych, mających szerokie zastosowanie – od elektrokatalizy przez fotowoltaikę po chemiczne źródła prądu. Materiały węglowe, ze względu na niską ceną, znaczną pojemność elektryczną oraz możliwość szybkiego elektrostatycznego gromadzenia ładunku na granicy faz elektroda-elektrolit, stosowane są w komercyjnie dostępnych kondensatorach elektrochemicznych. Połączenie dwóch materiałów, zdolnych do szybkiego ładowania/rozładowania i jednocześnie charakteryzujących się różnymi i wzajemnie się uzupełniającymi właściwościami elektrochemicznymi, może skutkować otrzymaniem kompozytu o ulepszonych cechach istotnych dla urządzeń magazynujących energię tj. zwiększona pojemność elektryczna, większa stabilność elektrochemiczna czy wydłużony cykl ładowania i rozładowania. W projekcie przewiduję się: i) syntezę kompozytów pEDOT/CNT i pEDOT/GNS na drodze elektrochemicznej oraz poprzez chemiczna polimeryzację, ii) szczegółową charakterystykę fizykochemiczną oraz elektrochemiczną oraz iii) dobór odpowiedniego elektrolitu (wodnego oraz aprotycznego) kompatybilnego z warstwa elektrodową. Projektowanie i synteza nowych nanomateriałów, charakteryzujących się zwiększona pojemnością elektryczną, stabilnością oraz dłuższym cyklem życia, mają istotne znaczenie dla udoskonalenia urządzeń do magazynowania energii elektrycznej obecnie dostępnych na rynku. W projekcie planowany jest zakup aparatury, służącej do pomiarów elektrochemicznych (potencjostat-galwanostat wraz z modułem do pomiaru impedancji), co w pewnym stopniu rozbuduje zaplecze aparaturowe Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo projekt przyczyni się do promocji uczelni poprzez przedstawienie wyników projektu na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikację ich w czasopismach o światowym zasięgu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
NanomatCap
Program finansujący:
Norweski Mechanizm Finansowy
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
Pol-Nor/209673/9/2013 z dnia 2013-08-27
Okres realizacji:
2013-09-01 - 2015-08-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka
Realizowany w:
Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego
Wartość projektu:
372 265.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 139 razy