Olejki eteryczne, propolis oraz nanocząstki srebra i miedzi jako alternatywa lub czynnik wspomagający dla konwencjonalnej terapii i profilaktyki infekcji wywołanych przez drożdże z rodzaju Candida - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Olejki eteryczne, propolis oraz nanocząstki srebra i miedzi jako alternatywa lub czynnik wspomagający dla konwencjonalnej terapii i profilaktyki infekcji wywołanych przez drożdże z rodzaju Candida

Znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego W ramach projektu przebadana zostanie duża liczba czynników o potencjalnej aktywności przeciwgrzybowej. Planowane jest dokładne określenie, które składniki odpowiedzialne są za aktywność biologiczną badanych produktów naturalnych poprzez analizę ich składu z wykorzystaniem chromatografii cieczowej bądź gazowej połączonej ze spektrometrią masową. Uzyskamy także wiedzę na temat możliwości stosowania badanych produktów naturalnych, ich składników oraz nanocząstek metali w kombinacjach ze stosowanymi aktualnie lekami. Ewentualne synergistyczne działanie badanych substancji z amfoterycyną B mogłoby stanowić postawę do stosowania AmB w niższych dawkach, co z kolei ograniczyłoby toksyczność takiej terapii. Z kolei w przypadku azoli i 5-fluorocytozyny, szczególnie istotne byłoby ograniczenie możliwości selekcji mutantów opornych na działanie tych leków. Realizacja projektu dostarczy także kompleksowej wiedzy dotyczącej wpływu badanych produktów na czynniki wirulencji (w tym także tworzenie biofilmu na powierzchniach biotycznych i abiotycznych). Znaczące dla rozwoju dyscypliny naukowej jest także bez wątpienia określenie ich wpływu na indukcję ekspresji genów kodujących pompy oporności wielolekowej jak i czynników wirulencji. Jednocześnie zaznaczyć należy, że projekt ma charakter badań podstawowych – celem jest zdobycie szczegółowej wiedzy na temat powyższych zagadnień. Zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce klinicznej, wymagałoby wykonania serii, dodatkowych, długotrwałych, kosztownych i pracochłonnych badań aplikacyjnych oraz z zakresu bezpieczeństwa ich stosowania w celu jednoznacznej eliminacji ewentualnych niekorzystnych oddziaływań na organizm człowieka. Wyniki uzyskane w ramach realizacji projektu wykażą czy takie badania aplikacyjne warto prowadzić i w przypadku, których produktów/substancji są one uzasadnione. Wyniki prowadzonych badań zostaną wykorzystane w pracy doktorskiej autora projektu. Z całą pewnością posłużą także do przygotowania publikacji z zakresu mikrobiologii (planowane są przynajmniej dwie publikacje w czasopismach wyróżnionych w bazie JCR). Brany pod uwagę jest także udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/15/N/NZ7/03021 z dnia 2015-09-25
Okres realizacji:
2015-09-25 - 2017-12-24
Kierownik projektu:
Katarzyna Magdalena Gucwa
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
112 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy