Pogłębienie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pogłębienie procesu internacjonalizacji na Politechnice Gdańskiej poprzez szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracyjnych oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych.

W trakcie warsztatów przeprowadzonych w okresie marzec-maj 2019, których celem było wypracowanie modelu rozwiązywania problemów w zakresie m.in. internacjonalizacji PG, wskazano potrzeby pracowników administracyjnych PG i studentów oraz wykładowców spoza Polski związane z procesem umiędzynarodowienia uczelni. Za najważniejsze z nich uznano te związane z barierą komunikacyjną (kulturową i językową) oraz brakiem równego dostępu do informacji dla wszystkich członków społeczności akademickiej, w tym obcokrajowców. W odpowiedzi na tak sformułowane potrzeby Wnioskodawca zaplanował w Projekcie działania, których głównym celem jest pogłębienie procesu na PG poprzez m.in.: organizację szkoleń z zakresu podnoszenie kompetencji międzykulturowych i językowych, opracowanie i wdrożenie dokumentów wewnętrznych PG w dwóch wersjach językowych oraz dostosowanie portalu wewnętrznego uczelni Moja PG do potrzeb obcokrajowców. Realizowane zadania będą skierowane do dwóch grup docelowych: pracowników administracyjnych PG zajmujących się bezpośrednią obsługą studentów i kadry z zagranicy oraz samych studentów i wykładowców spoza Polski studiujących/wykładających w języku angielskim. W wyniku podjętych działań, w których realizację zaangażowany będą m.in. DMWA, Dział Kształcenia, Dział Spraw Studenckich, Centrum Języków Obcych, Centrum Usług Informatycznych oraz ESN Gdańsk, pracownicy administracyjny zyskają kompetencje i narzędzia umożliwiające im sprawną obsługę obcokrajowców, z kolei studenci i kadra akademicka z zagranicy otrzymają wsparcie organizacyjne niezbędne w procesie integracji w nowym środowisku. Za najważniejsze korzyści z realizacji Projektu można uznać: zbudowanie silniejszej relacji pomiędzy członkami społeczności akademickiej oraz zintegrowanie działań pracowników różnych jednostek PG na rzecz poprawy jakości obsługi studentów i kadry z zagranicy.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Working on GUT relations
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Porozumienie:
PPI/WTP/2019/1/00029/U/00001 z dnia 2019-12-02
Okres realizacji:
2019-10-01 - 2021-09-30
Kierownik projektu:
mgr Maria Doerffer
Realizowany w:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Wartość projektu:
125 233.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy