Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu kablobetonowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu kablobetonowego

Abstrakt

W pracy poruszono tematykę analizy numerycznej i wymiarowania stropu kablobetonowego. Przedstawiono przykład obliczeniowy, w którym omówiono poszczególne etapy budowy modelu numerycznego w programie SOFiSTiK oraz wymiarowania stropu żelbetowego kablobetonowego budynku biurowo-usługowego zaprojektowanego w układzie płytowo-słupowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 206 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2020 Przegląd Budowlany)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 22 - 29,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A., Błochowiak A.: Analiza numeryczna i wymiarowanie stropu kablobetonowego// Przegląd Budowlany -,iss. 3 (2020), s.22-29
Bibliografia: test
 1. Kaufman S., Olszak W., Eimer C., Budownictwo Betonowe, tom III, Kon- struckje sprężone, Wydawnicywo Arkady, Warszawa, 1965
 2. Libby J. R., Modern Prestressed Concrete: Design Principles and Construc- tion Methods, Springer Science + Business Media, New York, 1990 otwiera się w nowej karcie
 3. Gerwick B. C. Jr., Construction of Prestressed Concrete Structures, John Wiley & Sons, INC., New York, 1993 otwiera się w nowej karcie
 4. Nawy E. G., Prestressed concrete: A fundamental approach, Prentice Hall, 1996
 5. Hewson N. R., Prestressed Concrete Bridges: Design and Construction, Thomas Telford Limited, London, 2003 otwiera się w nowej karcie
 6. Ajdukiewicz A., Mames J., Konstrukcje z betonu sprężonego, Stowarzy- szenie Producentów Cementu, Kraków, 2008
 7. Knauff M., Obliczanie konstrukcji żeletowych weług Eurokodu 2, Wydaw- nictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019
 8. Szydłowski R., Łabuzek B., Współczesne rozwiązania kablobetonowych konstrukcji sprężonych, XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektan- ta Konstrukcji, Szczyrk, 2018, str. 317-388
 9. Szydłowski R., Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności. Teoria, projektowanie, badania, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2019
 10. Hulimka J., O stosowanych w Polsce nietypowych rozwiązaniach dacho- wych dźwigarów kablobetonowych, Przegląd Budowlany 7-8/2019, str. 70-74 otwiera się w nowej karcie
 11. CEN. EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures -Part 1-1: General rules and rules for buildings, 2004 otwiera się w nowej karcie
 12. Chróścielewski J., Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Wprowadzenie do mode- lowania MES w programie SOFiSTiK, Wydawnictwo Politechniki Gdań- skiej, Gdańsk, 2016
 13. Radomski W., Oleszek R., Mossakowski P., O projektowaniu mostowych konstrukcji kablobetonowych w świetle PN-91/S-10042 i PN-EN 1992-1-1, Drogownictwo 7-8/2013, str. 199-209
 14. Machelski C., Modelowanie sprężenia mostów, Dolnośląskie Wydawnic- two Edukacyjne, Wrocław, 2010
 15. Oleszek R., Modelowanie mostowych konstrukcji sprężonych w środo- wisku MES SOFiSTiK, Mosty 5/2016, str. 38-44
 16. Ambroziak A., Grabski M., Sposoby przykładania obciążenia zmien- nego na konstrukcję płytowo-słupową (On the methods of live loads application to slab-column structures), Materiały Budowlane 1/2019, str. 80-82, https://doi.org/10.15199/33.2019.01.15 otwiera się w nowej karcie
 17. Starosolski W., Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inży- nierskich. Wybrane zagadnienia, t. I i II, Wydawnictwo Politechniki Ślą- skiej, Gliwice, 2009
 18. Ambroziak A., Grabski M., Analiza porównawcza metod oblicza- nia przebicia, Materiały Budowlane 17/2019, 52-55, https://doi. org/10.15199/33.2019.07.08 otwiera się w nowej karcie
 19. Płyty sprężone wieżowca Warsaw Spire -nowa iglica Warszawy, Nowo- czesne Budownictwo Inżynieryjne 4-5/2015, str. 106-107 otwiera się w nowej karcie
 20. Lorenc W., Doświadczenia z realizacji sprężenia zewnętrznego konstruk- cji mostów zespolonych, Inżynieria i Budownictwo 9/2016, str. 480-484
 21. Kasprzak A., Berger A., Nadolny A., Sprężenie zewnętrzne mostów stalo- wych, Inżynier Budownictwa 9/2015, str. 94-100
 22. Szydłowski R., Mieszczak M., Gdzie jest granica smukłości sprężonych płyt stropowych? O projekcie i badaniach stropów sprężonych w budynku Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, Konferencja Nauko- wo-Techniczna Konstrukcje Sprężone, Kraków, 2015, str. 1-12
 23. Owerko P., Wstęp Problemy związane z zachowaniem odpowiedniej geometrii trasy cięgien, Inżynieria i Budownictwo 9/2016, str. 477-479
 24. Madaj A., Mossor K., Korozja stali sprężającej w konstrukcjach kablobe- tonowych. Przyczyny, skutki, zapobieganie, Archiwum Instytutu Inży- nierii Lądowej 26/2018, str. 93-108, https://doi.org/10.21008/j.1897-40 07.2018.26.08. otwiera się w nowej karcie
 25. Jankowiak I., Madaj A., Przyczyny destrukcji wiaduktów drogowych ze sprężonych belek prefabrykowanych na przykładzie estakady miej- skiej, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 19/2015, str. 75-87
 26. Żółtowski K., Binczyk M., Awarie mostu Cłowego w Szczecinie, Materiały Budowlane 1/2018, str. 88-90, https://doi.org/10.15199/33.2018.01.26 otwiera się w nowej karcie
 27. Łukijaniuk B., Naprawy stropów kablobetonowych, XXVII Konferencja Naukowa Awarie Budowlane 2015, str. 641-648 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi