Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych

Abstrakt

Głównym celem pracy jest opracowanie modelu procesów psychologicznych -- od momentu otrzymania bodźca do momentu podjęcia adekwatnej reakcji -- zachodzących w mózgu człowieka (psychologia poznawcza), oraz teorii motywacji (potrzeb, popędów i emocji). Model, zaprezentowany w pracy nazwany Inteligentnym Systemem Decyzyjnym (ISD), może mieć zastosowanie w systemie sterowania jednostką autonomiczną (agentem). W rozprawie rozważa się budowę systemu składającego się z kilku równoległych procesów współdziałających ze sobą: poczynając od percepcji sensorycznej, poprzez spostrzeganie, uwagę, procesy pamięciowe, a kończąc na myśleniu. Procesy te zaprojektowano jako współbieżne, tak aby po pojawieniu się nowej informacji na wejściu systemu, można było szybko wygenerować reakcję. Systemy motywacyjne (potrzeby i emocje) przedstawione w pracy zostały najpełniej zweryfikowane w symulacji autonomicznego kierowcy.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Bibliografia: test
 1. na dogodne wyjaśnienie zagadnień związanych z reprezentacją wiedzy, a co za tym idzie - ze sposobem przetwarzania danych sensorycznych. Oryginalny naukowy wkład rozprawy można podsumować w następujących punktach: • przegląd i analiza zagadnień z zakresu psychologii poznawczej i teorii motywacji • porównanie aktualnie dostępnych robotów humanoidalnych (Kowalczuk i Czubenko, 2015) • przegląd rozwiązań z zakresu modelowania emocji (Kowalczuk i Czubenko, 2016) • analiza architektur kognitywnych (Kowalczuk i Czubenko, 2017a) • opracowanie odpowiednich modeli psychologii (Kowalczuk i Czubenko, 2010b, 2011a) • opracowanie algorytmów podejmowania decyzji agenta na podstawie potrzeb (Ko- walczuk i Czubenko, 2010a, 2011b; Kowalczuk et al., 2016) • zaprojektowanie mechanizmu ewolucji emocji związanej z postrzeganymi obiektami (Kowalczuk i Czubenko, 2013a, 2017b) • szczegółowe opracowanie mechanizmów uwagi agenta • implementacja systemu ISD w środowisku mikrorobotyckim (Kowalczuk i Czubenko, 2011b) • implementacja systemu xDriver w środowisku symulacyjnym (Czubenko et al., 2015). otwiera się w nowej karcie
 2. Udowodnione powyżej tezy pomocnicze pracy składają się w całość i pozwalają na stwierdzenie, że w ogólności model procesów psychologicznych człowieka może być pod- stawą budowy inteligentnego systemu decyzyjnego jednostek autonomicznych, co było głównym zamierzeniem niniejszej rozprawy. Spis rysunków otwiera się w nowej karcie
 3. Cztery temperamenty wg Galena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.2 Model procesów poznawczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 4. Spostrzeżenie jako wynik odbioru informacji sensorycznych. . . . . . . . . . 12
 5. Schematyczny diagram reprezentacji podwójnego kodowania. . . . . . . . . 13
 6. Droga selekcji informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 7. Teoria uwagi Broadbenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 8. Wielokrotny filtr uwagi Treisman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 9. Teoria łączonego filtru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
 10. Teoria alokacji zasobów Kahnemana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.10 Teoria alokacji zasobów Navona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 11. Graficzna reprezentacja świadomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 12. Model pamięci wg Atkinsona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 13. Model pamięci roboczej Baddeleya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 14. Mural reprezentujący wiedzę na Bibliotece Kongresu. . . . . . . . . . . . . . 28
 15. Przykład sieci semantycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 16. Rodzaje pamięci długotrwałej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
 17. Model pamięci Lehrla i Fishera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
 18. Fazy procesów pamięciowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 otwiera się w nowej karcie
 19. Krzywe zapominania Ebbinghausa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
 20. Uproszczona piramida potrzeb Maslowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 21. Procesy aktywacji emocji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 22. Diagram wielowymiarowej emocji Russella i Thayera. . . . . . . . . . . . . . 48 otwiera się w nowej karcie
 23. Model emocji Posenra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
 24. Kostka Lövheima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 25. Rozpięta parabolida emocji Plutchika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 26. Podział zjawisk emocjonalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 otwiera się w nowej karcie
 27. Zjawisko powszechnie zwane jako Uncanny Valley; prawa autorskie: Smur- rayinchester, Wikipedia Commons, GDFL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
 28. Przegląd robotów humanoidalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
 29. Roboty NAO, Aldebaran Robotics; prawa autorskie: J. Kemtchuaing, Al- debaran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
 30. Robot FLASH; prawa autorskie: Jan Kędzierski, Politechnika Wrocławska. . 62
 31. Model intelektu Guilforda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
 32. Architektura poznawcza LIDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
 33. Architektura kognitywna CLARION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 otwiera się w nowej karcie
 34. System poznawczy Soar w wersji 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 otwiera się w nowej karcie
 35. Wystawa samochodów przyszłości z 1939 roku w Nowym Yorku. . . . . . . 81 otwiera się w nowej karcie
 36. Klasyfikacja niebezpiecznych aktów drogowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 83
 37. Percepcja w ISD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 otwiera się w nowej karcie
 38. Wykrywanie krawędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
 39. Transformaty Hugh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 otwiera się w nowej karcie
 40. Wykrywanie narożników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
 41. Wykrywanie kleksów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
 42. Kaskada Haara wykrywająca twarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 otwiera się w nowej karcie
 43. Cechy charakterystyczne obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
 44. Skan dźwiękowy kanionu w morzu Czerwonym. . . . . . . . . . . . . . . . . 98
 45. Przykład prostego wrażenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4.10 Przykład wrażenia 'barwa'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
 46. Triangulacja i rozmiary figury płaskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
 47. Domyślne zbiory rozmyte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
 48. Rozmyte funkcje przynależności barw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 49. Stopień uogólnienia elementów poznawczych ISD. . . . . . . . . . . . . . . . 106
 50. Złożone wrażenie 'koloru osobnika'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 otwiera się w nowej karcie
 51. Podobieństwo wrażeń rozmytych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 52. Struktura spostrzeżeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
 53. Przykładowe drzewo semantyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
 54. Ścieżka informacji w ISD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
 55. Model pamięci agenta, przepływy oraz typy danych w systemie ISD. . . . . 123 otwiera się w nowej karcie
 56. Przykładowa zawartość pamięci sceny (widziana przez człowieka). . . . . . . 126
 57. Przykładowy wycinek pamięci sceny z obwiedniami obiektów. . . . . . . . . 127
 58. Model pamięci długotrwałej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
 59. Szczegółowy podział pamięci semantycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
 60. Uproszczony, schematyczny model abstrakcyjnej pamięci semantycznej. . . . 130 otwiera się w nowej karcie
 61. Wizualizacja przestrzenna pamięci semantycznej. . . . . . . . . . . . . . . . 131
 62. Model rozmyty potrzeby agenta w systemie ISD. . . . . . . . . . . . . . . . 139
 63. Funkcja skalująca funkcję wagi potrzeby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
 64. Robotycki odpowiednik piramidy Maslowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 65. Komponenty emocjonalne systemu ISD i relacje między nimi. . . . . . . . . 142
 66. Koło (części rzeczywistej) emocji systemu xEmotion. . . . . . . . . . . . . . 144
 67. Przekrój przez koło emocji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
 68. Graficzna ilustracja kwaternionów w Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 otwiera się w nowej karcie
 69. Liniowy model emocji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
 70. Funkcja przejścia od emocji liniowej do nastroju. . . . . . . . . . . . . . . . 147
 71. Sposób generowania stanów emocji (klasycznej i nastroju). . . . . . . . . . . 149
 72. Ewolucja klasycznej emocji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
 73. Trzeci 'wymiar' emocji klasycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
 74. Przykładowa potrzeba przy po długotrwałym wpływie nastroju. . . . . . . . 153
 75. Proces tworzenia komponentów emocjonalnych agenta. . . . . . . . . . . . . 154
 76. Uproszczony schemat mechanizmów myślenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
 77. Wyznaczanie celów agenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 otwiera się w nowej karcie
 78. Rozszerzenie koncepcji potrzeby o nowy wymiar. . . . . . . . . . . . . . . . 157
 79. Prezentacja norm [⋆ T ] i [⋆ S ] Einsteina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 otwiera się w nowej karcie
 80. Rozmyto-neuronowa sieć oceniająca zastosowanie reakcji. . . . . . . . . . . 161
 81. Prezentacja rozmytej implikacji Łukasiewicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 otwiera się w nowej karcie
 82. Prezentacja norm [ * T ] i [ * S ] Łukasiewicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 otwiera się w nowej karcie
 83. Przykładowe zastosowanie MPP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
 84. Robot qFix firmy KTB mechatronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
 85. Algorytm wyboru kolejnej reakcji w ISD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
 86. Część pamięci semantycznej agenta xDriver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
 87. Prędkość pojazdu sterowanego przez xDrivera. . . . . . . . . . . . . . . . . 186 5.5 Ostre wartości potrzeb xDrivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
 88. Prędkość samochodu sterowanego przez kontroler PI. . . . . . . . . . . . . . 188 5.7 Prędkość xDrivera podczas symulacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.8 Ewolucja emocji xDrivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 5.9 Ewolucja składowych emocjonalnych w czasie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5.10 Szczegóły (przybliżenie) ewolucji zmiennych emocjonalnych. . . . . . . . . . 192 5.11 Okno ekspozycji obiektów skojarzonych z emocjami. . . . . . . . . . . . . . 193
 89. Spis tablic otwiera się w nowej karcie
 90. Gra jednoosobowa przedstawiająca problem czujności. . . . . . . . . . . . . 20
 91. Zestawienie emocji podstawowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
 92. Zestawienie cech robotów humanoidalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 93. Emocja, a zmienne ocennye w teorii OCC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
 94. Porównanie systemów obliczeniowych emocji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
 95. Porównanie architektur kognitywnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
 96. Tworzenie złożonego wrażenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
 97. Relacje pierwotne i operacje na spostrzeżeniach. . . . . . . . . . . . . . . . . 117
 98. Sposób wyliczania nastroju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
 99. Mapowanie elementarnych elementów ISD do DL. . . . . . . . . . . . . . . 165
 100. Mapowanie złożonych elementów ISD do DL. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
 101. Reakcje agenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 otwiera się w nowej karcie
 102. Esytmacja stanu agenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 otwiera się w nowej karcie
 103. Efekt działania FNN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
 104. Symulacja xDriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 105. Lista reguł wpływu środowiska na system potrzeb agenta. . . . . . . . . . . 185
 106. Reakcje i emocje agenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 otwiera się w nowej karcie
 107. Scenariusz obiektów z kontekstem emocjonalnym. . . . . . . . . . . . . . . . 192
 108. Bibliografia otwiera się w nowej karcie
 109. Adamy, J. i Kempf, R. (2003). Regularity and chaos in recurrent fuzzy systems. Fuzzy Sets and Systems, 140(2):259- 284. otwiera się w nowej karcie
 110. Agarwal, M. i Goel, S. (2014). Expert system and it's requirement engineering process. In International Conference on Recent Advances and Innovations in Engineering, pages 1-4. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 111. Agrawal, T. i Gopinath, D. (2013). Localization using relative mapping technique for mobile soccer robots. In International Conference on Communication and Signal Processing, pages 265-269. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 112. Albertazzi, L., van Tonder, G. J., i Vishwanath, D., editors (2010). Perception Beyond Inference: The Information Content of Visual Processes. MIT Press. otwiera się w nowej karcie
 113. Allport, G. W. (1937). Personality: A Psychological Interpretation. H. Holt and Company.
 114. Alsop, S. (2005). Beyond Cartesian Dualism: Encountering Affect in the Teaching and Learning of Science., volume 26. Springer Science & Business Media. otwiera się w nowej karcie
 115. Althoff, M., Stursberg, O., i Buss, M. (2009). Model-Based probabilistic collision detection in autonomous driving. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 10(2):299-310. otwiera się w nowej karcie
 116. Anderson, M. L. (2003). Embodied cognition: A field guide. Artificial Intelligence, 149(1):91-130. otwiera się w nowej karcie
 117. Aristotele (350a). Poetics. The Internet Classics Archive. otwiera się w nowej karcie
 118. Aristotele (350b). Rhetoric. The Internet Classics Archive. otwiera się w nowej karcie
 119. Aristotle (40). Organon. In Corpus Aristotelicum, pages 1a-184a. otwiera się w nowej karcie
 120. Arkin, R. C. (1998). Behavior-Based Robotics. MIT Press, Cambridge, MA.
 121. Armstrong, D. M. (1981). What is consciousness? In The Nature of Mind. Cornell University Press.
 122. Arnold, M. B. (1960). Emotion and Personality. Columbia University Press, New York.
 123. Arnold, M. B. i Gasson, J. A. (1954). The Human Person. An Approach to an Integral Theory of Personality. The Ronald Press Company, New York.
 124. Arons, B. (1992). A review of the cocktail party effect. MIT Media Lab., Cambridge. otwiera się w nowej karcie
 125. Ashby, W. R. (1960). Design for a brain; the origin of adaptive behavior. Wiley, New York. otwiera się w nowej karcie
 126. Ashton, M. C. i Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and Social Psychology Review : An Official Journal of the Society for Personality and Social Psychology, Inc, 11(2):150-66. otwiera się w nowej karcie
 127. Asimov, I. (1951). I, Robot. Random House Incorporated. otwiera się w nowej karcie
 128. Atkinson, R. C. i Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. In Spence, K. W. i Spence, J. T., editors, The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, chapter 2, pages 89 --105. New York: Academic Press. otwiera się w nowej karcie
 129. Atkinson, R. C. i Shiffrin, R. M. (1971). The control of short-term memory. Scientific American, 224(2):82-90. otwiera się w nowej karcie
 130. Atmanspacher, H. (2011). Quantum approaches to consciousness. In Zalta, E. N., editor, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University, summer 201 edition. otwiera się w nowej karcie
 131. Averbach, E. i Coriell, A. S. (1961). Short-Term memory in vision. Bell System Technical Journal, 40(1):309-328. otwiera się w nowej karcie
 132. Baader, F. (2003). The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications. Cambridge Uni- versity Press. otwiera się w nowej karcie
 133. Baader, F., McGinness, D., Nardi, D., i Patel-Schneider, P. F. (2010). The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications. Cambridge university press. otwiera się w nowej karcie
 134. Baccour, L., Alimi, A. M., i John, R. I. (2014). Some notes on fuzzy similarity measures and application to classification of shapes, recognition of arabic sentences and mosaic. International Journal of Computer Science, 41(2). otwiera się w nowej karcie
 135. Baddeley, A. (1996). Exploring the central executive. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 49A(1):5- 28. otwiera się w nowej karcie
 136. Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4(11):417-423. otwiera się w nowej karcie
 137. Baddeley, A. (2004). The psychology of memory. In Baddeley, A. D., Kopelman, M. D., i Wilson, B. A., editors, The Essential Handbook of Memory Disorders for Clinicians, pages 1-13. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 138. Baddeley, A., Thomson, N., i Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of short-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 14(6):575-589. otwiera się w nowej karcie
 139. Baddeley, A. D. (1966). Short-term memory for word sequences as a function of acoustic, semantic and formal similarity. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 18(4):362-365. otwiera się w nowej karcie
 140. Baddeley, A. D. (2001). Is working memory still working? The American Psychologist, 56(11):851-64. otwiera się w nowej karcie
 141. Baddeley, A. D. i Hitch, G. (1974). Working memory. In The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, volume 8, pages 47-89. Academic Press, New York. otwiera się w nowej karcie
 142. Bahrick, H. P. (1984). Fifty years of second language attrition: implications for programmatic research. The Modern Language Journal, 68(2):105-118. otwiera się w nowej karcie
 143. Bahrick, H. P. (2000). Long-term maintenance of knowledge. In Tulving, E. i Craik, F. I. M., editors, The Oxford Handbook of Memory, pages 347-362. New York: Oxford University Press.
 144. Bai, L. i Liu, M. (2011). Fuzzy sets and similarity relations for semantic web service matching. Computers & Mathematics With Applications, 61(8):2281-2286. otwiera się w nowej karcie
 145. Ballard, P. B. (1913). Obliviscence and reminiscence. British Journal of Psychology, 1(2).
 146. Barnich, O. i Droogenbroeck, M. V. (2015). ViBe : A universal background subtraction algorithm for video sequences. IEEE Transactions on Image Processing, 20(6):1709-1724. otwiera się w nowej karcie
 147. Baron, J. (2008). Thinking and Deciding. Cambridge University Press, fourth edition. otwiera się w nowej karcie
 148. Bateson, M., Desire, S., Gartside, S. E., i Wright, G. A. (2011). Agitated honeybees exhibit pessimistic cognitive biases. Current Biology : CB, 21(12):1070-1073. otwiera się w nowej karcie
 149. Batson, C. (1990). Affect and altruism. In Moore, B. S. i Isen, A. M., editors, Affect and Social Behavior, pages 89-126. Cambridge University Press.
 150. Becker-Asano, C. (2008). WASABI: Affect Simulation for Agents With Believable Interactivity. PhD thesis, Faculty of Technology, University of Bielefeld. otwiera się w nowej karcie
 151. Becker-Asano, C. (2014). WASABI for affect simulation in human-computer interaction. In Proc. International Workshop on Emotion Representations and Modelling for HCI Systems.
 152. Becker-Asano, C. i Wachsmuth, I. (2010). WASABI as a case study of how misattribution of emotion can be modelled computationally. In Scherer, K. R., Banziger, T., i Roesch, E., editors, A Blueprint for Affective Computing: A Sourcebook and Manual, pages 179-193. Oxford University Press, Inc.
 153. Beg, I. i Ashraf, S. (2009). Similarity measures for fuzzy sets. Applied and Computational Mathematics, 8:192-202. otwiera się w nowej karcie
 154. Belta, C., Bicchi, A., Egerstedt, M., Frazzoli, E., Klavins, E., i Pappas, G. J. (2007). Symbolic planning and control of robot motion. IEEE Robotics and Automation Magazine, 14(1):61-71. otwiera się w nowej karcie
 155. Bengtsson, J. (2001). Adaptive Cruise Control and Driver Modeling. Number November. Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology.
 156. Bennett, C. C. i Doub, T. W. (2016). Artificial intelligence in behavioral and mental health care. In Luxton, D. D., editor, Artificial Intelligence in Behavioral and Mental Health Care, chapter 2, pages 27-51. Elsevier. otwiera się w nowej karcie
 157. Berlyne, D. E. (1960). Conflict, Arousal, and Curiosity. McGraw-Hill series in psychology. McGraw-Hill.
 158. Berlyne, D. E. (1965). Structure and direction in thinking. Number 2. John Wiley, Oxford, England. Berry, C. J., Shanks, D. R., i Henson, R. N. A. (2008). Aunitary signal-detection model of implicit and explicit memory. Trends in Cognitive Sciences, 12(10):367-73.
 159. Bezdek, J. C., Keller, J., Krisnapuram, R., i Pal, N. (2006). Fuzzy Models and Algorithms for Pattern Recognition and Image Processing, volume 4. Springer Science & Business Media. otwiera się w nowej karcie
 160. Biddle, S., Fox, K. R., i Boutcher, S. H. (2000). Physical Activity and Psychological Well-Being. Psychology Press, London. otwiera się w nowej karcie
 161. Blatt, S. i Stein, M. (1959). Efficiency in problem solving. The Journal of Psychology, 48:193-213. otwiera się w nowej karcie
 162. Blumberg, B. (1996). Old Tricks, New Dogs: Ethology and Interactive Creatures. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology.
 163. Bocheński, J. i Judycki, S. (1992). Współczesne Metody Myślenia. ydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W. Drodze.
 164. Bogue, R. (2010). Brain-computer interfaces: control by thought. Industrial Robot: An International Journal, 37(2):126-132. otwiera się w nowej karcie
 165. Borst, A. i Egelhaaf, M. (1989). Principles of visual motion detection. Trends in Neurosciences, 12(8):297-306. otwiera się w nowej karcie
 166. Boucenna, S., Narzisi, A., Tilmont, E., Muratori, F., Pioggia, G., Cohen, D., i Chetouani, M. (2014). Interactive technologies for autistic children: A review. Cognitive Computation. otwiera się w nowej karcie
 167. Bousfield, W. (1953). The occurrence of clustering in the recall of randomly arranged associates. The Journal of General Psychology, 49(2):229-240. otwiera się w nowej karcie
 168. Boyn, S., Grollier, J., Lecerf, G., Xu, B., Locatelli, N., Fusil, S., Girod, S., Carrétéro, C., Garcia, K., Xavier, S., Tomas, J., Bellaiche, L., Bibes, M., Barthélémy, A., Saïghi, S., i Garcia, V. (2017). Learning through ferroelectric domain dynamics in solid-state synapses. Nature Communications, 8:14736. otwiera się w nowej karcie
 169. Bradley, M. M., Greenwald, M. K., Petry, M. C., i Lang, P. J. (1992). Remembering pictures: pleasure and arousal in memory. Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition, 18(2):379-90. otwiera się w nowej karcie
 170. Bradski, G. i Kaehler, A. (2008). Learning OpenCV. O'Reilly Media, Inc.
 171. Braine, M. D. (1978). On the relation between the natural logic of reasoning and standard logic. Psychological Review, 85(1):1-21. otwiera się w nowej karcie
 172. Brandstein, M. S. i Silverman, H. F. (1997). Apractical methodology for speech source localization with microphone arrays. Computer Speech & Language, 11(2):91-126. otwiera się w nowej karcie
 173. Breazeal, C. (1999). Robot in society: friend or appliance? In Agents99 Workshop on Emotion-Based Agent Architectures, pages 18-26, Seattle, WA. otwiera się w nowej karcie
 174. Breazeal, C. i Scassellati, B. (1999). A context-dependent attention system for a social robot. In International Joint Conference on Artificial Intelligence, pages 1146-1151, Stockholm, Sweden.
 175. Breland, S., McKinney, D., Parry, D., i Peachey, C. (2012). NRL designs robot for shipboard firefighting. Naval Research Laboratory. SPECTRA, 1:8-10.
 176. Brim, N., Orville, G., i Glass, D. C. (1962). Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of Thinking. Stanford University Press.
 177. Broadbent, D. E. (1957). Amechanical model for human attention and immediate memory. Psychological Review, 64(3):205-2015. otwiera się w nowej karcie
 178. Broadbent, D. E. (1958). Perception and Communication. Pergamon Press, London. otwiera się w nowej karcie
 179. Broadbent, D. E. i Gregory, M. (1964). Stimulus set and response set: the alternation of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 16(4):309-317. otwiera się w nowej karcie
 180. Broadbent, E., Stafford, R., i MacDonald, B. (2009). Acceptance of healthcare robots for the older population: review and future directions. International Journal of Social Robotics, 1(4):319-330. otwiera się w nowej karcie
 181. Brooks, J. G. i Brooks, M. G. (1999). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms. ASCD.
 182. Brooks, R. (1991a). Intelligence without reason. In International Joint Conference on Artificial Intelligence, pages 569-595, Sydney. otwiera się w nowej karcie
 183. Brooks, R. A. (1991b). Intelligence without representation. Artificial Intelligence, 47(1-3):139-159. otwiera się w nowej karcie
 184. Bruner, J. S. (1973). Beyond the Information Given: Studies in the Psychology of Knowing. W W Norton & Company Incorporated.
 185. Bugelski, B. R. i Alampay, D. A. (1961). The role of frequency in developing perceptual sets. Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne De Psychologie, 15(4):205-211. otwiera się w nowej karcie
 186. Bui, T., Heylen, D., Poel, M., i Nijholt, A. (2002). ParleE: an adaptive plan based event appraisal model of emotions. In KI 2002: Advances in Artificial Intelligence, pages 1-9. Springer. otwiera się w nowej karcie
 187. Buller, A. (1998). Sztuczny Mózg: To Już Nie Fantazje. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 188. Buschman, T. i Miller, E. (2007). Top-down versus bottom-up control of attention in the prefrontal and posterior parietal cortices. Science, 315(1860):1860-1862. otwiera się w nowej karcie
 189. Buss, D. (2008). Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind. Pearson, 3rd edition. otwiera się w nowej karcie
 190. Cacciabue, P. C. i Carsten, O. (2010). Asimple model of driver behaviour to sustain design and safety assessment of automated systems in automotive environments. Applied Ergonomics, 41(2):187-97. otwiera się w nowej karcie
 191. Cakmak, M. i Thomaz, A. (2012). Designing robot learners that ask good questions. In 7th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI), pages 17-24, Boston, MA. otwiera się w nowej karcie
 192. Calado, J., S da Costa, J., Bartys, M., i Korbicz, J. (2006). FDI approach to the DAMADICS benchmark problem based on qualitative reasoning coupled with fuzzy neural networks. Control Engineering Practice, 14(6 SPEC. ISS.). otwiera się w nowej karcie
 193. Campbell, J. I. D. (2005). Handbook of Mathematical Cognition. Psychology Press. otwiera się w nowej karcie
 194. Canny, J. (1986). AComputational approach to edge detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-8(6):679-698. otwiera się w nowej karcie
 195. Carr, T. H., McCauley, C., Sperber, R. D., i Parmelee, C. M. (1982). Words, pictures, and priming: on semantic activation, conscious identification, and the automaticity of information processing. Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance, 8(6):757-777. otwiera się w nowej karcie
 196. Carver, L. J. i Bauer, P. J. (2001). The dawning of a past: the emergence of long-term explicit memory in infancy. Journal of Experimental Psychology. General, 130(4):726-45. otwiera się w nowej karcie
 197. Casucci, M., Marchitto, M., i Cacciabue, P. C. (2010). Anumerical tool for reproducing driver behaviour: experiments and predictive simulations. Applied Ergonomics, 41(2):198-210. otwiera się w nowej karcie
 198. Cave, K. R. i Wolfe, J. M. (1990). Modeling the role of parallel processing in visual search. Cognitive Psychology, 22(2):225-271. otwiera się w nowej karcie
 199. Chao, C., Lee, J., Begum, M., i Thomaz, A. (2011). Simon plays simon says: the timing of turn-taking in an imitation game. In Ro-Man, 2011 Ieee, pages 235 -240. otwiera się w nowej karcie
 200. Chao, C. i Thomaz, A. (2012). Timing in multimodal turn-taking interactions: control and analysis using timed petri nets. Journal of Human-Robot Interaction, 1(1):4-25. otwiera się w nowej karcie
 201. Chen, H., Peng, J., Zhou, Y., Li, L., i Pan, Z. (2014). Extreme learning machine for ranking: generalization analysis and applications. Neural Networks. otwiera się w nowej karcie
 202. Chen, L., Bechkoum, K., i Clapworthy, G. (2001). Equipping a lifelike animated agent with a mind. In Springer, editor, Intelligent Virtual Agents Lecture Notes in Computer Science, Intelligent Virtual Agents, pages 72-85. otwiera się w nowej karcie
 203. Cherry, C. E. (1953). Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears. The Journal of the Acoustical Society of America, 25(5):975-979. otwiera się w nowej karcie
 204. Cherry, K. (2014). Theories of Motivation: A Closer Look at Some Important Theories of Motivation. otwiera się w nowej karcie
 205. Chomsky, N. (1967). A review of B. F. skinner's verbal behavior. In Jakobovits, L. A. i Miron, M. S., editors, Readings in the Psychology of Language, pages 142-143. Prentice-Hall. otwiera się w nowej karcie
 206. Chown, E., Jones, R., i Henninger, A. (2002). An architecture for emotional decision-making agents. In Proceedings of the First International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems: Part 1, pages 352-353, Bologna. ACM. otwiera się w nowej karcie
 207. Christianson, S. i Engelberg, E. (1999). Organization of emotional memories. In Dalgleish, T. i Power, M., editors, The Handbook of Cognition and . . . , chapter 11, pages 211-227. Wiley & Sons. otwiera się w nowej karcie
 208. Chudziak, P. (2015). Analiza Ekspresji Miniki Ludzkiej Twarzy Za Pomoca Komputer. PhD thesis, Gdańsk Uni- versity of Technology. otwiera się w nowej karcie
 209. Chybiński, A. (2012). Linguabot Prezentacyjny Awatar Z Komunikacja Werbalna. praca magisterska, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland.
 210. Clements, G. (1985). The geometry of phonological features. Phonology, 2(1):225-252. otwiera się w nowej karcie
 211. Cohen, G., Kiss, G., i Voi, M. E. L. (1993). Memory: Current Issues. Open University Press, Buckingham.
 212. Conrad, R. (1963). Acoustic confusions and memory span for words. Nature, 197(4871):1029-1030. otwiera się w nowej karcie
 213. Coombs, C. H., Dawes, R. M., i Tversky, A., editors (1970). Mathematical Psychology: An Elementary Introduction. Prentice-Hall.
 214. Cowan, N. (1995). Attention and Memory. Oxford University Press. otwiera się w nowej karcie
 215. Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity. The Behavioral and Brain Sciences, 24(1):87-114. otwiera się w nowej karcie
 216. Coward, L. i Sun, R. (2004). Criteria for an effective theory of consciousness and some preliminary attempts. Consciousness and Cognition, 13(2):268-301. otwiera się w nowej karcie
 217. Craik, F. i Watkins, M. (1973). The role of rehearsal in short-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 12(6):599-607. otwiera się w nowej karcie
 218. Craik, F. I. M. i Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11(6):671-684. otwiera się w nowej karcie
 219. Crowder, R. G. i Morton, J. (1969). Precategorical acoustic storage (PAS). Perception & Psychophysics, 5(6):365- 373. otwiera się w nowej karcie
 220. Cruttenden, A. (2008). Gimson's Pronunciation of English. Hodder Arnold Publication. Routledge, 7 edition. otwiera się w nowej karcie
 221. Cutler, R. i Davis, L. (2000). Robust real-time periodic motion detection, analysis, and applications. IEEE Trans- actions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(8):781-796. otwiera się w nowej karcie
 222. Czogala, E. i Leski, J. (2000). Fuzzy and neuro-fuzzy intelligent systems. otwiera się w nowej karcie
 223. Czubenko, M., Ordys, A., i Kowalczuk, Z. (2015). Autonomous driver based on intelligent system of decision-making. Cognitive Computation, 7(5):569-581. otwiera się w nowej karcie
 224. Czyżewski, A., Dalka, P., Kunka, B., Kupryjanow, A., Lech, M., i Odya, P. (2014). Multimodal human-computer interfaces based on advanced video and audio analysis. In Hippe, Z. S., Kulikowski, J. L., Mroczek, T., i Wtorek, J., editors, Human-Computer Systems, volume 300 of Advances in Intelligent Systems and Computing, pages 87-102. Springier. otwiera się w nowej karcie
 225. D'Agostino, M. (1999). Tableau methods for classical propositional logic. In D'Agostino, M., Gabbay, D., Hähnle, R., i Posegga, J., editors, Handbook of Tableau Methods, chapter 2, pages 45-123. Springer Netherlands. otwiera się w nowej karcie
 226. Dalka, P. (2006). Detection and segmentation of moving vehicles and trains using gaussian mixtures, shadow detection and morphological processing. Mg&v, 15(3):339-348.
 227. Dalka, P. (2012). Multi-camera vehicle tracking using local image features and neural networks. In On Multimedia Communications, Services and Security, pages 58-67. otwiera się w nowej karcie
 228. Dalka, P. i Czyżewski, A. (2010). Vehicle classification based on soft computing algorithms. Rough Sets and Current Trends in Computing, pages 70-79. otwiera się w nowej karcie
 229. Damasio, A. (1994). Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Gosset/Putnam, New York.
 230. Damjanovic, V., Kravcik, M., i Devedzic, V. (2005). eQ: an adaptive educational hypermedia-based BDI agent system for the semantic web. In Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, pages 421-423. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 231. Damon, J. (1999). Properties of ridges and cores for two-dimensional images. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 10(2):163-174. otwiera się w nowej karcie
 232. Daniel, B., Korondi, P., i Thomessen, T. (2013). New approach for industrial robot controller user interface. In IECON 2013 -39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, pages 7831-7836. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 233. Daniels, K., Toth, J., i Jacoby, L. (2006). The aging of executive functions. In Bialystok, E. i Craik, F. I. M., editors, Lifespan Cognition: Mechanisms of . . . , pages 96-111. Oxford University Press, New York.
 234. Darwin, C. (1872). The Expression of the Emotions in Man and Animals. John Murray, London. otwiera się w nowej karcie
 235. Davidson, R. J. (1992). Anterior cerebral asymmetry and the nature of emotion. Brain and Cognition, 20(1):125-51. otwiera się w nowej karcie
 236. Davis, D. N. i Lewis, S. C. (2003). Computational models of emotion for autonomy and reasoning. Informatica, 27(2):157-164.
 237. Davis, L. (1975). Asurvey of edge detection techniques. Computer Graphics and Image Processing, 4(3):248--270. otwiera się w nowej karcie
 238. De Berg, M., Van Kreveld, M., Overmans, M., i Schwarzkopf, O. (2007). Geometria Obliczeniowa. Algorytmy I Zastosowania. WNT Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 239. De Graaf, M. M. A., Allouch, S. B., i Klamer, T. (2015). Sharing a life with harvey: exploring the acceptance of and relationship-building with a social robot. Computers in Human Behavior, 43:1-14. otwiera się w nowej karcie
 240. De Silva, L. i Ekanayake, H. (2008). Behavior-based robotics and the reactive paradigm a survey. In International Conference on Computer and Information Technology, pages 36-43, Khulna.
 241. Demir, M. i Ç avuşoglu, A. (2012). Anew driver behavior model to create realistic urban traffic environment. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 15(3):289-296. otwiera się w nowej karcie
 242. Descartes, R. (1960). Discourse on Method and Meditations. The Liberal Arts Press, New York. otwiera się w nowej karcie
 243. Descartes, R. (1989). Passions of the Soul. Hackett Publishing Company, Inc.
 244. Deutsch, J. A. i Deutsch, D. (1963). Some theoretical considerations. Psychological Review, 70:80-90. otwiera się w nowej karcie
 245. Deutsch, J. A., Deutsch, D., Lindsay, P. H., i Treisman, A. M. (1967). Comments and reply on śelective attention: perception or response? The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 19(4):362-7. otwiera się w nowej karcie
 246. Deutsch, T., Muchitsch, C., Zeilinger, H., Bader, M., Vincze, M., i Lang, R. (2011). Cognitive decision unit applied to autonomous biped robot NAO. In 9th IEEE International Conference on Industrial Informatics, pages 75-80, Caparica, Lisbon. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 247. Dewey, J. (1910). How We Think. D.C. Heath & Company, Mineola, N.Y. otwiera się w nowej karcie
 248. Dias, J., Mascarenhas, S., i Paiva, A. (2014). Fatima modular: towards an agent architecture with a generic appraisal framework. In Emotion Modeling, volume 8750 of Lecture Notes in Computer Science, pages 44-56. Springer. otwiera się w nowej karcie
 249. Dias, J. A. (2005). FearNot!: Creating Emotional Autonomous Synthetic Characters for Emphatic Interactions. PhD thesis, Lisbon: Instituto Superior T{é}cnico, Lisbon, Portugal.
 250. Domańska, Ł. (1997). Zaburzenia uwagi u osób z dysfunkcjami mózgowymi. In Kadzielawa, A. i Herzyk, D., editors, Zwiazek Mózg-Zachowanie W Ujȩciu Neuropsychologii Klinicznej, pages 89-110. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 251. Donini, F. M. i Massacci, F. (2000). EXPtime tableaux for ALC. Artificial Intelligence, 124(1):87-138. otwiera się w nowej karcie
 252. Dorner, D. i Hille, K. (1995). Artificial souls: motivated emotional robots. In International Conference on Systems, Man and Cybernetics, volume 4, pages 3828-3832. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 253. Driver, J. i McLeod, P. (1992). Reversing visual search asymmetries with conjunctions of movement and orientation. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18(1):22-33. otwiera się w nowej karcie
 254. Drzewiecki, M. i Kowalczuk, Z. (2007). Prototyp biomanipulatora -protezy rȩki. In XV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka I Inżynieria Biomedyczna, Wrocław.
 255. Du, P. i Liu, H.-y. (2010). Study on air combat tactics decision-making based on bayesian networks. In 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering, pages 252-256, Chengdu. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 256. Dubois, D. i Prade, H. (1991). Fuzzy sets in approximate reasoning. Fuzzy Sets and Systems, 40(1):143-202. otwiera się w nowej karcie
 257. Duda, R. O. i Hart, P. E. (1973). Pattern Classification and Scene Analysis. Wiley-Interscience, Oxford. otwiera się w nowej karcie
 258. Duncan, J. i Humphreys, G. (1992). Beyond the search surface: visual search and attentional engagement. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 18(2):578-588. otwiera się w nowej karcie
 259. Ebbinghaus, H. (1885). Memory: A Contribution to Experimental Psychology. Teachers College, New York. otwiera się w nowej karcie
 260. Eemeren, F., Garssen, B., i Meuffels, B. (2009). Fallacies and judgments of reasonableness: empirical research concerning the pragma-dialectical discussion rules, volume 16. Springer Science & Business Media.
 261. Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition & Emotion, 6(3-4):169-200. otwiera się w nowej karcie
 262. Ekman, P. (2009). Telling Lies. Clues to Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage. W. W. Norton & Company.
 263. Ekman, P., Friesen, W. V., i Ellsworth, P. (2013). What emotion categories or dimensions can observers judge from facial behavior? In Goldstein, A. P. i Krasner, L., editors, Emotion in the Human Face: Guidelines for Research and an Integration of Findings, pages 57-67. Elsevier Science. otwiera się w nowej karcie
 264. El-Nasr, M. S., Yen, J., i Ioerger, T. R. (2000). Flame -fuzzy logic adaptive model of emotions. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 3(3):219-257. otwiera się w nowej karcie
 265. Elliott, C. D. (1992). The Affective Reasoner: Aprocess Model of Emotions in a Multi-Agent System. PhD thesis, Northwestern University, Chicago.
 266. Ellis, A., Abrams, M., i Abrams, L. D. (2008). Personality Theories: Critical Perspectives. SAGE Publications, Inc;, 1st edition. otwiera się w nowej karcie
 267. Endo, N. i Takanishi, A. (2011). Development of whole-body emotional expression humanoid robot for adl-assistive RT services. Journal of Robotics and Mechatronics, 23(6):969-977. otwiera się w nowej karcie
 268. Engler, B. (2008). Personality Theories. Cengage Learning. otwiera się w nowej karcie
 269. Ericsson, K. A. i Kintsch, W. (1995). Long-term working memory. Psychological Review, 102(2):211-45. otwiera się w nowej karcie
 270. Ericsson, K. A. i Simon, H. A. (1993). Protocol Analysis -Rev'd Edition: Verbal Reports as Data. A Bradford Book.
 271. Eriksen, C. W. i Colegate, R. L. (1971). Selective attention and serial processing in briefly presented visual displays. Perception & Psychophysics, 10(5):321-326. otwiera się w nowej karcie
 272. Eriksen, C. W. i Collins, J. F. (1967). Some temporal characteristics of visual pattern perception. Journal of Experimental Psychology, 74(4):476-484. otwiera się w nowej karcie
 273. Eysneck, M. W. i Keane, M. T. (2000). Cognitive Psychology: A Student's Handbook. Psychology Press, Hove, East Sussex, 4th edition. otwiera się w nowej karcie
 274. Fakoor, M., Kosari, A., i Jafarzadeh, M. (2016). Humanoid robot path planning with fuzzy markov decision processes. Journal of Applied Research and Technology, 14(5):300-310. otwiera się w nowej karcie
 275. Farina, D., Jiang, N., i Rehbaum, H. (2014). The extraction of neural information from the surface EMG for the control of upper-limb prostheses: emerging avenues and challenges. On Neural Systems . . . . otwiera się w nowej karcie
 276. Feynman, R., Leighton, R., i Sands, M. (2013). The Feynman Lectures on Physics, Desktop Edition, volume 1. Basic Books.
 277. Figueiredo, R., Dias, J., i Paiva, A. (2006). Shaping emergent narratives for a pedagogical application. Narrative and Interactive Learning Environments, pages 27-36.
 278. Fisher, R. P. i Craik, F. I. (1977). Interaction between encoding and retrieval operations in cued recall. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 3(6):701-711. otwiera się w nowej karcie
 279. Flemmer, R. C. (2010). A scheme for an embodied artificial intelligence. In 2009 4th International Conference on Autonomous Robots and Agents, pages 1-9. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 280. Flett, G. L. (2014). Personality Theory and Research: An International Perspective. Wiley Global Education.
 281. Fludd, R. (1619). De triplici animae in corpore visione, volume 2.
 282. Fodor, J. A. (1983). The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. The MIT Press, Cambridge.
 283. Fodor, J. C. (1991). On fuzzy implication operators. Fuzzy Sets and Systems, 42(3):293-300. otwiera się w nowej karcie
 284. Fodor, J. C. (1995). Contrapositive symmetry of fuzzy implications. Fuzzy Sets and Systems, 69:141-156. otwiera się w nowej karcie
 285. Foucault, M. (1928). Les inhibitions internes de fixation. Année Psychologique, 29:92-112. otwiera się w nowej karcie
 286. Franklin, S., Madl, T., D'Mello, S., i Snaider, J. (2014). LIDA: A systems-level architecture for cognition, emotion, and learning. IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, 6(1):19-41. otwiera się w nowej karcie
 287. Fraser, O. N. i Bugnyar, T. (2010). Do ravens show consolation? responses to distressed others. PloS One, 5(5). otwiera się w nowej karcie
 288. Freud, S. (1957). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. The Hogarth press, London.
 289. Frijda, N. H. (1986). The Emotions. Cambridge University Press. otwiera się w nowej karcie
 290. Frijda, N. H. (1994). The lex talionis: on vengeance. In van Goozen, S. H., de Poll, N. E. V., i Sergeant, J. A., editors, Emotions: Essays on Emotion Theory, page 352. Lawrence Erlbaum Associates.
 291. Frost, N. (1972). Encoding and retrieval in visual memory tasks. Journal of Experimental Psychology, 95(2):317. otwiera się w nowej karcie
 292. Galen (1904). Galeni De Temperamentis Libri III. in aedibus B. G. Teubneri. otwiera się w nowej karcie
 293. Garcia, C. i Delakis, M. (2004). Convolutional face finder: A neural architecture for fast and robust face detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 26(11):1408--1423. otwiera się w nowej karcie
 294. Ge, N., Goebel, P., i Amsuess, S. (2013). Evaluating upper-limb emg-prosthesis user performance by combining psychometric measures and classification-rates. (NER), 2013 6th . . . . otwiera się w nowej karcie
 295. Ge, S. S. (2007). Social robotics: integrating advances in engineering and computer science. In The 4th Annual International Conference Organized by . . . . otwiera się w nowej karcie
 296. Geddes, N. (1940a). Futurama: City of Tomorrow. New York World Fair. otwiera się w nowej karcie
 297. Geddes, N. B. (1940b). Magic Motorways. Random House, New York.
 298. Gentner, D., Holyoak, K. J., i Kokinov, B. N. (2001). The Analogical Mind: Perpectives From Cognitive Science. MIT press. otwiera się w nowej karcie
 299. Gibson, J. J. (1966). The Senses Considered as Perceptual Systems. Houghton Mifflin.
 300. Gibson, J. J. (1972). A theory of direct visual perception. In Royce, J. i Rozenboom, W., editors, The Psychology of Knowing. Gordon & Breach, New York.
 301. Gibson, W. C. (1986). Johnny mnemonic. In Burning Chrome. HarperCollins Publishers, New York.
 302. Gigerenzer, G. i Todd, P. M. (1999). Simple Heuristics That Make Us Smart. Oxford University Press.
 303. Girle, R. (2000). Modal Logics and Philosophy. page 198. otwiera się w nowej karcie
 304. Glasner, R. (1996). Changing the agency for learning: acquiring expert performance. In Ericsson, K., editor, The Road to Excellence: The Acquisition of Expert Performance in the Arts and Sciences, Sports, and Games, chapter 11, pages 303-311. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 305. Godden, D. i Baddeley, A. (1975). Context-dependent memory in two natural environments: on land and underwater. British Journal of Psychology, 66(3):325-331. otwiera się w nowej karcie
 306. Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. The American Psychologist, 48(1):26-34. otwiera się w nowej karcie
 307. Goldman, D. i Homa, D. (1977). Integrative and metric properties of abstracted information as a function of category discriminability, instance variability, and experience. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 3(4):375-385. otwiera się w nowej karcie
 308. Gomes, L. (2014). Google's self-driving cars still face many obstacles. otwiera się w nowej karcie
 309. Gonzalez, R., Jacobus, J., Amatya, A. K., Quartana, P. J., Vassileva, J., i Martin, E. M. (2008). Deficits in complex motor functions, despite no evidence of procedural learning deficits, among HIV+ individuals with history of substance dependence. Neuropsychology, 22(6):776-86. otwiera się w nowej karcie
 310. Goodall, J. (1986). The chimpanzees of gombe: patterns of behavior, volume 3. Harvard University Press.
 311. Goodwin, P. i Wright, G. (2009). Decision Analysis for Management Judgment. Wiley.
 312. Gottfredson, L. (1998). The general intelligence factor. Scientific American Presents, 9(4):24-29. otwiera się w nowej karcie
 313. Gouaillier, D., Collette, C., i Kilner, C. (2010). Omni-directional closed-loop walk for NAO. In International Conference on Humanoid Robots, pages 448-454. otwiera się w nowej karcie
 314. Gratch, J. (2000).Émile: marshalling passions in training and education. In In Proceedings 4th International Conference on Autonomous Agents, Barcelona, Spain. otwiera się w nowej karcie
 315. Gratch, J. i Marsella, S. (2004). Adomain-independent framework for modeling emotion. Cognitive Systems Research, 5(4):269-306. otwiera się w nowej karcie
 316. Gratch, J. i Marsella, S. (2005). Evaluating a computational model of emotion. Autonomous Agents and Multiagent Systems, 11(1):23-43. otwiera się w nowej karcie
 317. Gray, A., Gao, Y., Lin, T., Hedrick, J. K., i Borrelli, F. (2013). Stochastic predictive control for semi-autonomous vehicles with an uncertain driver model. In 16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, pages 2329-2334. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 318. Gray, J. (1985). Awhole and its parts: behaviour, the brain, cognition and emotion. Bulletin of the British Psycho- logical Society, 38:99-112. otwiera się w nowej karcie
 319. Gray, J. A. i Wedderburn, A. A. I. (1960). Shorter articles and notes grouping strategies with simultaneous stimuli. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12(3):180-184. otwiera się w nowej karcie
 320. Gregory, R. L. (1974). Concepts and Mechanisms of Perception. Duckworth.
 321. Guilford, J. (1966). Intelligence: 1965 model. American Psychologist, 21(1):20. otwiera się w nowej karcie
 322. Guizzo, E. (2011). How google's self-driving car works. otwiera się w nowej karcie
 323. Gunnell, K. E., Crocker, P. R., Mack, D. E., Wilson, P. M., i Zumbo, B. D. (2014). Goal contents, motivation, psychological need satisfaction, well-being and physical activity: A test of self-determination theory over 6 months. Psychology of Sport and Exercise, 15(1):19-29. otwiera się w nowej karcie
 324. Guzicki, W. i Zakrzewski, P. (2005). Wykłady Ze Wstȩpu Do Matematyki. Wprowadzenie Do Teorii Mnogości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 325. Han, J., Shao, L., Xu, D., i Shotton, J. (2013). Enhanced computer vision with microsoft kinect sensor: a review. IEEE Transactions on Cybernetics, 43(5):1318-34.
 326. Hardin, C. L. (1987). Qualia and materialism: closing the explanatory gap. Philosophy and Phenomenological Research, 48:281-298. otwiera się w nowej karcie
 327. Hardy, J. i Campbell, M. (2013). Contingency planning over probabilistic obstacle predictions for autonomous road vehicles. IEEE Transactions on Robotics, 29(4):913-929. otwiera się w nowej karcie
 328. Harris, C. i Stephens, M. (1988). Acombined corner and edge detector. Alvey Vision Conference, 15:50. otwiera się w nowej karcie
 329. Hebb, D. O. (1958). Textbook of Psychology. Philadelphia: Saunders. otwiera się w nowej karcie
 330. Helman, D. H. (2013). Analogical Reasoning: Perspectives of Artificial Intelligence, Cognitive Science, and Philo- sophy, volume 197. Springer Science & Business Media. otwiera się w nowej karcie
 331. Henderson, J. M. (1992). Identifying objects across saccades: effects of extrafoveal preview and flanker object context. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 18(3):521-530. otwiera się w nowej karcie
 332. Hendrickx, I., Kim, S., i Kozareva, Z. (2009). Semeval-2010 task 8: multi-way classification of semantic relations between pairs of nominals. In Proceedings of the Workshop on Semantic Evaluations: Recent Achievements and Future Directions, pages 94-99, Hendrickx2009. Association for Computational Linguistics. otwiera się w nowej karcie
 333. Hernandez, A., El Fallah-Seghrouchni, A., i Soldano, H. (2004). Distributed learning in intentional BDI multi-agent systems. In Proceedings of the Fifth Mexican International Conference in Computer Science, pages 225-232. IEEE.
 334. Herve, L. G. i Sorin, M. (2009). A model of cooperative agent based on imitation and maslow's pyramid of needs. In International Joint Conference on Neural Networks, pages 1229-1236. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 335. Hjørland, B. (2007). Semantics and knowledge organization. In Cronin, B., editor, Annual Review of Information Science and Technology, chapter 8, pages 367-405. Wiley. otwiera się w nowej karcie
 336. Ho, W. C., Dautenhahn, K., Lim, M. Y., Vargas, P. A., Aylett, R., i Enz, S. (2009). An initial memory model for virtual and robot companions supporting migration and long-term interaction. In The 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, pages 277-284. otwiera się w nowej karcie
 337. Hoffmann, M. H. (2011). Fairly certifying competences, objectively assessing creativity. In Global Engineering Education Conference, pages 270-277. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 338. Hofstadter, D. R. (1985). Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Patterns. Basic Books.
 339. Hopfield, J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Proce- edings of the National Academy of Sciences, 79(8):2554-2558. otwiera się w nowej karcie
 340. Horney, K. (1937). The Neurotic Personality of Our Time. Norton.
 341. Hoser, B., Hotho, A., Jäschke, R., i Schmitz, C. (2006). Semantic network analysis of ontologies. European Semantic Web. otwiera się w nowej karcie
 342. Hosoda, Y., Egawa, S., Tamamoto, J., Yamamoto, K., Nakamura, R., i Togami, M. (2006). Basic design of human- symbiotic robot EMIEW. In 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pages 5079-5084. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 343. Hovland, C. I. (1938). Experimental studies in rote-learning theory. I. reminiscence following learning by massed and by distributed practice. Journal of Experimental Psychology, 22(3):201-224. otwiera się w nowej karcie
 344. Hu, J., Edsinger, A., Donaldson, N., Solano, M., Solochek, A., i Marchessault, R. (2011). An advanced medical robotic system augmenting healthcare capabilities -robotic nursing assistant. In 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pages 6264-6269. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 345. Huang, K., Starner, T., Do, E., Weiberg, G., Kohlsdorf, D., Ahlrichs, C., i Leibrandt, R. (2010). Mobile music touch. In Proceedings of the 28th International Conference on Human Factors in Computing Systems -CHI '10, page 791, New York, New York, USA. ACM Press. otwiera się w nowej karcie
 346. Hudlicka, E. (2004). Beyond cognition: modeling emotion in cognitive architectures. In Proceedings of the Interna- tional Conference on Cognitive Modelling, pages 118-123, Pittsburgh. otwiera się w nowej karcie
 347. Hudlicka, E. (2005). A computational model of emotion and personality: applications to psychotherapy research and practice. In Proceedings of the 10th Annual Cyber Therapy Conference: A Decade of Virtual Reality, pages 1-7, Basel, Switzerland. otwiera się w nowej karcie
 348. Hudlicka, E. (2008). Modeling the mechanisms of emotion effects on cognition. In AAAI Fall Symposium: Biologically Inspired Cognitive Architectures, pages 82-86. otwiera się w nowej karcie
 349. Hull, C. L. (1943). Principles of Behavior: An Introduction to Behavior Theory. D. Appleton-Century Company, Incorporated.
 350. Hulme, C., Neath, I., Stuart, G., Shostak, L., Surprenant, A. M., i Brown, G. D. A. (2006). The distinctiveness of the word-length effect. Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory, and Cognition, 32(3):586-594. otwiera się w nowej karcie
 351. Hunt, A. R. i Kingstone, A. (2003). Covert and overt voluntary attention: linked or independent? Cognitive Brain Research, 18(1):102-105. otwiera się w nowej karcie
 352. Hunt, E. (2016). Tay, microsoft's AI chatbot, gets a crash course in racism from twitter -technology -the guardian.
 353. Ishi, C. T., Liu, C., Ishiguro, H., i Hagita, N. (2012). Evaluation of formant-based lip motion generation in tele- operated humanoid robots. In 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pages 2377-2382. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 354. Ishihara, H. i Asada, M. (2013). "Affetto": towards a design of robots who can physically interact with people, which biases the perception of affinity (beyond "uncanny"). In International Conference on Robot and Automation Workshop on Art and Robotics: Freud's Unheimlich and Uncanny Valley.
 355. Ishihara, H., Yoshikawa, Y., i Asada, M. (2011). Realistic child robot "affetto" for understanding the caregiver-child attachment relationship that guides the child development. In International Conference on Development and Learning, volume 2, pages 1-5. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 356. Izard, C. E. (1972). Patterns of Emotions: A New Analysis of Anxiety and Depression. Academic Press. otwiera się w nowej karcie
 357. Izard, C. E. (1977). Human Emotions. Springer. otwiera się w nowej karcie
 358. Izard, C. E. (1993). Four systems for emotion activation: cognitive and noncognitive processes. Psychological Review, 100(1):68-90. otwiera się w nowej karcie
 359. Jack, R. E., Garrod, O. G. B., i Schyns, P. G. (2014). Dynamic facial expressions of emotion transmit an evolving hierarchy of signals over time. Current Biology, 24(2):187-92. otwiera się w nowej karcie
 360. Jackson, F. (1982). Epiphenomenal qualia. The Philosophical Quarterly, 32(127):127-136. otwiera się w nowej karcie
 361. Jacoby, L. L. (1991). Aprocess dissociation framework: separating automatic from intentional uses of memory. Journal of Memory and Language, 30(5):513-541. otwiera się w nowej karcie
 362. Jakobson, R. i Halle, M. (2002). Fundamentals of Language, volume 1 of Janua linguarum. Walter de Gruyte, Berlin, New Yok, 2 edition. otwiera się w nowej karcie
 363. James, W. (1884). What is an emotion? Mind, 9:188-205. otwiera się w nowej karcie
 364. James, W. (1890). The Principles of Psychology. Henry Holt and Company, New York.
 365. James, W. (1918). The Principles of Psychology. H. Holt, New York. otwiera się w nowej karcie
 366. James, W. (2013). Principles of Psychology. Hardpress Limited. otwiera się w nowej karcie
 367. Jeffrey, R. i Burgess, J. P. (1967). Formal Logic: Its Scope and Limits. McGraw-Hill. ISO 690, New York.
 368. Jeon, H., Kim, T., i Choi, J. (2008). Ontology-based user intention recognition for proactive planning of intelligent robot behavior. In Proceedings -2008 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering, MUE 2008, pages 244-248. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 369. Johnston, W. A. (1978). The intrusiveness of familiar nontarget information. Memory & Cognition, 6(1):38-42. otwiera się w nowej karcie
 370. Jones, R. i Laird, J. (1997). Constraints on the design of a high-level model of cognition. In Proceedings of the Nineteenth Annual Conference of the Cognitive Science Society.
 371. Jost, A. (1897). Die assoziationsfestigkeit in ihrer abhängigkeit von der verteilung der wiederholungen. Zeitschrift Für Psychologie Und Physiologie Der Sinnesorgane, 14:436--473.
 372. Juhlin, O. (1999). Traffic behaviour as social integration -implications for the design of artificial drivers. In Proceedings of 6TH World Congress on Intelligent Transport Systems, Toronto.
 373. Kagan, J. (1998). Galen's Prophecy: Temperament in Human Nature. Westview Press. otwiera się w nowej karcie
 374. Kahn, Jr., P. H., Friedman, B., Pérez-Granados, D. R., i Freier, N. G. (2006). Robotic pets in the lives of preschool children. Interaction Studies, 7:405-436. otwiera się w nowej karcie
 375. Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 376. Kalman, R. (1960). Anew approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1):35-45. otwiera się w nowej karcie
 377. Kaminer, I., Pascoal, A. M., Khargonekar, P. P., i Coleman, E. E. (1995). Avelocity algorithm for the implementation of gain-scheduled controllers. Automatica, 31(8):1185-1191. otwiera się w nowej karcie
 378. Kaneko, K., Kanehiro, F., Morisawa, M., Akachi, K., Miyamori, G., Hayashi, A., i Kanehira, N. (2011). Humanoid robot HRP-4 -humanoid robotics platform with lightweight and slim body. In 2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pages 4400-4407. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 379. Kaneko, K., Kanehiro, F., Morisawa, M., Miura, K., Nakaoka, S., i Kajita, S. (2009). Cybernetic human HRP-4C. In 2009 9th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pages 7-14. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 380. Kant, I. (1786). What does it mean to orient oneself in thinking? Berlinische Monatschrift, 8:304-330.
 381. Kaplan, F. (2004). Who is afraid of the humanoid? investigating cultural differences in the acceptance of robots. International Journal of Humanoid Robotics, 01(03):465-480. otwiera się w nowej karcie
 382. Kedzierski, J., Muszyński, R., Zoll, C., Oleksy, A., i Frontkiewicz, M. (2013). EMYS-Emotive head of a social robot. International Journal of Social Robotics, 5(2):237-249. otwiera się w nowej karcie
 383. Kiencke, U., Majjad, R., i Kramer, S. (1999). Modeling and performance analysis of a hybrid driver model. Control Engineering Practice, 7(8):985-991. otwiera się w nowej karcie
 384. Kirtay, M., Vannucci, L., Falotico, E., Oztop, E., i Laschi, C. (2016). Sequential decision making based on emergent emotion for a humanoid robot. In 2016 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids 2016), pages 1101-1106. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 385. Klaus Oberauer, Heinz-martin Süß, Oliver Wilhelm, W. W. W. (2003). The multiple faces of working memory: storage, processing, supervision, and coordination. Intelligence, 31(2):167-193. otwiera się w nowej karcie
 386. Klein, S. B. i Kihlstrom, J. F. (1986). Elaboration, organization, and the self-reference effect in memory. Journal of Experimental Psychology. General, 115(1):26-38. otwiera się w nowej karcie
 387. Klimczak, J. (2011). System Inteligentnej Nawigacji Sterowanej Głosem Po Serwisie Internetowym. praca magi- sterska, Gdańsk University of Technlogy, Gdańsk, Poland.
 388. Korb, K. B. i Nicholson, A. E. (2003). Bayesian Artificial Intelligence. Series in Computer Science and Data Analysis. Chapman & Hall. otwiera się w nowej karcie
 389. Korbicz, J. i Kowal, M. (2014). Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics, volume 230. otwiera się w nowej karcie
 390. Korbicz, J., Obuchowicz, A., i Uciński, D. (1994). Artificial neural networks. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warsaw. otwiera się w nowej karcie
 391. Korecko, S., Herich, T., i Sobota, B. (2014). JBdiEmo -OCC model based emotional engine for jadex BDI agent system. In 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), pages 299-304, Herl'any. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 392. Kosslyn, S. M. (1996). Image and Brain: The Resolution of the Imagery Debate. A Bradford Book. otwiera się w nowej karcie
 393. Kowal, M., Korbicz, J., Mendes, M. J. G. C., i Calado, J. M. F. (2002). Fault detection using neuro-fuzzy networks. Systems Science, 28(1):45-57. otwiera się w nowej karcie
 394. Kowalczuk, Z. i Chudziak, P. (2017). Identification of emotions based on human facial expressions using a color-space approach. In 13th International Conf. On Diagnostics of Processes and Systems, Sandomierz. otwiera się w nowej karcie
 395. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2010a). Interactive cognitive-behavioural decision making system. In Rutkowski, L., editor, Artifical Intelligence and Soft Computing Lecture Notes in Computer Science, volume 6114 (II) of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 516-523. Springer-Verlag, Berlin -Heidelberg -New York. otwiera się w nowej karcie
 396. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2010b). Model of human psychology for controlling autonomous robots. In 15th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, pages 31-36. otwiera się w nowej karcie
 397. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2011a). Diagnostyka antropidalnego systemu decyzyjnego. Pomiary Automatyka Kontrola, 57(9):1011-1015. otwiera się w nowej karcie
 398. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2011b). Intelligent decision-making system for autonomous robots. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 21(4):621-635. otwiera się w nowej karcie
 399. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2013a). xEmotion-obliczeniowy model emocji dedykowany dla inteligentnych syste- mów decyzyjnych. Pomiary, Automatyka, Robotyka, 17:60-65. otwiera się w nowej karcie
 400. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2013b). xEmotion -obliczeniowy model emocji dedykowany dla inteligentnych systemów decyzyjnyjnych. Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2(17):60-65. otwiera się w nowej karcie
 401. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2014). Cognitive memory for intelligent systems of decision-making, based on human psychology. In Korbicz, J. i Kowal, M., editors, Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics Advances in Intelligent Systems and Computing, volume 230 of Advances in Intelligent Systems and Computing, pages 379-389. Springer Berlin Heidelberg. otwiera się w nowej karcie
 402. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2015). Przeglad robotów humanoidalnych, in polish (overview of humanoid robots). Pomiary, Automatyka, Robotyka, 19(4):67-75. otwiera się w nowej karcie
 403. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2016). Computational approaches to modeling artificial emotion-an overview of the proposed solutions. Frontiers in Robotics and AI, 3(21):1-12. otwiera się w nowej karcie
 404. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2017a). Embodying intelligence in autonomous and robotic systems with the use of cognitive psychology and motivation theories. In Kacprzyk, J. i Rutkowski, L., editors, Studies in Computational Intelligence, pages 101--118. Springer Berlin Heidelberg.
 405. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2017b). Emotions embodied in the SVC of an autonomous driver system. IFAC- PapersOnLine, (in print). otwiera się w nowej karcie
 406. Kowalczuk, Z. i Czubenko, M. (2017c). Interpretation and modeling of emotions managing autonomous robots, based on the paradigm of scheduling variable control. Autonomous Robots, (in preparation). otwiera się w nowej karcie
 407. Kowalczuk, Z., Czubenko, M., i Jȩdruch, W. (2016). Learning processes in autonomous agents using an intelligent system of decision-making. In Kowalczuk, Z., editor, Advances in Intelligent Systems and Computing, volume 386 of Advances in Intelligent Systems and Computing, pages 301-315. Springer, Berlin -Heidelberg -New York. otwiera się w nowej karcie
 408. Kowalczuk, Z. i Klimczak, J. (2013). System inteligentnej nawigacji sterowanej głosem po serwisie internetowym. Pomiary, Automatyka, Kontrola, 7:644-647.
 409. Kowalczuk, Z. i Merta, T. (2013). Stereo image visualization for VISROBOT system. In 18th International Confe- rence on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), pages 794-799, Miedzyzdroje. otwiera się w nowej karcie
 410. Kowalczuk, Z. i Merta, T. (2014). Modelling an accelerometer for robot position estimation. In 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR). otwiera się w nowej karcie
 411. Kowalczuk, Z. i Merta, T. (2016). Evaluating the position of a mobile robot using accelerometer data. In Kowal- czuk, Z., editor, Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control, volume 386 of Advances in Intelligent Systems and Computing, pages 131-143. Springier. otwiera się w nowej karcie
 412. Kowalczuk, Z. i Tatara, M. (2017). Sphere drive and control system for haptic interaction with physical, virtual and augmented reality. IEEE Trans. Control Systems Technology, (in review). otwiera się w nowej karcie
 413. Kozielecki, J. (1992). Myślenie i rozwiazywanie problemów. In Tomaszewski, T., editor, Psychologia Ogólna, pages 91-188. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 414. Kriukova, O., Bridger, E., i Mecklinger, A. (2013). Semantic relations differentially impact associative recognition memory: electrophysiological evidence. Brain and Cognition, 83(1):93-103. otwiera się w nowej karcie
 415. Krzaczek, M. i Kowalczuk, Z. (2012). Gain scheduling control applied to thermal barrier in systems of indirect passive heating and cooling of buildings. Control Engineering Practice, 20(12):1325-1336. otwiera się w nowej karcie
 416. Kulk, J. i Welsh, J. S. (2011). Evaluation of walk optimisation techniques for the NAO robot. In 2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, pages 306-311, Bled. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 417. Kurt, A. i Ozguner, U. (2011). A probabilistic model of a set of driving decisions. In 14th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, pages 570-575, Washington, DC. otwiera się w nowej karcie
 418. LaBerge, D., Carter, M., i Brown, V. (1992). ANetwork simulation of thalamic circuit operations in selective attention. Neural Computation, 4(3):318-331. otwiera się w nowej karcie
 419. Lachman, R. i Naus, M. J. (2010). The episodic/semantic continuum in an evolved machine. Behavioral and Brain Sciences, 7(02):244. otwiera się w nowej karcie
 420. Lackner, J. i Garrett, M. (1972). Resolving ambiguity: effects of biasing context in the unattended ear. Cognition, 1(4):359-372. otwiera się w nowej karcie
 421. Lahr, D. i Hong, D. (2008). "The development of CHARLI: A linear actuated powered full size umanoid robot. In International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence, Seul.
 422. Lahr, D. i Hong, D. (2009). A biomimetic parallelly actuated humanoid robot design. In Ukc, Raleigh, NC. otwiera się w nowej karcie
 423. Laird, J. (2008). Extending the soar cognitive architecture. In Wang, P., Goertzel, B., i Franklin, S., editors, Proceedings of the Artificial General Intelligence, volume 171, pages 224-235. IOS Press. otwiera się w nowej karcie
 424. Laird, J. (2012). The Soar Cognitive Architecture. MIT Press. otwiera się w nowej karcie
 425. Laird, J. i Mohan, S. (2014). Acase study of knowledge integration across multiple memories in soar. Biologically Inspired Cognitive Architectures, 8:93-99. otwiera się w nowej karcie
 426. Laird, J. E., Newell, A., i Rosenbloom, P. S. (1987). SOAR: an architecture for general intelligence. Artificial Intelligence, 33(1):1-64. otwiera się w nowej karcie
 427. Larsen, S. F., Thompson, C. P., i Hansen, T. (1996). Time in autobiographical memory. In Rubin, D. C., edi- tor, Remembering Our Past: Studies in Autobiographical Memory, pages 129-156. Cambridge University Press, Cambridge. otwiera się w nowej karcie
 428. Lavie, N. (1995). Perceptual load as a necessary condition for selective attention. Journal of Experimental Psycho- logy. Human Perception and Performance, 21(3):451-68. otwiera się w nowej karcie
 429. Lazarus, R. S. (1991). Emotion and Adaptation. Oxford University Press, USA, New York.
 430. Lazarus, R. S. (1999). The cognition-emotion debate: A bit of history. In Dalgleish, T. i Power, M. J., editors, Handbook of Cognition and Emotion, pages 3-19. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, UK. otwiera się w nowej karcie
 431. Lazarus, R. S. i Lazarus, B. N. (1994). Passion and Reason: Making Sense of Our Emotions. Oxford University Press. otwiera się w nowej karcie
 432. Le Brun, C. (1674). Dessin préparatoire pour les sculpteurs de la Grande Commande. Cztery temperamenty. Wersal, Francja.
 433. Le Quoc, V. (2013). Building high-level features using large scale unsupervised learning. In IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pages 8595--8598.
 434. Ledoux, J. (1998). The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life. Simon & Schuster.
 435. LeDoux, J. i Phelps, E. (1993). Emotional networks in the brain. In Lewis, M., Haviland-Jones, J. M., i Barrett, L. F., editors, Handbook of Emotions, chapter 10, pages 159-180. Guilford Press.
 436. Lee, K. i Ashton, M. C. (2005). Psychopathy, machiavellianism, and narcissism in the five-factor model and the HEXACO model of personality structure. Personality and Individual Differences, 38(7):1571-1582. otwiera się w nowej karcie
 437. Lehrl, S. i Fischer, B. (1988). The basic parameters of human information processing: their role in the determination of intelligence. Personality and Individual Differences, 9(5):883-896. otwiera się w nowej karcie
 438. Leithead, W. (1999). Survey of gain-scheduling analysis design. International Journal of Control, 73:1001--1025.
 439. Łȩski, J. (2008). Systemy Neuronowo Rozmyte. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 440. Lettvin, J., Maturana, H., McCulloch, W., i Pitts, W. (1959). What the frog's eye tells the frog's brain. Proceedings of the IRE, 47(11):1940-1951. otwiera się w nowej karcie
 441. Levesque, H. J. i Brachman, R. J. (1987). Expressiveness and tractability in knowledge representation and reasoning 1. Computational Intelligence, 3(1):78-93. otwiera się w nowej karcie
 442. Levin, D. T. (2004). Thinking and Seeing: Visual Metacognition in Adults and Children. A Bradford Book, 1st edition.
 443. Levine, M. W. (2000). Levine and Sherner's Fundamentals of Sensation and Perception. OUP Oxford, 3rd edition.
 444. Lewicki, A. (1960). Procesy Poznawcze I Orientacja W Otoczeniu. PWN, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 445. Lindsay, P. H. i Norman, D. A. (1977). Human Information Processing: Introduction to Psychology. Academic Press Inc, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 446. Linton, M. (1975). Memory for real-worls events. In Norman, D. A. i Rumelhart, D. E., editors, Explorations in Cognition, pages 376-404. Freeman, San Francisco.
 447. Liu, C., Szeliski, R., Sing Bing Kang, Zitnick, C., i Freeman, W. (2008). Automatic estimation and removal of noise from a single image. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 30(2):299-314.
 448. Liu, T., Yuan, Z., Sun, J., i Wang, J. (2011). Learning to detect a salient object. In IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, volume 32, pages 353--367.
 449. Liu, Y. i Ozguner, U. (2007). Human driver model and driver decision making for intersection driving. In Intelligent Vehicles Symposium, pages 642-647, Istanbul. otwiera się w nowej karcie
 450. Locke, J. (1690). The Two Treatises of Civil Government. Millar et al.
 451. Loftus, G. R. i Loftus, E. F. (1976). Human Memory: The Processing of Information. John Wiley & Sons. otwiera się w nowej karcie
 452. Long, L., Hanford, S., Janrathitikarn, O., i Sinsley, G. (2007). Review of intelligent systems software for autonomous vehicles. In IEEE Symposium on Computational Intelligence in Security and Defense Applications, pages 69 - 76, Honolulu, HI. otwiera się w nowej karcie
 453. Lorenz, K. (2002). On Aggression. Psychology Press.
 454. Lövheim, H. (2012). Anew three-dimensional model for emotions and monoamine neurotransmitters. Medical Hypotheses, 78(2):341-8. otwiera się w nowej karcie
 455. Luck, S. J. i Vogel, E. K. (1997). The capacity of visual working memory for features and conjunctions. Nature, 390(6657):279-81. otwiera się w nowej karcie
 456. Łukasiewicz, J. (1915). Poradnik Dla Samouków: O Nauce. Warszawa.
 457. Lutz, C. i White, G. M. (1986). Anthropology of emotions. Annual Review of Anthropology, 15:405-436. otwiera się w nowej karcie
 458. Lytton, W. W., Seidenstein, A. H., Dura-Bernal, S., McDougal, R. A., Schürmann, F., i Hines, M. L. (2016). Simulation neurotechnologies for advancing brain research: parallelizing large networks in NEURON. Neural Computation, 28(10):2063-2090. otwiera się w nowej karcie
 459. MacAdam, C. C. (2003). Understanding and modeling the human driver. Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility, 40(1):101-134. otwiera się w nowej karcie
 460. Machiavelli, N. (1984). The Prince. Bantam Classics.
 461. Mackworth, N. H. (1957). Some factors affecting vigilance. Advancments in Science, 53:389-393.
 462. MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume 1: Statistics. The Regents of the University of California. otwiera się w nowej karcie
 463. Madl, T. i Franklin, S. (2015). Constrained incrementalist moral decision making for a biologically inspired cognitive architecture. In Trappl, R., editor, A Construction Manual for Robots' Ethical Systems, Cognitive Technologies, pages 137-153. Springer International Publishing. otwiera się w nowej karcie
 464. Madsen, K. (1974). Modern Theories of Motivation: A Comparative Metascientific Study. John Wiley & Sons.
 465. Maghrebi, W., Baccour, L., Khabou, M. A., i Alimi, A. M. (2007). An indexing and retrieval system of historic art images based on fuzzy shape similarity. In Gelbukh, A. i Kuri Morales,Á. F., editors, MICAI 2007: Advances in Artificial Intelligence: 6th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, Aguascalientes, Mexico, November 4-10, 2007. Proceedings, pages 623-633. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. otwiera się w nowej karcie
 466. Magill, K. i Erden, Y. J. (2012). Autonomy and desire in machines and cognitive agent systems. Cognitive Compu- tation, 4(3):354-364. otwiera się w nowej karcie
 467. Malewski, A. (1975). O Nowy Kształt Nauk Społecznych: Pisma Zebrane. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 468. Maltzman, I. (1955). Thinking: from a behavioristic point of view. Psychological Review, 62(4):275. otwiera się w nowej karcie
 469. Mamdani, E. i Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, 7(1):1-13. otwiera się w nowej karcie
 470. Manganaro, G., Fortuna, L., i Arena, P. (1999). Cellular Neural Networks. Springer-Verlag, New York. otwiera się w nowej karcie
 471. Mann, L., Harmoni, R., i Power, C. (1991). The GOFER course in decision making. In Brown, J. i Brown, R., editors, Teaching Decision Making to Adolescents. Routledge Taylor and Francis Group, New Jersey, London. otwiera się w nowej karcie
 472. Mara, M., Appel, M., Ogawa, H., Lindinger, C., Ogawa, E., Ishiguro, H., i Ogawa, K. (2013). Tell me your story, robot. introducing an android as fiction character leads to higher perceived usefulness and adoption intention. In 2013 8th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI), pages 193-194. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 473. Marinier, R., Laird, J., i Lewis, R. (2009). Acomputational unification of cognitive behavior and emotion. Cognitive Systems Research, 10(1):48-69. otwiera się w nowej karcie
 474. Markoff, J. (2010). Google cars drive themselves, in traffic. The New York Times, 10:1-2.
 475. Markram, H. (2006). The blue brain project. Nature Reviews. Neuroscience, 7(2):153-60. otwiera się w nowej karcie
 476. Marsella, S. C. (2003). Interactive pedagogical drama: carmen's bright IDEAS assessed. In Rist, T., Aylett, R. S., Ballin, D., i Rickel, J., editors, Intelligent Virtual Agents, volume 2792 of Lecture Notes in Computer Science, pages 1-4. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. otwiera się w nowej karcie
 477. Maslow, A. (1991). Critique of self-actualization theory. The Journal of Humanistic Education and Development, 29(3):103-108. otwiera się w nowej karcie
 478. Maslow, A., Frager, R., Fadiman, J., i McReynolds, C. (1970). Motivation and Personality, volume 2. Harper & Row, New York. otwiera się w nowej karcie
 479. Maslow, A. H. (1943). ATheory of human motivation. Psychological Review, 50:370-396. otwiera się w nowej karcie
 480. Matsumoto, Y., Nishida, Y., Motomura, Y., i Okawa, Y. (2011). A concept of needs-oriented design and evaluation of assistive robots based on ICF. In International Conference on Rehabilitation Robotics, Zurich. otwiera się w nowej karcie
 481. Mayers, D. G. (2010). Emotions, stress, and health. In Mayers, D. G., editor, Psychology, pages 497-527. Worth Publishers, New York.
 482. Mazur, M. (1976). Cybernetyka I Charakter. Plus Minus. PIW, Warszawa.
 483. McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., i Shannon, C. E. (2006). AProposal for the dartmouth summer research project on artificial intelligence. AI Magazine, 27(4). otwiera się w nowej karcie
 484. McCloskey, M. i Macaruso, P. (1995). Representing and using numerical information. American Psychologist, 50(5):351-363. otwiera się w nowej karcie
 485. McCulloch, W. S. i Pitts, W. (1943). Alogical calculus of the ideas immanent in nervous activity. The Bulletin of Mathematical Biophysics, 5(4):115-133. otwiera się w nowej karcie
 486. McDougall, W. (1926). An Introduction to Social Psychology. Luce, Boston. otwiera się w nowej karcie
 487. McDowd, J. M. (2007). An overview of attention: behavior and brain. Journal of Neurologic Physical Therapy, 31(3):98-103. otwiera się w nowej karcie
 488. McGraw, C. (1985). Gorilla's pet : koko mourns kitten's death. Los Angeles Times.
 489. McLeod, P., Driver, J., i Crisp, J. (1988). Visual search for a conjunction of movement and form is parallel. Nature, 332(6160):154-155. otwiera się w nowej karcie
 490. Meech, J. i Parreira, J. (2011). An interactive simulation model of human drivers to study autonomous haulage trucks. Procedia Computer Science, 6:118-123. otwiera się w nowej karcie
 491. Mei, S., Marsella, S. C., i Pynadath, D. V. (2006). Thespian: modeling socially normative behavior in a decision- theoretic framework. In Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Virtual Agents, Marina del Rey.
 492. Mendiburu, B. (2012). 3D Movie Making: Stereoscopic Digital Cinema From Script to Screen. CRC Press. otwiera się w nowej karcie
 493. Mercedes-Benz Next (2014a). Automatically Into the Parking Space. otwiera się w nowej karcie
 494. Mercedes-Benz Next (2014b). Autonomous Driving in the Tracks of Bertha Benz. otwiera się w nowej karcie
 495. Mercedes-Benz Next (2014c). Autonomous Vehicles in Goods Transport.
 496. Mercedes-Benz Next (2014d). We Create Stress-Relieving Comfort. otwiera się w nowej karcie
 497. Metta, G., Fitzpatrick, P., i Natale, L. (2006). YARP: yet another robot platform. International Journal on Advanced Robotic Systems, 3(1):43-48. otwiera się w nowej karcie
 498. Meyer, J.-J., van der Hoek, W., i van Linder, B. (1999). Alogical approach to the dynamics of commitments. Artificial Intelligence, 113(1-2):1-40. otwiera się w nowej karcie
 499. Meyer, J.-J. C. (2006). Reasoning about emotional agents. International Journal of Intelligent Systems, 21(6):601- 619. otwiera się w nowej karcie
 500. Milighetti, G. i Kuntze, H.-B. (2007). Fuzzy based decision making for the discrete-continuous control of humanoid robots. In 2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, pages 3580-3585. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 501. Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing informations. Psychological Review, 63(2):81-97. otwiera się w nowej karcie
 502. Mintzberg, H., Raisinghani, D., i Théorêt, A. (1976). The structure of 'unstructured' decision processes. Admini- strative Science Quarterly, 21(2):246-275. otwiera się w nowej karcie
 503. Miwa, H., Itoh, K., Ito, D., Takanobu, H., i Takanishi, A. (2003). Introduction of the need model for humanoid robots to generate active behavior. In IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, volume 2, pages 1400-1406. otwiera się w nowej karcie
 504. Mizumoto, M. i Zimmermann, H. J. (1982). Comparison of fuzzy reasoning methods. Fuzzy Sets and Systems, 8(3):253-283. otwiera się w nowej karcie
 505. Moffat, D. i Frijda, N. H. (1994). Where there's a will there's an agent. In Wooldridge, M. i Jennings, N., editors, Proceedings of the Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages on Intelligent Agents, volume 890 of Lecture Notes in Computer Science, pages 245-260. Springer-Verlag New York, Inc.
 506. Monsell, S. (1996). Control of mental processes. In Bruce, V., editor, Unsolved Mysteries of the Mind: Tutorial Essays In, pages 93-148. Erlbaum (Uk) Taylor & Francis, Hove, UK.
 507. Moravec, H. (1988). Mind Children. The Future of Robot and Human Intelligence. Harvard University Press.
 508. Moray, N. (1959). Attention in dichotic listening: affective cues and the influence of instructions. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 11(1):56-60. otwiera się w nowej karcie
 509. Mori, M., MacDorman, K., i Kageki, N. (2012). The uncanny valley [from the field]. otwiera się w nowej karcie
 510. IEEE Robotics & Automation Magazine, 19(2):98-100. otwiera się w nowej karcie
 511. Morris, C. D., Bransford, J. D., i Franks, J. J. (1977). Levels of processing versus transfer appropriate processing. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(5):519-533. otwiera się w nowej karcie
 512. Mowrer, O. H. (1960). Learning Theory and Behavior. Wiley, New York. otwiera się w nowej karcie
 513. Mulligan, N. (2003). Memory: implicit versus explicit. In Nadel, L., editor, Encyclopedia of Cognitive Science, pages 1114-1120. Nature Publishing Group, London. otwiera się w nowej karcie
 514. Muralidhar, S., Wang, Y., i Markram, H. (2013). Synaptic and cellular organization of layer 1 of the developing rat somatosensory cortex. Frontiers in Neuroanatomy, 7:52. otwiera się w nowej karcie
 515. Murphy, S. T. i Zajonc, R. B. (1994). Afekt, poznanie i świadomość: rola afektywnych bodźców poprzedzajacych przy optymalnych i suboptymalnych ekspozycjach. Przeglad Psychologiczny, 37:261-299.
 516. Murray, H. (1938). Explorations in Personality. otwiera się w nowej karcie
 517. Najder, K. (1997). Wprowadzenie do teorii pamiȩci. In Materska, M. i Tyszka, T., editors, Psychologia I Poznanie, pages 129-163. PWN, Warszawa.
 518. Nakayama, K. i Silverman, G. H. (1986). Serial and parallel processing of visual feature conjunctions. Nature, 320(6059):264-265. otwiera się w nowej karcie
 519. Nanty, A. i Gelin, R. (2013). Fuzzy controlled PAD emotional state of a NAO robot. In 2013 Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence, pages 90-96. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 520. Navon, D. (1977). Forest before trees: the precedence of global features in visual perception. Cognitive Psychology, 9(3):353-383. otwiera się w nowej karcie
 521. Nęcka, E. (1995). Proces Twórczy I Jego Ograniczenia. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2nd edition.
 522. Nȩcka, E. (2004). Procesy uwagi. In Strelau, J., editor, Psychologia: Podrȩcznik Akademicki, chapter 16, pages 77-97. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.
 523. Nęcka, E., Orzechowski, J., i Szymura, B. (2008). Psychologia Poznawcza. PWN, Warszawa.
 524. Neisser, U. (1967). Cognitive Psychology. Appleton-Century-Crofts, New York.
 525. Neisser, U. (1976). Cognition and Reality: Principles and Implications of Cognitive Psychology. W. H. Freeman and Company.
 526. Neisser, U. (1994). Multiple systems: A new approach to cognitive theory. European Journal of Cognitive Psychology, 6(3):225-241. otwiera się w nowej karcie
 527. Nelson, G., Saunders, A., Neville, N., Swilling, B., Bondaryk, J., Billings, D., Lee, C., Playter, R., i Raibert, M. (2012). PETMAN: A humanoid robot for testing chemical protective clothing. Journal of the Robotics Society of Japan, 30(4):372-377. otwiera się w nowej karcie
 528. Newell, A. (1994). Unified Theories of Cognition. Harvard University Press. otwiera się w nowej karcie
 529. Newell, A. i Simon, H. A. (1972). Human Problem Solving. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 530. Ni, L. G., Kari, D. P., Muganza, A., Dushime, B., i Zebaze, A. N. (2012). Wireless integration of tactile sensing on the hand of a humanoid robot NAO. In The 21st IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, pages 982-988. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 531. Nielsen, P., Koss, F., Taylor, G., i Jones, R. (2000). Communication with intelligent agents. In Proceedings of IITSEC, pages 824-834, Orlando, FL.
 532. Nisbett, R. E. i Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know: verbal reports on mental processes. Psycho- logical Review, 84:231-259. otwiera się w nowej karcie
 533. Norman, D. A. (1970). Comments on the information structure of memory. Acta Psychologica, 33:293-303. otwiera się w nowej karcie
 534. Norvig, P. (2011). On chomsky and the two cultures of statistical learning. On-Line Essay in Response to Chomsky's Remarks in [3 . . . . otwiera się w nowej karcie
 535. Nosal, C. S. (1990). Psychologiczne Modele Umysłu. PWN, Warszawa.
 536. Novak, E. (2014). Toward a mathematical model of motivation, volition, and performance. Computers & Education, 74:73-80. otwiera się w nowej karcie
 537. Nyberg, L., Mcintosh, A. R., Cabeza, R., Nilsson, L.-G., Houle, S., Habib, R., i Tulving, E. (1996). Network analysis of positron emission tomography regional cerebral blood flow data: ensemble inhibition during episodic memory retrieval. Journal of Neuroscience, 16:3753-3759. otwiera się w nowej karcie
 538. Oatley, K. i Johnson-laird, P. N. (1987). Towards a cognitive theory of emotions. Cognition & Emotion, 1(1):29-50. otwiera się w nowej karcie
 539. Oatley, K., Keltner, D., i Jenkins, J. (2012). Understanding Emotions. Blackwell Publishing, 2nd edition.
 540. Ogiela, L. i Ogiela, M. R. (2012). Fundamentals of cognitive informatics. In Advances in Cognitive Information Systems, volume 17 of Cognitive Systems Monographs, chapter 2, pages 19-49. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. otwiera się w nowej karcie
 541. Ohman, A. (1987). The psychophysiology of emotion: an evolutionary-cognitive perspective. Advances in Psycho- physiology, 2:79-127. otwiera się w nowej karcie
 542. Oikonomidis, I., Kyriazis, N., i Argyros, A. (2011). Efficient model-based 3D tracking of hand articulations using kinect. Bmvc, 9:1--11. otwiera się w nowej karcie
 543. Oppenheim, I. i Shinar, D. (2011). Acontext-sensitive model of driving behaviour and its implications for in-vehicle safety systems. Cognition, Technology & Work, 14(3):261-281. otwiera się w nowej karcie
 544. Ortony, A. i Turner, T. J. (1990). What's basic about basic emotions? Psychological Review, 97(3):315-31. otwiera się w nowej karcie
 545. Paivio, A. (1971). Imagery and Verbal Processes. Holt, Rinehart and Winston, New York.
 546. Paivio, A. (1990). Mental Representations: A Dual Coding Approach. Oxford University Press. otwiera się w nowej karcie
 547. Paivio, A. i Csapo, K. (1973). Picture superiority in free recall: imagery or dual coding? Cognitive Psychology, 5(2):176-206. otwiera się w nowej karcie
 548. Pan, Y.-T. i Tsai, M.-S. (2009). Development a bdi-based intelligent agent architecture for distribution systems restoration planning. In 15th International Conference on Intelligent System Applications to Power Systems, pages 1-6, Curitiba. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 549. Panksepp, J. (1982). Toward a general psychobiological theory of emotions. Behavioral and Brain Sciences, 5(03):407. otwiera się w nowej karcie
 550. Pavlov, I. P. (1928). Lectures on Conditioned Reflexes. New York : International Publishers, New York. otwiera się w nowej karcie
 551. Pawlak, Z. (1982). Rough sets. International Journal of Parallel Programming, 11(5):341-356. otwiera się w nowej karcie
 552. Peeters, G. (2004). A Large Set of Audio Features for Sound Description (Similarity and Classification) in the CUIDADO Project. Technical report, Ircam, Analysis/Synthesis Team, Paris.
 553. Perry, B. D. (1999). The memories of states: how the brain stores and retrieves traumatic experience. In Goodwin, J. i Attias, R., editors, Splintered Reflections: Images of the Body in Trauma. Basic Books. otwiera się w nowej karcie
 554. Peter of Spain (1947). Summulae Logicales. Marietti, Turyn.
 555. Peterfreund, N. (1999). Robust tracking of position and velocity with kalman snakes. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 21(6):564-569. otwiera się w nowej karcie
 556. Peterson, L. R. i Peterson, M. J. (1959). Short-term retention of individual verbal items. Journal of Experimental Psychology, 58:193-198. otwiera się w nowej karcie
 557. Petri, H. i Govern, J. (2012). Motivation: Theory, Research, and Application. Cengage Learning, 6th edition.
 558. Pettifor, E. (2000). Endel Tulving's Monohierarchical Multimemory Systems Model. Technical report, Department of Psychology, Simon Fraser University. otwiera się w nowej karcie
 559. Piaget, J. (1971). Psychology and Epistemology. An Orion Press book. Grossman.
 560. Picard, R. i Picard, R. (1997). Affective Computing. MIT Press, Cambridge, MA. otwiera się w nowej karcie
 561. Pickering, A. (2011). The Cybernetic Brain. The University of Chicago Press.
 562. Pijanowski, J. (2009). The role of learning theory in building effective college ethics curricula. Journal of College and Character, 10(3):1-14. otwiera się w nowej karcie
 563. Plato (2012). The Republic. Penguin Books Limited. otwiera się w nowej karcie
 564. Plumer, B. (2014). The tesla D brings us another step closer to self-driving cars. otwiera się w nowej karcie
 565. Plutchik, R. (1980). A general psychoevolutionary theory of emotion. In Plutchik, R. i Kellerman, H., editors, Emotion: Theory, Research, and Experience, volume 1, pages 3 -33. Academic, New York. otwiera się w nowej karcie
 566. Plutchik, R. (1994). The Psychology and Biology of Emotion. Harper Collins College Publishers.
 567. Plutchik, R. (2001). The nature of emotions. American Scientist, 89:344. otwiera się w nowej karcie
 568. Popper, A. i Fay, R. (2005). Sound Source Localization. Springer, New York. otwiera się w nowej karcie
 569. Posner, J., Russell, J. A., i Peterson, B. S. (2005). The circumplex model of affect: an integrative approach to affective neuroscience, cognitive development, and psychopathology. Development and Psychopathology, 17(3):715-34. otwiera się w nowej karcie
 570. Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32(1):3-25. otwiera się w nowej karcie
 571. Posner, M. I., Boies, S. J., Eichelman, W. H., i Taylor, R. L. (1969). Retention of visual and name codes of single letters. Journal of Experimental Psychology, 79(1):1-16. otwiera się w nowej karcie
 572. Posner, M. I. i Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. Annual Review of Neuroscience, 13:25-42. otwiera się w nowej karcie
 573. Prejs, K. (2012). CaveWorld -Wirtualne Środowisko Dla Prostuch Agentów. praca inżynieska, Gdańsk University of Technology.
 574. Prusakowski, B. i Miłosek, K. (2013). Rozpoznawanie Emocji Człowieka Na Podstawie Obrazu W Systemie OREC. praca inżynierska, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland.
 575. Przybylski, A. K., Rigby, C. S., i Ryan, R. M. (2010). Amotivational model of video game engagement. Review of General Psychology, 14(2):154-166. otwiera się w nowej karcie
 576. Quan, L. (2010). Structure from motion. In Image-Based Modeling, pages 85-118. Springer US. otwiera się w nowej karcie
 577. Raheja, J. L., Chaudhary, A., i Singal, K. (2011). Tracking of fingertips and centers of palm using KINECT. In 2011 Third International Conference on Computational Intelligence, Modelling & Simulation, pages 248-252. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 578. Rakotonirainy, A., Schroeter, R., i Soro, A. (2014). Three social car visions to improve driver behaviour. Pervasive and Mobile Computing, 14:147-160. otwiera się w nowej karcie
 579. Ramaswamy, S., Courcol, J.-D., Abdellah, M., Adaszewski, S. R., Antille, N., Arsever, S., Atenekeng, G., Bilgili, A., Brukau, Y., Chalimourda, A., Chindemi, G., Delalondre, F., Dumusc, R., Eilemann, S., Gevaert, M. E., Gleeson, P., Graham, J. W., Hernando, J. B., Kanari, L., Katkov, Y., Keller, D., King, J. G., Ranjan, R., Reimann, M. W., Rössert, C., Shi, Y., Shillcock, J. C., Telefont, M., Van Geit, W., Villafranca Diaz, J., Walker, R., Wang, Y., Zaninetta, S. M., DeFelipe, J., Hill, S. L., Muller, J., Segev, I., Schürmann, F., Muller, E. B., i Markram, H. (2015). The neocortical microcircuit collaboration portal: a resource for rat somatosensory cortex. Frontiers in Neural Circuits, 9(October):44. otwiera się w nowej karcie
 580. Rank, S. i Petta, P. (2005). Appraisal for a character-based story-world. In Panayiotopoulos, T., Gratch, J., Aylett, R., Ballin, D., Olivier, P., i Rist, T., editors, Intelligent Virtual Agents, volume 3661 of Lecture Notes in Computer Science, pages 495-496. Springer. otwiera się w nowej karcie
 581. Rank, S. i Petta, P. (2007). From actaffact to behbehbeh: increasing affective detail in a story-world. In Cavazza, M. i Donikian, S., editors, Virtual Storytelling. Using Virtual Reality Technologies for Storytelling, volume 4871 of Lecture Notes in Computer Science, pages 206-209. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. otwiera się w nowej karcie
 582. Rasmussen, J. (1983). Skills, rules, and knowledge; signals, signs, and symbols, and other distinctions in human performance models. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-13(3):257-266. otwiera się w nowej karcie
 583. Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge University Press. otwiera się w nowej karcie
 584. Reid, R. L. (1896). Knowledge. Library of Congress Thomas Jefferson Building, Washington, D.C.
 585. Reilly, W. i Bates, J. (1992). Building Emotional Agents. Technical report, Pittsburgh, PA. otwiera się w nowej karcie
 586. Reilly, W. S. N. (1996). Believable Social and Emotional Agents. PhD thesis, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA.
 587. Reisenzein, R., Hudlicka, E., Dastani, M., Gratch, J., Hindriks, K., Lorini, E., i Meyer, J.-J. C. (2013). Computational modeling of emotion: toward improving the inter-and intradisciplinary exchange. IEEE Transactions on Affective Computing, 4(3):246-266. otwiera się w nowej karcie
 588. Reiss, S. (2002). Who Am I? : The 16 Basic Desires That Motivate Our Behavior and Define Our Personality. Berkley Pub. otwiera się w nowej karcie
 589. Ren, L., Liu, W., i Liang, X. (2009). The research on the needs model of the china network game. In IEEE International Conference on Communications Technology and Applications, pages 255-258. IEEE.
 590. Reynolds, A. G. i Flagg, P. W. (1983). Cognitive Psychology. Scott Foresman & Co, Boston, 2nd edition.
 591. Richardson-Klavehn, A. R. i Bjork, R. A. (2003). Memory, longterm. In Encyclopedia of Cognitive Science, pages 1096-1105. Nature Publishing Group, London. otwiera się w nowej karcie
 592. Rizzolatti, G. i Sinigaglia, C. (2008). Mirrors in the Brain. How We Share Our Actions and Emotions. Oxford University Press. otwiera się w nowej karcie
 593. Robbins, T. W., Anderson, E. J., Barker, D. R., Bradley, A. C., Fearnyhough, C., Henson, R., i Hudson, S. R. (1996). Working memory in chess. Memory & Cognition, 24(1):83-93. otwiera się w nowej karcie
 594. Rodríguez,Á. G. G. i Rodríguez, A. G. (2011). Mobile robots. In Rodríguez, N. E. N., editor, Advanced Mechanics in Robotic Systems, pages 41-57. Springer, London.
 595. Roediger, H. L., Match, E. J., i Lee, S. C. (2002). Kinds of memory. In Pashler, H. i Medin, D. L., editors, Stevens' Handbook of Psychology, volume 2, pages 1--24. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition. otwiera się w nowej karcie
 596. Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychological Review, 65(6):386-408. otwiera się w nowej karcie
 597. Roska, T., Boros, T., Thiran, P., i Chua, L. (1990). Detecting simple motion using cellular neural networks. In IEEE International Workshop on Cellular Neural Networks and Their Applications, pages 127-138. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 598. Rosten, E. i Drummond, T. (2006). Machine learning for high-speed corner detection. In Computer Vision-ECCV 2006, pages 430--443. Springer Berlin Heidelberg. otwiera się w nowej karcie
 599. Rousseau, D. (1996). Personality in computer characters. In AAAI Workshop on Entertainment and AI / A-Life, pages 38-43, Portland, Oregon.
 600. Rubin, D. C. i Talarico, J. M. (2009). Acomparison of dimensional models of emotion: evidence from emotions, prototypical events, autobiographical memories, and words. Memory (Hove, England), 17(8):802-8. otwiera się w nowej karcie
 601. Rudigier, M. i Horn, M. (2010). Concepts for modeling drivers of vehicles using control theory. Data and Mobility Advances in Intelligent and Soft Computing, 81:27-38. otwiera się w nowej karcie
 602. Rugh, W. J. i Shamma, J. S. (2000). Research on gain scheduling. Automatica, 36(10):1401-1425. otwiera się w nowej karcie
 603. Rumelhart, D. E., Lindsay, P. H., i Norman, D. A. (1972). A process model for long-term memory. In Tulving, E. i Donaldson, W., editors, Organization of Memory, chapter 13, page 423. Academic Press, Oxford, UK.
 604. Rumelhart, D. E. i Mcclelland, J. L. (1986). Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, volume 1. MIT Press,Cambridge, MA. otwiera się w nowej karcie
 605. Russell, J. i Mehrabian, A. (1977). Evidence for a three-factor theory of emotions. Journal of Research in Personality, 11(3):273-294. otwiera się w nowej karcie
 606. Russell, J. A. (1980). Acircumplex model of affect. Journal of Personality and Social Psychology, 39(6):1161-1178. otwiera się w nowej karcie
 607. Rutkowska, D., Piliński, M., i Rutkowski, L. (1997). Neural networks, genetic algorithms and fuzzy systems.
 608. Rutkowski, L. i Cpalka, K. (2003). Flexible neuro-fuzzy systems. Transactions on Neural Networks. otwiera się w nowej karcie
 609. Ryle, G. (1949). The Concept of Mind. Barnes and Noble, New York.
 610. Salmeron, J. L. (2012). Fuzzy cognitive maps for artificial emotions forecasting. Applied Soft Computing, 12(12):3704-3710. otwiera się w nowej karcie
 611. Saltzman, E. i Pick, H. L. (1978). Modes of Perceiving and Processing Information. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 612. Samsonovich, A. (2010). Toward a unified catalog of implemented cognitive architectures. In Samsonovich, A., Jóhannsdóttir, K., Chella, A., i Goertzel, B., editors, Biologically Inspired Cognitive Architectures, pages 195- 245. IOS Press. otwiera się w nowej karcie
 613. Saunders, R. (2012). Towards autonomous creative systems: A computational approach. Cognitive Computation, 4(3):216-225. otwiera się w nowej karcie
 614. Schaub, B. (2007). Asimo learns how to jaywalk. New Scientist, 193(2590):24. otwiera się w nowej karcie
 615. Scherer, K. R., Banziger, T., i Roesch, E. (2010). A Blueprint for Affective Computing: A Sourcebook and Manual. Oxford University Press, Inc.
 616. Schlosberg, H. (1954). Three dimensions of emotion. Psychological Review, 61(2):81-88. otwiera się w nowej karcie
 617. Schneider, M. i Adamy, J. (2014). Towards modelling affect and emotions in autonomous agents with recurrent fuzzy systems. In IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), pages 31-38, San Diego, CA. otwiera się w nowej karcie
 618. Schrödinger, E. (2001). What Is Life? : The Physical Aspects of the Living Cell. Cambridge University Press, Cambridge. otwiera się w nowej karcie
 619. Seepanomwan, K., Caligiore, D., Cangelosi, A., i Baldassarre, G. (2015). Generalisation, decision making, and embodiment effects in mental rotation: A neurorobotic architecture tested with a humanoid robot. Neural Networks, 72:31-47. otwiera się w nowej karcie
 620. Sefidgar, Y. S., MacLean, K. E., Yohanan, S., Van Der Loos, H. F. M. H., Croft, E. A., i Garland, E. J. (2016). Design and evaluation of a touch-centered calming interaction with a social robot. IEEE Transactions on Affective Computing, 7(2):108-121. otwiera się w nowej karcie
 621. Selfridge, O. G. (1958). Pandemonium: a paradigm for learning. In Anderson, J. A. i Rosenfeld, E., editors, Symposium Held at the National Physical Laboratory, pages 511-531. MIT Press.
 622. Selz, O. Zur Psychologie Des Produktiven Denkens Und Des Irrtums: Eine Experimentelle Untersuchung, volume 2.
 623. Sergent, J. (1987). Face perception and the right hemisphere. In Weiskrantz, L., editor, Thought Without Language, pages 108-131. Oxford University Press.
 624. Shakouri, P., Ordys, A., Askari, M., i Laila, D. S. (2010). Longitudinal vehicle dynamic using simulink/matlab. In UKACC International Conference on Control, pages 1-6, Coventry. otwiera się w nowej karcie
 625. Shakouri, P., Ordys, A., Laila, D. S., i Askari, M. R. (2011). Adaptive cruise control system: comparing gain- scheduling PI and LQ controllers. In 18th IFAC World Congress, 18th IFAC World Congres, pages 12964-12969, Milano, Italy. otwiera się w nowej karcie
 626. Shamir, L. (2006). Human perception-based color segmentation using fuzzy logic. In International Conference on Image Processing, Computer Vision, & Pattern Recognition, volume 2, pages 496-505.
 627. Shamsuddin, S., Yussof, H., Ismail, L. I., Mohamed, S., Hanapiah, F. A., i Zahari, N. I. (2012). Initial response in HRI-a case study on evaluation of child with autism spectrum disorders interacting with a humanoid robot NAO. Procedia Engineering, 41:1448-1455. otwiera się w nowej karcie
 628. Shaw, V. F. (1996). The cognitive processes in informal reasoning. Thinking & Reasoning, 2(1):51-80. otwiera się w nowej karcie
 629. Shettleworth, S. J. (1993). Varieties of learning and memory in animals. Journal of Experimental Psychology. Animal Behavior Processes, 19(1):5-14. otwiera się w nowej karcie
 630. Shi, J. i Tomasi, C. (1994). Good features to track. In Computer Vision and Pattern Recognition, Proceedings CVPR'94, pages 593--600.
 631. Shiffrin, R. M. i Schneider, W. (1977). Controlled and automatic human information processing: II. perceptual learning, automatic attending and a general theory. Psychological Review, 84(2):127-190. otwiera się w nowej karcie
 632. Shimojo, S. i Ichikawa, S. (1989). Intuitive reasoning about probability: theoretical and experimental analyses of the "problem of three prisoners". Cognition, 32(1):1-24. otwiera się w nowej karcie
 633. Shinar, D. (2007). Traffic Safety and Human Behavior. Elsevier. otwiera się w nowej karcie
 634. Simon, H. A. (1957). Models of Man: Social and Rational. John Wiley and Sons, Inc., New York.
 635. Simon, H. A. (1960). The New Science of Managment Decision. Prentice Hall PTR. otwiera się w nowej karcie
 636. Skinner, B. (1990). The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis. BF Skinner Foundation.
 637. Skinner, B. (2011). About Behaviorism. Vintage.
 638. Snodgrass, J. G., Luce, R. D., i Galanter, E. (1967). Some experiments on simple and choice reaction time. Journal of Experimental Psychology, 75(1):1-17. otwiera się w nowej karcie
 639. Sokolov, E. N. (1969). The modeling properties of the nervous system. In Cole, M. i Maltzman, I., editors, A Handbook of Contemporary Soviet Psychology, pages 671-704. Basic Books. otwiera się w nowej karcie
 640. Spearman, C. (1904). "General intelligence,óbjectively determined and measured. The American Journal of Psy- chology, 15(2):201-292. otwiera się w nowej karcie
 641. Sperling, G. (1960). The information available in brief visual presentations. Psychological Monographs: General and Applied, 74(11):1-29. otwiera się w nowej karcie
 642. Squire, L. R. (1986). Mechanisms of memory. Science (New York), 232(4758):1612-9. otwiera się w nowej karcie
 643. Squire, L. R. (1992). Declarative and nondeclarative memory: multiple brain systems supporting learning and memory. Journal of Cognitive Neuroscience, 4(3):232-243. otwiera się w nowej karcie
 644. Squire, L. R. (1993). The organization of declarative and non-declarative memory. In Ono, T., Squire, L. R., Raichle, M. F., Perrett, D. J., i Fukuda, J., editors, Brain Mechanisms of Perception and Memory: From Neuron to Behavior, pages 219-227. Oxfor, New York.
 645. Srinivasa, N. i Cruz-Albrecht, J. M. (2012). Neuromorphic adaptive plastic scalable electronics: analog learning systems. IEEE Pulse, 3(1):51-56. otwiera się w nowej karcie
 646. Staller, A. i Petta, P. (2001). Introducing emotions into the computational study of social norms: A first evaluation. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 4(1):1-11.
 647. Stanton, N. A. i Young, M. S. (2005). Driver behaviour with adaptive cruise control. Ergonomics, 48(10):1294-313. otwiera się w nowej karcie
 648. Starzyk, J. (2008). Motivation in Embodied Intelligence.
 649. Stein, B., Morris, C., i Bransford, J. (1978). Constraints on effective elaboration. Journal of Verbal Learning and Verbal . . . , 17(6):707-714. otwiera się w nowej karcie
 650. Sternberg, R. J. i Salter, W. (1982). Handbook of Human Intelligence. Cambridge University Press, UK: Cambridge. otwiera się w nowej karcie
 651. Sternberg, R. J., Sternberg, K., i Mio, J. (2012). Cognitive Psychology. Wadsworth, Cengage Learning, 6th edition. otwiera się w nowej karcie
 652. Stevens, M. (1981). Hypothesis-testing in elderly as a function of task concreteness and memory condition. Disser- tation Abstracts Internal, 41.
 653. Steyvers, M. i Tenenbaum, J. (2005). The large-scale structure of semantic networks: statistical analyses and a model of semantic growth. Cognitive Science. otwiera się w nowej karcie
 654. Strelau, J. (2004). Psychologia: Podrȩcznik Akademicki. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.
 655. Studtmann, P. (2014). Aristotle's categories. In Zalta, E. N., editor, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Summer 201 edition. otwiera się w nowej karcie
 656. Studzińska, K. (2016). Gadacz Kwadratowy. praca inżynieska, Gdańsk University of Technology, Gdańsk, Poland.
 657. Sullivan, H. (2013). The Interpersonal Theory of Psychiatry. Routledge. otwiera się w nowej karcie
 658. Sumiyoshi, T., Togami, M., i Obuchi, Y. (2011). ASR for human-symbiotic robot ֒ EMIEW2"with mechanical noise and floor-level noise reduction. In 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association, pages 3141-3144, Florence, Italy.
 659. Sun, R. (2013). Moral judgment, human motivation, and neural networks. Cognitive Computation, 5(4):566-579. otwiera się w nowej karcie
 660. Sun, R. i Helie, S. (2013). Psychologically realistic cognitive agents: taking human cognition seriously. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, 25(1):65-92. otwiera się w nowej karcie
 661. Sun, R., Merrill, E., i Peterson, T. (2001). From implicit skills to explicit knowledge: A bottom-up model of skill learning. Cognitive Science, 25(2):203-244. otwiera się w nowej karcie
 662. Sun, Z., Lu, Z., i Jin, H. (2007). Image retrieval with long-term memory learning and short-time relevance feed- back. In Third International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, volume 1, pages 173-177, Kaohsiung. otwiera się w nowej karcie
 663. Swagerman, J. (1987). The Artificial Concern REalization System ACRES: A Computer Model of Emotion. PhD thesis, University of Amsterdam, Amsterdam.
 664. Szondi, L. (1947). Experimentelle Triebdiagnostik: Text-Band. H. Huber.
 665. Szwoch, G., Dalka, P., i Czyżewski, A. (2013). Spatial calibration of a dual ptz-fixed camera system for tracking moving objects in video. Journal of Imaging Science and Technology, 57(2):1-10. otwiera się w nowej karcie
 666. Szymura, B. i Słabosz, A. (2002). Uwaga selektywna a pozytywne i negatywne konsekwencje automatyzacji czyn- ności. Studia Psychologiczne, 40:161-183.
 667. Tadeusiewicz, R. (1993). Sieci Neuronowe. Akademicka Oficyna Wydaw. RM, 2nd edition.
 668. Tajima, R., Honda, D., i Suga, K. (2009). Fast running experiments involving a humanoid robot. In 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pages 1571-1576. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 669. Tan, S., Hang, C.-C., i Chai, J.-S. (1997). Gain scheduling: from conventional to neuro-fuzzy. Automatica, 33(3):411- 419. otwiera się w nowej karcie
 670. Thayer, R. (1989). The Biopsychology of Mood and Arousal. Oxford University Press. otwiera się w nowej karcie
 671. Titchener, E. B. (1910). A Textbook of Psychology. Delmar, New York. otwiera się w nowej karcie
 672. Togami, M., Amano, A., Sumiyoshi, T., i Obuchi, Y. (2009). DOA estimation method based on sparseness of speech sources for human symbiotic robots. In Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pages 3693-3696. otwiera się w nowej karcie
 673. Tomkins, S. S. (1984). Affect theory. In Scherer, K. R. i Ekman, P., editors, Approaches to Emotion, pages 163-195. Erlbaum, Hillsdale, NJ.
 674. Tooby, J. i Cosmides, L. (1990). The past explains the present: emotional adaptations and the structure of ancestral environments. Ethology and Sociobiology, 11(4):375-424. otwiera się w nowej karcie
 675. Treisman, A. (1986). Features and objects in visual processing. Scientific American, 255:114-125. otwiera się w nowej karcie
 676. Treisman, A. M. (1960). Contextual cues in selective listening. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12(4):242-248. otwiera się w nowej karcie
 677. Treisman, A. M. (1970). Perception and recall of simultaneous speech stimuli. Acta Psychologica, 33:132-148. otwiera się w nowej karcie
 678. Treisman, A. M. i Gelade, G. (1980). Afeature-integration theory of attention. Cognitive Psychology, 12(1):97-136. otwiera się w nowej karcie
 679. Trovato, G., Zecca, M., Sessa, S., Jamone, L., Ham, J., Hashimoto, K., i Takanishi, A. (2013). Towards culture- specific robot customisation: A study on greeting interaction with egyptians. In 2013 Ieee Ro-Man, pages 447-452. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 680. Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In Tulving, E. i Donaldson, W., editors, Organization of Memory, pages 381-402. Academic Press. otwiera się w nowej karcie
 681. Tulving, E. (1974). Cue-Dependent forgetting: when we forget something we once knew, it does not necessarily mean that the memory trace has been lost; it may only be inaccessible. American Scientist, pages 74-82.
 682. Tulving, E. (1976). Ecphoric processes in recall and recognition. In Brown, J., editor, Recall and Recognition, pages 37-73. Wiley, London. otwiera się w nowej karcie
 683. Tulving, E. (1983). Elements of Episodic Memory. Oxford University Press, Oxford, New York.
 684. Tulving, E. (1984). Précis of elements of episodic memory. Behavioral and Brain Sciences, 7(02):223-268. otwiera się w nowej karcie
 685. Tulving, E. (1985). How many memory systems are there? American Psychologist, 40:385-398. otwiera się w nowej karcie
 686. Tulving, E. (2000). Concepts of memory. In Tulving, E. i Craik, F. I. M., editors, The Oxford Handbook of Memory, pages 33-44. Oxford University Press, New York.
 687. Tulving, E. i Thomson, D. (1973). Encoding specificity and retrieval processes in episodic memory. Psychological Review, 80(5):352. otwiera się w nowej karcie
 688. Turing, A. M. (1950). Computing machine and intelligence. Mind: A Quarterly Review of Philosophy, 59(236):433- 460. otwiera się w nowej karcie
 689. Ucros, C. (1989). Mood state-dependent memory: A meta-analysis. Cognition and Emotion, 3(2):139-169. otwiera się w nowej karcie
 690. Underwood, B. (1945). The effect of successive interpolations on retroactive and proactive inhibition. Psychological Monographs: General and Applied, 59(3):1-33. otwiera się w nowej karcie
 691. Urbański, M. (2009). Rozumowania Abdukcyjne. Modele I Procedury. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 692. Valin, J.-M., Michaud, F., Rouat, J., i Letourneau, D. (2003). Robust sound source localization using a microphone array on a mobile robot. In Proceedings 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, volume 2, pages 1228-1233. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 693. Velásquez, J. (1998). When robots weep: emotional memories and decision-making. In American Association for Artificial Intelligence Proceedings, pages 70-75.
 694. Velásquez, J. D. (1999). An emotion-based approach to robotics. In IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, volume 1, pages 235-240, Kyongju. otwiera się w nowej karcie
 695. Velásquez, J. D. i Maes, P. (1997). Cathexis: a computational model of emotions. In Proceedings of the First International Conference on Autonomous Agents, AGENTS '97, pages 518-519, New York, NY, USA. ACM. otwiera się w nowej karcie
 696. Volvo Car Group (2014a). 360-View Technology Key to Volvo Cars' Goal of No Fatal Accidents by 2020. Volvo Car Group (2014b). Adaptive Cruise Control With Steer Assist.
 697. Waard, D., Hockey, G., Nickel, P., i Brookhuis, K. (2007). Human Factors Issues in Complex System Performance. Shaker Publishing, Maastricht, the Netherlands.
 698. Wagenaar, W. A. (1986). My memory: A study of autobiographical memory over six years. Cognitive Psychology, 18(2):225-252. otwiera się w nowej karcie
 699. Waloszek, W. (2007). Metody Strukturalnej Analizy Ontologii Opartych Na Logice Opisowej. PhD thesis, Gdańsk University of Technology.
 700. Wang, L. i Wang, M. (2010). Modeling of combined bayesian networks and cognitive framework for decision-making in C2. Journal of Systems Engineering and Electronics, 21(5):812-820. otwiera się w nowej karcie
 701. Wang, W., Subagdja, B., Tan, A., i Starzyk, J. A. (2012). Neural modeling of episodic memory: encoding, retrieval, and forgetting. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 23(10):1574-1586.
 702. Warwick, K. i Shah, H. (2014). Good machine performance in turing's imitation game. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 6(3):289-299. otwiera się w nowej karcie
 703. Wason, P. C. (1960). On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12(3):129-140. otwiera się w nowej karcie
 704. Watkins, M. J. i Gardiner, J. M. (1979). An appreciation of generate-recognize theory of recall. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 18(6):687-704. otwiera się w nowej karcie
 705. Watson, D. i Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological Bulletin, 98(2):219-235. otwiera się w nowej karcie
 706. Watson, J. B. (1930). Behaviorism. University of Chicago Press, Chicago.
 707. Waugh, N. C. i Norman, D. A. (1965). Primary memory. Psychological Review, 72(2):89-104. otwiera się w nowej karcie
 708. Waytz, A., Heafner, J., i Epley, N. (2014). The mind in the machine: anthropomorphism increases trust in an autonomous vehicle. Journal of Experimental Social Psychology, 52:113-117. otwiera się w nowej karcie
 709. Wegner, D. (1992). You can't always think what you want: problems in the suppression of unwanted thoughts. Advances in Experimental Social Psychology, 25:193-255. otwiera się w nowej karcie
 710. Wei, J., Dolan, J. M., i Litkouhi, B. (2013). Autonomous vehicle social behavior for highway entrance ramp management. In IEEE Intelligent Vehicles Symposium, pages 201-207. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 711. Weiner, B. i Graham, S. (1984). An attributional approach to emotional development. In Izard, C. E., Kagan, J., i Zajonc, R. B., editors, Emotions, Cognition, and Behavior, pages 167-191. Cambridge University Press, New York. otwiera się w nowej karcie
 712. Wheeler, M. A. (2000). Episodic memory and autonoetic awareness. In Tulving, E. i Craik, F. I. M., editors, The Oxford Handbook of Memory, pages 597-608. Oxford University Press.
 713. Whorf, B. (1950). An american indian model of the universe. ETC: A Review of General Semantics, 8(1):27-33. otwiera się w nowej karcie
 714. Whorf, B. (1952). Language, mind, and reality. ETC: A Review of General Semantics, 9(3):167-188. otwiera się w nowej karcie
 715. Wickens, C. M., Toplak, M. E., i Wiesenthal, D. L. (2008). Cognitive failures as predictors of driving errors, lapses, and violations. Accident; Analysis and Prevention, 40(3):1223-33. otwiera się w nowej karcie
 716. Wiener, N. (1948). Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Hermann & Cie, Paris.
 717. Wilson, P. I. i Fernandez, J. (2006). Facial feature detection using haar classifiers. Journal of Computing Sciences in Colleges, 21(4):127-133.
 718. Wolfe, J. M., Cave, K. R., i Franzel, S. L. (1989). Guided search: an alternative to the feature integration model for visual search. Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance, 15(3):419-433. otwiera się w nowej karcie
 719. Woodworth, R. S. i Schlosberg, H. (1972). Experimental Psychology. Holt, Rinehart and Winston, 3rd edition.
 720. Wright, R. D. i Ward, L. M. (2008). Orienting of Attention. Oxford University Press.
 721. Wu, Q. i Miao, C. (2013). Modeling curiosity-related emotions for virtual peer learners. IEEE Computational Intelligence Magazine, 8(2):50-62. otwiera się w nowej karcie
 722. Wundt, W. (1897). Outlines of psychology. In Classics in the History of Psychology. York University 2010.
 723. Wyszynski, B., Somboon, P., i Nakamoto, T. (2008). Highly sensitive QCM odor-sensors functionalized with self- assembled lipid-derivatives and GC materials. In 2008 IEEE Sensors, pages 1552-1555. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 724. Xia, L., Chen, C.-C., i Aggarwal, J. K. (2011). Human detection using depth information by kinect. In Cvpr 2011 Workshops, pages 15-22. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 725. Yamazaki, R., Nishio, S., Ogawa, K., i Ishigur, H. (2012). Teleoperated android as an embodied communication medium: A case study with demented elderlies in a care facility. In IEEE RO-MAN: The 21st IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, pages 1066-1071. IEEE. otwiera się w nowej karcie
 726. Yantis, S. i Hillstrom, A. P. (1994). Stimulus-driven attentional capture: evidence from equiluminant visual objects. Journal of Experimental Psychology. Human Perception and Performance, 20(1):95-107. otwiera się w nowej karcie
 727. Yen, J. i Volz, R. (2003). On need-driven proactive information exchanges in agent teams. In IEEE/WIC Interna- tional Conference on Intelligent Agent Technology, 2003. IAT 2003., pages 350-356. IEEE Comput. Soc. otwiera się w nowej karcie
 728. Yin, R. K. (1978). Face perception: A review of experiments with infants, normal adults, and brain-injured persons. In Held, R., Leibowitz, H. W., i Teuber, H.-L., editors, Handbook of Sensory Physiology, volume 8 of Perception, pages 593-608. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. otwiera się w nowej karcie
 729. Zajonc, R. B. (1980). Compensance. In Paulus, P. B., editor, Psychology of Group Influence. Erlbaum.
 730. Zajonc, R. B., Murphy, S. T., i Inglehart, M. (1989). Feeling and facial efference: implications of the vascular theory of emotion. Psychological Review, 96(3):395-416. otwiera się w nowej karcie
 731. Zecca, M., Macrì, G., Mizoguchi, Y., Monaco, V., Endo, N., Itoh, K., Dario, P., i Takanishi, A. (2010). Evaluation of the KOBIAN and HABIAN emotion expression humanoid robots with european elderly people. In Parenti Castelli, V. i Schiehlen, W., editors, ROMANSY 18 Robot Design, Dynamics and Control, volume 524 of CISM International Centre for Mechanical Sciences, pages 449-456. Springer Vienna, Vienna. otwiera się w nowej karcie
 732. Zhao, L. i Thorpe, C. (2000). Stereo-and neural network-based pedestrian detection. IEEE Transactions on Intel- ligent Transportation Systems, 1(3):148-154. otwiera się w nowej karcie
 733. Ziegler, C. (2014). Tesla's autopilot isn't special (but it's still cool). otwiera się w nowej karcie
 734. Ziou, D. i Tabbone, S. (1998). Edge detection techniques -an overview. Pattern Recognition and Image Analysis C/C of Raspoznavaniye Obrazov I Analiz Izobrazhenii, 8:537--559.
 735. Zlokolica, V. (2006). Fuzzy logic recursive motion detection and denoising of video sequences. Journal of Electronic Imaging, 15(2):23008. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1807 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi