Integracja heterogenicznych źródeł wiedzy z wykorzystaniem logiki opisowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integracja heterogenicznych źródeł wiedzy z wykorzystaniem logiki opisowej

Abstrakt

W rozprawie przedstawiono opracowane przez autora metody integracji wiedzy służące do konstrukcji systemu integracji wiedzy, który może być praktycznie stosowany we współczesnych systemach opartych na wiedzy. Do najważniejszych wyników rozprawy należą: zaproponowanie nowego modelu systemu integracji wiedzy, zdefiniowanie pojęcia źródła wiedzy i opracowanie sposobu jego tworzenia przez wzbogacenie warstwy danych o warstwę wiedzy oraz opracowanie algorytmów przetwarzania zapytań i ich walidacja w rzeczywistym systemie integracji wiedzy.Rozdział pierwszy i drugi wprowadzają w zagadnienia i problemy opisane w rozprawie oraz zawierają aktualny stan wiedzy na temat integracji wiedzy rozproszonej. Rozdział trzeci zawiera model formalny wielowarstwowego systemu integracji wiedzy. Rozdział czwarty wprowadza w kartograficzną reprezentację wiedzy, która jest podstawą metod i algorytmów przedstawionych w rozdziałach piątym i szóstym. W rozdziale piątym przedstawione zostały algorytmy i metody umożliwiające budowanie źródeł wiedzy dla zewnętrznych źródeł danych. Rozdział szósty zawiera algorytmy przetwarzania zapytań w systemie integracji wiedzy. W rozdziale siódmym opisano system integracji wiedzy, wykorzystujący metody integracji wiedzy zaproponowane w rozprawie. W rozdziale ósmym pokazano zastosowanie tego systemu w praktyce w usłudze doboru i wspomagania stosowania optymalnej diety. Rozprawa kończy się rozdziałem zawierającym dalsze kierunki prac nad systemem integracji wiedzy oraz podsumowaniem zawierającym najważniejsze wyniki rozprawy.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Tytuł wydania:
Rozprawa doktorska: /19 maja 2009/ Wydział ETI PGPromotor: dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. nadzw. PG
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi