Przesłanki i warunki stosowania kar pieniężnych w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przesłanki i warunki stosowania kar pieniężnych w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

Abstrakt

Artykuł prezentuje zagadnienia związane z karą pieniężną wymierzaną za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która, zgodnie z danymi statystycznymi, orzekana jest coraz częściej. Celem publikacji jest analiza przesłanek, zasad i warunków stosowania kary pieniężnej w przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W części teoretycznej przybliżono tematykę dyscypliny finansów publicznych oraz scharakteryzowano ogólną koncepcję, założenia, wymiar i warunki stosowania tej sankcji. Przytoczono i skomentowano treść artykułów zawartych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które się do niej odnoszą. W części praktycznej omówiono trzy przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych ukaranych karą pieniężną, orzeczoną zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Finanse Komunalne nr 5, strony 13 - 19,
ISSN: 1232-0307
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Przesłanki i warunki stosowania kar pieniężnych w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych// Finanse Komunalne. -Vol. 5., (2018), s.13-19
Bibliografia: test
 1. Keywords: public finance discipline, breach of public finance discipline, fine, penalties for a breach of public finance discipline otwiera się w nowej karcie
 2. Sprawozdanie z działalności GKO w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2016 r., sygn. BDF1.4812.1.2017. otwiera się w nowej karcie
 3. Ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.) -dalej ustawa albo u.o.n.d.f.p. otwiera się w nowej karcie
 4. A. Sekuła, R. Fandrejewski, Zasady, tryb przyznawania i przekazywania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego a naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Finanse Komunalne" 2016/10, s. 67.
 5. T. Bojkowski, J. Przybylska (red.), Dyscyplina finansów publicznych: zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, Warszawa 2012, s. 162.
 6. I. Motowilczuk, Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, Warszawa 2012, s. 7.
 7. A. Sekuła, R. Fandrejewski, Zasady, tryb przyznawania…, s. 387. otwiera się w nowej karcie
 8. L. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Warszawa 2012, s. 25-26.
 9. C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2013, s. 18. otwiera się w nowej karcie
 10. A. Talik, W. Robaczyński, A. Babczuk, Dyscyplina finansów publicznych: podstawy i zakres odpowiedzialności, Warszawa 2015, s. 62.
 11. A. Walasik, A. Babczuk, A. Talik, Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2013, s. 180. otwiera się w nowej karcie
 12. Orzeczenie GKO z 23.03.2006 r., DF/GKO/Odw.-90/119/2005/829, LEX nr 287221.
 13. Orzeczenie GKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 9.11.2015 r., BDF1.4800.115.2015, LEX nr 1970369. otwiera się w nowej karcie
 14. Orzeczenie GKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 20.06.2016 r., BDF1.4800.24.2016, LEX nr 2192581. otwiera się w nowej karcie
 15. W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: komentarz, Warszawa 2017, s. 1168.
 16. Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.). otwiera się w nowej karcie
 17. Orzeczenie GKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 28.01.2016 r., BDF1.4800.156.2015, LEX nr 2094412. otwiera się w nowej karcie
 18. Orzeczenie GKO w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z 26.01.2017 r., BDF1.4800.45.2016, LEX nr 2248667. otwiera się w nowej karcie
 19. Ustawa z 29.01.2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). otwiera się w nowej karcie
 20. Orzeczenie GKO z 23.05.2013 r., BDF1/4900/107/106/12/3182, LEX nr 1542253.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi